Bostadsbygge på Mandolingatan i april 2020.

”BoStad2021 handlar om att komprimera planprocessen”

– För tillfället har vi 170 aktiva detaljplaner som kommer att ge plats för 16 800 nya lägenheter, säger Martin Storm, chef för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Men de 16 800 lägenheterna är bara en mindre del av det sammanlagda antalet planer för framtiden. Planer som möjliggör byggandet av i runda tal 50 000 nya lägenheter.

– För att det ska bli möjligt har vi satsat på att ha en så bred kompetens som möjligt, säger Martin Storm.

Det är här som BoStad2021, med sina nya arbetsmetoder, kommer in. BoStad2021 är ett samverkansprojekt mellan byggaktörer och Göteborgs stad.

Bostadsbrist och en frustration hos lokala byggaktörer, som kände att detaljplaneprocessen tog för lång tid, gjorde att staden drog igång denna specialsatsning. Målet var att hitta ett nytt arbetssätt som skulle kunna korta tiden från idé till färdigställda bostäder.

Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna, men också se till att alla förberedelser som projektering, bygglov med mera är klara så långt som möjligt när detaljplanen vinner laga kraft.

”Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna.”

– Det sparar massor av tid och ger en kortare resa från idé till färdiga bostäder, säger Magnus Uhrberg, fastighetskontorets projektledare inom BoStad2021.

Satsningens 7000 bostäder är fördelade på 30 projekt där 27 olika byggaktörer är involverade.

Förutom ett särskilt samverkansforum med byggaktörerna har stadens förvaltningar ett gemensamt projektrum.

– Alla som är involverade sitter tillsammans: fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, park och natur och i viss mån även kretslopp och vatten. Det ger ett effektivt kunskapsutbyte och mycket går snabbare när vi kan ha tätare avstämningar utan att behöva boka möten. Jag tror att detta arbetssätt är en framgångsfaktor, säger Magnus Uhrberg.

Här är alla projekten i BoStad2021

Adventsvägen

På Adventsvägen har de existerande punkthusen kompletterats med ytterligare tre punkthus om 125 nya lägenheter. Det första huset var klart för inflyttning i juni 2019.

Briljantgatan

Ett nytt tiovåningshus med 91 lägenheter uppförs uppe på en höjd med utsikt över Västra Göteborg och skärgården. Inflyttning hösten 2020.

Briljantgatan/Smaragdgatan

400 nya lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter, byggs just nu tillsammans med ett seniorboende. 170 av dessa ingår i BoStad2021.

Distansgatan/Marconigatan

Fler bostäder ska byggas i Järnbrott. Ytor som idag används för markparkering kommer användas till bostäder med utrymme för lokaler i bottenvåningarna. Totalt innebär det 410 nya lägenheter på Distansgatan/Marconigatan.

Ebbe Lieberathsgatan

Vid Ebbe Lieberathsgatan i Krokslätt byggs totalt 186 lägenheter i två etapper.

Fixfabriken

Den gamla fabriksmarken ger plats för cirka 1000 bostäder, varav 250 ingår i BoStad2021. Historien kommer att märkas när delar av det gamla integreras i det nya.

Fixfabriken

Fyrklöversgatan

En asfalterad parkeringsyta direkt söder om Björlandavägen har gett plats för nya bostäder och butiker. Projektet byggstartade 2017 och är helt inflyttat under 2020.

Gårdstens Centrum

Det nya höghuset Utsikten kommer bli Gårdstens högsta hus. Gårdstens nya samlingsplats skapas samtidigt i form av ett torg som ramas in av caféer, restauranger, apotek, butiker med mera. Gårdstensvägen görs om till en gata med gång- och cykelbana, parkeringar och träd. 

Gitarrgatan

Området mellan Altplatsen och Musikvägen, på gångavstånd från knutpunkten Frölunda Torg, ska utvecklas.

Godhemsberget

I projektet byggs 138 bostadsrätter som ingår i BoStad2021. På bottenplan planeras trivsamma lokaler med passande verksamheter för området. Inflyttning hösten 2020 i den första etappen.

