Vad?

Seniorer har behov av att kunna delta i sociala, kulturella, politiska och religiösa aktiviteter, känna gemenskap och ha sociala interaktioner med andra i sin närmiljö och i samhället för att bibehålla en god hälsa. Det handlar både om organiserade aktiviteter på mötesplatser och informella sociala strukturer som möten med grannar, familj och vänner. 

Varför?

Möten ger förutsättningar för att använda sin kompetens, kunskap, känna respekt, bygga självförtroende och nära relationer inom och över generationer. Bristen på sociala relationer och ofrivillig ensamhet kan enligt WHO jämföras med hälsoriskerna med rökning, fetma och fysisk inaktivitet (2017: 55).

Området belyser vikten av att ta tillvara på äldres olika resurser och engagemang. Samt att arbeta för att minska ålderism och åldersdiskriminering som kan ge upphov till skadliga konsekvenser på hälsa och livskvalitet. Ett sätt att motverka och minska ålderism i samhället är att medvetet bredda bilden av äldre personer och vad åldrandet kan innebära genom att låta olika berättelser få komma fram.

I arbetet för en åldersvänlig stad är det viktigt att förstärka synen på att seniorer är samhällsdeltagare som har resurser, kunskaper, engagemang, kreativitet, idéer, tid, erfarenheter och kontaktnät som är viktiga delar till att Göteborg kan bli en bättre stad för alla att åldras i.

Alla äldre ska kunna känna sig respekterade och ha möjligheter att bidra och delta i samhället oavsett erfarenheter, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Frågor och svar

  • Aktivitetskompis. Ta fram modell och plattform för koncept Aktivitetskompis. Huvudansvarig: äldre samt vård- och omsorgsnämnden
  • Konceptutveckling med berättelsetema som bidrar till mer gemenskap och mindre ålderism i närmiljöer. Huvudansvarig: äldre samt vård- och omsorgsnämnden
  • Pratbänkar. Inrätta pratbänkar på minst tio offentliga platser med jämlik geografisk placering i staden. Huvudansvarig: park-och naturnämnden

Göteborgs Stad har socialt inkluderande miljöer och verksamheter som främjar delaktighet, tar tillvara på äldres resurser och engagemang samt uppmuntrar äldre att gå ut och delta i sociala nätverk.

Kontakt

  • Emma Matsson
  • Utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg
  • Telefonnummer: 031-365 56 05
Publicerad 20 maj 2022 (Uppdaterad 31 maj 2022)