Älvstaden

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad som är öppen för världen.

Strategier för stadsutveckling i Älvstaden

Hela staden

Med Älvstaden ska vi hela staden – i tre bemärkelser.

  • Vi ska skapa en stad för alla. Det gör vi genom att motverka segregationen och satsa på att utveckla ett inkluderande Göteborg med stor variation av platser, bostäder och uttryck. En stad där alla får plats och kan känna tillhörighet, oavsett inkomst, ålder, kön eller ursprung. En stad som är öppen, inbjudande och levande dygnet om och året runt. Det är den viktiga sociala betydelsen av helandet.
  • Vi ska bygga samman staden. Det är den rent fysiska ambitionen. Göteborg ska inte längre delas av älven. Den geografiska splittringen ska läkas, stadsmässiga stråk och en sammanhängande struktur ska skapas.
  • Och vi ska hela staden genom att få fler delaktiga. Barns och ungas kreativitet ska tas tillvara i Älvstadens utveckling. Konst och kultur ska bidra till identitetsskapande, sammanhang och förändring. I Älvstaden ska det vara öppet för initiativ och idéer, det ska vara möjligt att påverka och ta plats!

Möta vattnet

Göteborg är en hamnstad. En vattenstad. En älvstad.

Men stadens historiska koppling till vattnet har försvagats och behöver återskapas. Det gör vi genom att utveckla sjöfarten, skapa fler mötesplatser vid vattnet med gröna platser, badaktiviteter och kajstråk.

Men stadens historiska koppling till vattnet har försvagats och behöver återskapas

Här ingår också ett ambitiöst ekologiskt tänkande med smarta system för grön teknik, stadsodlingar och hållbara transport- och dagvattensystem. Andra viktiga och självklara komponenter är förnybar energi, minskade utsläpp av växthusgaser och främjandet av en vardag där det är lätt att ta sig fram utan bil.

Problematiken med stigande havsnivåer är något som samtidigt måste ingå i planerna. Därför måste varje delområde få en dimensionerad säker höjd för att möta framtida nivåer på vattenytan. Åtgärderna ska dock vara kreativa och faktiskt bidra till att föra staden närmare vattnet.

Stärka kärnan

Älvstaden ligger mitt i Västsveriges regionala kärna.

Genom att bygga en tät, tillgänglig och blandad stad med ett flertal knutpunkter ska innerstaden växa över älven. Då stimuleras utvecklingen mot en alltmer diversifierad och robust ekonomi som på sikt kan stärka hela regionen inför framtida utmaningar.

Både människor och verksamheter från Sverige och resten av världen ska lockas till Göteborg

Göteborgs drivkrafter ska frigöras i Älvstaden. Kompetens ska tas tillvara, liksom befintliga nätverk och verksamheter med stora och små aktörer. Bra kommunikationer, god service och ett brett utbud av boende, service och arbetsplatser skapar attraktionskraft.

Både människor och verksamheter från Sverige och resten av världen ska lockas till Göteborg. En god stadsmiljö med internationell lyskraft och frigjorda drivkrafter blir en hävstång även för den regionala kärnan.

Publicerad 31 januari 2018 (Uppdaterad 21 juli 2020)