Med hjälp av en webbenkät vill nu Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Göteborgs Stad bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation. Foto: Frida Winter.

Med hjälp av en webbenkät vill nu Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Göteborgs Stad bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation. Foto: Frida Winter.

Hur förändrar en kris våra vanor

Många drabbas hårt på olika sätt till följd av nya coronaviruset. Vår rörlighet begränsas och tillgängligheten till viktiga funktioner i samhället reduceras. Oro för smitta och myndigheters restriktioner har vänt upp och ned på mångas vardagsliv. Med hjälp av en webbenkät vill nu Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Göteborgs Stad bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation.

Nu startar stadsbyggnadsforskare vid KTH en kartläggning om hur stadsbor påverkas i kristider – och hur det slår i olika delar av staden. På KTH bedrivs forskning om hur man genom planering och stadsbyggande kan nå mer jämlika livsvillkor och minska segregationen. Detta för att öka förståelsen för arkitekturens och den byggda miljöns roll i relation till vilka livsvillkor som skapas. Du hittar enkäten i länklistan längst ner på sidan.

"Oro för smitta och myndigheters restriktioner har vänt upp och ned på mångas vardagsliv" 

– En kärnfråga är hur vi kan planera och bygga staden på ett sätt som bättre klarar påfrestningar och krissituationer, säger Ann Legeby, professor inom tillämpad stadsbyggnad, som leder undersökningen.

Med enkäten vill KTH och Göteborgs Stad samla underlag till forskning som syftar till att bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation för sina invånare i olika delar av staden. Till exempel tittar man på hur olika skeenden kan påverka vår användning av staden och hur vi rör oss samt hur tillgängligheten till samhälleliga resurser därmed förändras.

– Som situationen är nu ger det oss ett ovanligt och väldigt intressant tillfälle att studera hur staden fungerar i kris. Vilka områden används, hur rör vi oss, kan vi ta oss till den service vi behöver etc, säger Birgitta Lööf, processledare på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

I tider av kris ställs frågor om våra livsvillkor på sin spets. En kärnfråga är hur vi kan planera och bygga staden på ett sätt som bättre klarar påfrestningar och krissituationer

Forskarna vill ha allmänhetens svar på frågor om vilka platser man fortsätter att använda trots covid-19, vilka platser man undviker och om det är platser som man besöker mer. Enkätsvaren hanteras helt anonymt. Resultaten kommer att redovisas på övergripande nivå och som sammanslagna resultat. Enskilda svar kommer inte kunna urskiljas. Vi är intresserade av att fånga mönster i staden och inte individers beteenden. Data och resultat kommer användas för forskningsändamål inom KTH (inom Tillämpad Stadsbyggnad och Senseable Stockholm Lab). Respektive kommun som deltar kommer också kunna ta del av ett urval av data från den egna kommunen i analys- och utvecklingssyfte.

– Vi hoppas många deltar och gärna flera gånger över tid. Detta kan bli väldigt intressant för oss och kan ge oss en hel del nyttiga insikter, menar Birgitta Lööf.

I studien ingår även Stockholm och Uppsala.

Kontaktpersoner:

Göteborgs Stad: Birgitta Lööf, e-post: birgitta.loof@sbk.goteborg.se 
KTH: Ann Legeby, e-post: varstad_covid19@kth.se 

Publicerad 1 april 2020 (Uppdaterad 7 april 2020)