Seniorer ska vara delaktiga i stadsutvecklingsprocessen så att målgruppens mångfacetterade behov beaktas i planering och gestaltning av staden

Vad?

Stadsmiljöns gestaltning och innehåll har stor betydelse för vår självständighet, livskvalitet och våra förutsättningar att kunna delta och vistas i offentliga rum och grönområden. Ett åldersvänligt stadsutvecklingsperspektiv kännetecknas av närhet, tillgänglighet och trygghet i stadsmiljöer och grönytor. 

Varför?

Seniorer ska vara delaktiga i stadsutvecklingsprocessen så att målgruppens mångfacetterade behov beaktas i planering och gestaltning av staden.

Det är viktigt att använda en normkritisk analys och säkerställa en bred representation bland seniorer gällande ålder, etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning, socioekonomi och bostadsområde för att möjliggöra en grundlig behovsanalys.

Frågor och svar

  •  Sociala konsekvensanalyser (SKA) ska göras i alla planeringsprocesser och inkludera ett seniorperspektiv med behovsanalys som synliggör seniorers mångfacetterade behov. Huvudansvarig: byggnadsnämnden

Göteborgs Stad planerar och gestaltar åldersvänliga stadsmiljöer som stödjer möjligheten att åldras i närmiljöer genom dialog med seniorer och att ta tillvara på gruppens mångfacetterade behov.

Kontakt

  • Emma Matsson
  • Utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg
  • Telefonnummer: 031-365 56 05
Publicerad 20 maj 2022 (Uppdaterad 31 maj 2022)