Betydelsen av att tillgodose möjligheterna till rörelse ökar förutsättningarna för att bibehålla sin mobilitet, rörelseförmåga och hälsa såväl som att vara socialt delaktig. Foto: Lo Birgersson

Vad

Mobilitet är ett av de tre viktigaste fokusområdena för seniorer. Det handlar om individers möjligheter att förflytta sig i staden. 

Varför?

Hur vi som människor rör oss påverkar hälsa, livskvalitet och självständighet. Betydelsen av att tillgodose möjligheterna till rörelse ökar förutsättningarna för att bibehålla sin mobilitet, rörelseförmåga och hälsa såväl som att vara socialt delaktig. Det påverkar också en persons möjlighet att kunna ta del av samhällslivet, till exempel som kultur, service och hälso- och vårdtjänster samt att kunna bidra i samhället. Att varje enskild person själv kan välja när de vill ta sig runt till fots, med cykel, rollator, rullstol eller kollektivtrafik ökar hälsan.

Frågor och svar

Göteborgs Stad utvecklar och förvaltar goda stadsmiljöer, hållbar infrastruktur och transportservice utifrån universell utformning som möjliggör att människor kan upprätthålla sin rörlighet, självständighet och delaktighet i staden.

  • Bättre förutsättningar för samspel mellan fotgängare och cyklister. Utveckla och öka arbetet med att separera cykel- och gångbanor. Huvudansvarig: trafiknämnden
  • Seniorer inventerar var nya bänkar behövs. Seniorernas inventering ska användas vid placering av nya bänkar. Huvudansvarig: äldre samt vård- och omsorgsnämnden
  • Samverkan med seniorer för att förbättra vinterväghållningen. Huvudansvarig: trafiknämnden
  • Öka tillgängligheten på bytespunkter och hållplatser för att underlätta för seniorer att använda kollektivtrafik; Detta ska ske genom samverkan och att lyfta in seniorperspektivet i pågående processer. Huvudansvarig: trafiknämnden
  • Skapa mer plats för fotgängare tillsammans med seniorer. Använd och ta tillvara seniorers resurser och kunskaper i stadens satsningar i att höja kvaliteten och användarvänligheten för fotgängare. Huvudansvarig: trafiknämnden

Kontakt

  • Emma Matsson
  • Utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg
  • Telefonnummer: 031-365 56 05
Publicerad 20 maj 2022 (Uppdaterad 31 maj 2022)