Vad

Hur staden kommunicerar och informerar är av stor vikt för att seniorer ska kunna ta del av stadens tjänster, hålla sig uppdaterade och vara självständiga. 

Varför?

Brister i tillgängligheten kan ge upphov till att individer blir socialt exkluderade, inte nås av samhällsviktig information och försvårar det demokratiska deltagandet. Fokusområdet belyser seniorers behov av att förstå var de kan hitta information om stadens tjänster men också upplevelsen att det är lätt att kommunicera med staden. Staden har en nyckelroll i att alla invånare ska kunna nås och ta del av pålitlig och relevant information. Det är av betydelse att öka kunskapen om målgruppens mångfacetterade språkbehov och rättigheter såsom information på nationella minoriteters språk och tillgång till muntlig information. 

Vem?

Staden behöver arbeta normmedvetet med bildspråk för att inte cementera vem som är en äldre person. Seniorer själva är en viktig kunskapskälla i att utveckla tillgänglig kommunikation och att sprida information inom sina sociala nätverk.

Frågor och svar

  • Öka stadens förståelse för äldres behov och vanor att ta till sig information och kommunikation. Genomföra regelbundna undersökningar av äldres kommunikationsvanor och sprida resultatet. Huvudansvarig: nämnden för konsument- och medborgarservice

Göteborgs Stad erbjuder tillgänglig information och kommunikation som är relevant, lättförståelig och ökar möjligheterna att kunna hålla sig uppdaterad, ta del av service och vara aktiv i samhället hela livet. 

Kontakt

  • Emma Matsson
  • Utvecklingsledare Åldervänliga Göteborg
  • Telefonnummer: 031-365 56 05
Publicerad 20 maj 2022 (Uppdaterad 31 maj 2022)