Hisingsbron.

Vad?

Arkitekturpolicyn visar Göteborgs Stads ambitioner om hur arkitektur kan bevaras, stärkas och utvecklas och bidra till en stad som hänger samman, är attraktiv, med närhet till service, grönområden och kollektivtrafik. En stad som är jämlik och välkomnande.

Syftet med arkitekturpolicyn är att hjälpa stadsbyggnadskontoret och stadens planerande förvaltningar att kanalisera och strukturera kunskap, erfarenheter och diskussioner om arkitektur.

 

Hur

En del av arbetet har varit att formulera en arkitekturpolicy som visar viljeinriktningen i staden kring arkitekturfrågorna. Policyn är ett verktyg för fortsatta samtal om arkitektur och stadsbyggnad, internt och externt, med stadsbyggnadsaktörer och medborgare.

Arkitekturpolicyn innebär att Göteborg utvecklas till:

  • En attraktiv stad med stark identitet
  • En stad för människor
  • En modig förebild inom arkitektur

Varför?

Arkitektur och gestaltning – en självklar del i beslut

Arkitekturpolicyn ska ha sin plats bredvid andra styrande dokument som Utbyggnadsplaneringen, Trafikstrategin och Grönstrategin och ska på sikt bli en del av Översiktsplanen (ÖP). Som en del av ÖP beskriver den ett gemensamt synsätt på arkitekturen och att Göteborgs Stad arbetar tillsammans för en god livsmiljö och en hållbar utveckling.

När det gäller frågor som berör stadsutveckling så ska arkitektur och gestaltning vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och verksamheter i stadens regi. 

Det arkitekturstrategiska arbetet är förankrat med både bredd och spets inom allmänhet, förvaltning, politik och akademi.

När?

Göteborgs Arkitekturpolicy godkändes av byggnadsnämnden den 11 december 2018.

Ett arkitekturstrategiskt arbete har pågått under ett par års tid. Arbetet har bland annat omfattat workshoppar, samtal, remisser till fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar, bolag och andra aktörer.

Under våren 2017 togs det också fram en illustrerad skrift: 30 teser om hur vi bygger Göteborg. Samtidigt har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och rekommendationer för stadsbyggandet.

Göteborg  modig förebild inom arkitektur

En del av arbetet är att formulera en arkitekturpolicy som visar viljeinriktningen i staden kring arkitekturfrågorna. Policyn är ett verktyg för fortsatta samtal om arkitektur och stadsbyggnad, internt och externt, med stadsbyggnadsaktörer och medborgare.

Arkitekturpolicyn godkändes av byggnadsnämnden den 11 december 2018.

Arkitekturpolicyn innebär att Göteborg utvecklas till:

  • En attraktiv stad med stark identitet
  • En stad för människor
  • En modig förebild inom arkitektur

Syftet är att hjälpa stadsbyggnadskontoret och stadens planerande förvaltningar att kanalisera och strukturera kunskap, erfarenheter och diskussioner om arkitektur.

Policyn visar Göteborgs Stads ambitioner om hur arkitektur kan bevaras, stärkas och utvecklas och bidra till en stad som hänger samman, är attraktiv, med närhet till service, grönområden och kollektivtrafik. En stad som är jämlik och välkomnande.

Syftet är att hjälpa stadsbyggnadskontoret och stadens planerande förvaltningar att kanalisera och strukturera kunskap, erfarenheter och diskussioner om arkitektur.

Arkitektur och gestaltning – en självklar del i beslut

Arkitekturpolicyn ska ha sin plats bredvid andra styrande dokument som Utbyggnadsplaneringen, Trafikstrategin och Grönstrategin och ska på sikt bli en del av Översiktsplanen (ÖP). Som en del av ÖP beskriver den ett gemensamt synsätt på arkitekturen och att Göteborgs Stad arbetar tillsammans för en god livsmiljö och en hållbar utveckling.

När det gäller frågor som berör stadsutveckling så ska arkitektur och gestaltning vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och verksamheter i stadens regi. 

Det arkitekturstrategiska arbetet är förankrat med både bredd och spets inom allmänhet, förvaltning, politik och akademi.

När det gäller frågor som berör stadsutveckling så ska arkitektur och gestaltning vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och verksamheter i stadens regi.

Kontakt

  • Björn Siesjö
  • Stadsarkitekt
  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 7 mars 2022)