Göteborgs Stad är en av drygt 1300 städer runt om i världen som arbetar för att bli mer åldersvänliga.

Vad?

Göteborgs Stad är en av drygt 1300 städer runt om i världen som arbetar för att bli mer åldersvänliga. Staden är med i Världshälsoorganisationens, WHO:s, globala nätverk "Age-Friendly Cities and Communities".

Var?

Uppdraget berör hela Göteborg - både som stad att bo och leva i och som plats att besöka. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen leder uppdraget. Berörda förvaltningar och bolag genomför beslutade aktiviteter i samarbete med äldre och varandra. 

Varför?

WHO:s nätverk startade med anledning av de två trenderna:

 1. En åldrande befolkning
 2. Ökad urbanisering

Den demografiska förändringen kan bli en möjlighet om seniorperspektivet finns med i stadsutvecklingen. Det som är bra för äldre är ofta bra för alla.

Seniorerna själva är de som vet bäst hur staden fungerar att åldras i. Med hjälp av deras erfarenheter kan Göteborgs Stad bli en åldersvänlig stad. Det handlar inte bara om tillgänglighet utan om attityder, att ta tillvara äldres resurser och mötas över generationsgränser. 

När?

Utifrån beslutade aktiviteter i en handlingsplan utvecklar vi staden under 2021-2024. 

Vem?

Grunden för arbetet är att seniorer är delaktiga. 

Seniorer som bor i olika delar av staden har rekryterats för att bidra till att Göteborg blir en åldersvänlig stad. De kallas Framtidsutvecklare och har varierande bakgrunder, åldrar, kunskaper och erfarenheter. Framtidsutvecklarna bidrar ideellt i arbetet. 

Frågor och svar

Forskning visar att äldre är den grupp som är minst delaktiga i stadsutvecklingen. En inkluderande och åldersvänlig stad är helt avgörande för välfärden framöver. Det vi gör nu kommer att påverka oss alla.

Framtidsutvecklare kallas seniorer som bidrar med sina erfarenheter, kunskaper, kreativitet och idéer i utvecklingen av stadens sociala och fysiska miljöer. Åldersvänliga Göteborg arbetar med 27 stycken Framtidsutvecklare som bland annat bidragit i processen att ta fram handlingsplanens aktiviteter. 

Ett åldersvänligt samhälle är inkluderande, tillgängligt och skapar förutsättningar för människor att må bra och känna sig trygga. Som kommun kan man arbeta utifrån till exempel WHO:s riktlinjer, Agenda 2030, hållbara städer eller liknande. 

Oavsett inriktning behövs kunskap och strategisk medvetenhet om hur samhället blir tillgängligt för de som bor och lever där. Om kommunen arbetar aktivt med de här frågorna faller det sig naturligt att uppmärksamma mångfalden i befolkningen inom all samhällsplanering.

Det första steget är att kommunen får kunskap om äldres förutsättningar ute i samhället. Detta kan göras på flera sätt; intervjuer, enkäter, workshops, arbetsgrupper, projekt etc. 

För att uppnå ett åldersvänligt samhälle krävs också en uttalad politisk vilja, medvetenhet och långsiktig planering. 

Vad är då viktigt för äldre människor? Att få sina basbehov säkrade - som trygghet i vid bemärkelse som bostad och hälso- och sjukvård. Det handlar också om att kunna vara fysiskt aktiv och röra sig fritt, få möjlighet till livslångt lärande, att utvecklas och ta beslut, bygga och bevara relationer. 

Kommunen behöver därför se arbetet som en helhetsfråga, eftersom det rör många olika sektorer inom såväl förvaltningar som bolag. 

WHO har definierat åtta fokusområden: 

 1. Utemiljöer och byggnader
 2. Kollektivtrafik och vägar
 3. Bostäder
 4. Social delaktighet
 5. Respekt och social inkludering
 6. Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande
 7. Kommunikation och information
 8. Samhälls- och hälsovårdstjänster

2010 skapade WHO ett internationellt nätverk för åldersvänliga städer. Nätverket består av över 1 000 städer i ett 50-tal länder. Medlemmarna arbetar för att förbättra fysiska och sociala miljöer för att städerna ska bli bättre åldras i. 

Genom nätverket kan städer runtom i världen utbyta erfarenheter och lära av varandra. 

Drygt 1000 städer är med. Idag är sex svenska kommuner anslutna: Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Stockholm, Uppsala och Östersund.

Några internationella exempel är Oslo, Manchester, New York och Lissabon. 

Här kan du läsa några exempel: Åldersvänliga städer och samhällen - MFD 

Kontakt

 • Emma Matsson
 • Utvecklingsledare
 • Telefonnummer: 031-365 56 05, 0722-09 91 48
Publicerad 9 mars 2022 (Uppdaterad 26 juli 2022)