Göteborgs Stad är en av drygt 1300 städer runt om i världen som arbetar för att bli mer åldersvänliga.

Nyheter

Kaggeleds Vård- och omsorgsboende har skapat en miljö där de 64 hyresgästerna med demenssjukdom kan vara ute mer och känna sig trygga. Utemiljön finns med i en ny bok som beskriver förutsättningar för att lyckas med vård, omsorg och rehabilitering utomhus.

Vänta lite ...

Med anledning av boken, som släpps i början av september, och arbetet med Åldersvänliga Göteborg, fick Kaggeled besök av riksdagsledamoten Per-Arne Håkansson (S) som motionerat om vikten av utevistelse och hälsa.

 

-          Kaggeleds utomhusmiljö är ett gott exempel på hållbar utveckling där vi stärker folkhälsan och stärker det friska. För att få en långsiktig strategisk inriktning krävs politiska beslut, säger Per-Arne Håkansson.

Innovation utifrån hyresgästernas behov 

Bakgrunden är att Kaggeled drivit ett innovationsprojekt utifrån användardriven innovation. Utgångspunkten var att ta reda vilka förbättringar i den fysiska miljön som kan öka välbefinnandet. Medarbetare har observerat, intervjuat och prototypat för att förstå hyresgästernas behov och göra dem delaktiga i förbättringarna. Ett av behoven var att kunna gå ut mer själv och med andra.

 

-          Vi har tagit hjälp av forskning och experter inom demenssjukdomar och hälsofrämjande utemiljöer för att skapa en mer stimulerande, tillgänglig och trivsam utemiljö, säger Emma Matsson, projektledare.

Boken ”Vård, omsorg och rehabilitering utomhus” utkommer i september

Projektet har jobbat utifrån evidens och arbetat systematiskt med olika verktyg. Projektledare Emma Matsson liksom enhetschef Minna Dufva och planeringsledare Martin Nilsson är medförfattare till boken ”Vård, omsorg och rehabilitering utomhus – teori, praktik och nya perspektiv” och där beskrivs närmare hur man gått tillväga. Boken som är utgiven av Studentlitteratur utkommer den 2 september.

 

Vad tror du boken kan komma att betyda för utvecklingen?

-          Den betyder mycket för verksamheten, att kunna påvisa med evidens och forskningsresultat att hälsofrämjande utemiljöer gör skillnad. Det är god samhällsekonomi, säger Per-Arne Håkansson (S).

 

Hur skulle du vilja bidra till att fler äldre kan vara ute mer?

-          Från statens sida kan en nationell strategi kring utevistelse inom äldreomsorg och kopplingen till goda närmiljöer och hälsa vara ett sätt att gå vidare i frågan. Viktigt är dock att resurser avsätts i kommuner och regioner och här kan statliga anslag inom välfärdsområdet och för socialt hållbar utveckling prioriteras även framgent, säger Per-Arne Håkansson (S).

 

Så tar Göteborgs Stad hand om resultaten

I handlingsplanen för Åldersvänliga Göteborg finns aktiviteter för att främja mer tillgängliga stadsmiljöer för äldre.

En doktorand forskar på kvaliteter i fysiska miljöer som främjar hälsa på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen jobbar även mer systematiskt och för diskussioner utifrån de tre analysmetoderna som användes i projektet vid ny- och ombyggnation.

Publicerad 9 mars 2022 (Uppdaterad 26 juli 2022)