Gunnestorpsvägen

Utefter Gunnestorpsvägen skapas nya kvarter och gatumiljö med en stadsmässighet som är trivsammare och tryggare för gående och cyklister. Träden som idag står på ängen i det gamla spårvägsreservatet ersätts av nya träd utefter gatan, som därmed ges en ny och modernare utformning.

Kosmosgatan

På promenadavstånd från kollektivtrafik, service och badsjö ligger Kosmosgatan och Zenitgatan i Bergsjön. Området får nu en mer blandad bebyggelse med omkring 150 nya bostadsrätter i form av radhus. Första inflyttning våren 2020.

Långströmsgatan

På Långströmsgatan i Svartedalen byggs ungefär 450 nya bostäder, en ny förskola och ett nytt torg som ska skapa handel och liv. Gatan flyttas samtidigt västerut och fylls med bostäder för en stadslik miljö. Inflyttningar i de första etapperna våren 2020.

Mandolingatan

På Mandolingatan, med gångavstånd från knutpunkten Frölunda Torg och parklek, bollplaner och utegym i Positivparken, byggs cirka 550 nya bostäder varav cirka 300 ingår i BoStad2021.

Merkuriusgatan

I Bergsjön byggs 300 nya bostäder i tre olika projekt. Två av projekten har haft inflyttning under 2020. Det kommer även uppföras en ny förskola.

Munspelsgatan

Området kring de så kallade stjärnhusen, nordväst om Frölunda Torg, förtätas med det nya landmärket Sjöstjärnan som första etapp. I ytterligare etapper byggs bostäder utefter Lergöksgatan och Munspelsgatan. Inflyttningar hösten 2019 och våren 2020.

Nymilsgatan

Här växer ett helt nytt kvarter fram. Bebyggelsen består till stor del av fem-sju våningshus och olika huskroppar. Inflyttning i det första färdigställda huset sommaren 2020.

Nordöstra Gårdsten

Gårdsten byggs ihop med Lövgärdet. I Nordöstra Gårdsten producerar Botrygg 250 lägenheter i flerfamiljshus och 60 radhus. Egnahemsbolaget bygger radhus i två våningar och ett lamellhus.

Saffransgatan

Framtiden Byggutveckling bygger nytt garage med bostäder för seniorer, 55+, på Saffransgatan i norra Gårdsten. Bostäderna kommer ha hiss och en gemensamhetslokal för samvaro i huset.

Norra Fjädermolnsgatan

På Norra Fjädermolnsgatan byggs 160 nya bostäder. Korsande Sommarvädersgatan blir samtidigt mer av en stadsgata än en genomfartsgata. I maj 2019 skedde den första inflyttningen. Egnahemsbolaget bygger just nu sitt  bostadsområde.

Olof Asklunds gata

Nordöstra Högsbo omvandlas till en levande stadsdel - Södra Änggården. Området får ett varierande utbud av bostäder, kontor, handel, caféer och restauranger samt två nya parker. Totalt planeras här för cirka 2000 bostäder, varav en del ingår i BoStad2021.

Olofshöjd

101 nya studentbostäder på Utlandagatan i Krokslätt, på gångavstånd från Chalmers, är under uppförande sedan december 2019.

Högsbohöjd

Nya bostäder planeras söder om Högsboleden i höjd med Högsbomotet. Totalt rör det sig om cirka 700 lägenheter inklusive ytor för handel och kontor, som kommer att gränsa till bostadsområdet Pennygången. Drygt 400 av lägenheterna planeras stå färdiga år 2021.

Radiotorget

Omkring Radiotorget byggs 160 nya bostäder i tre olika projekt. Den första inflyttningen skedde i januari 2020.

Robertshöjdsgatan 

I Björkekärr, intill Härlanda tjärn och Skatåsterrängen byggs cirka 300 nya bostäder. I planen ligger även utbyggnad av områdets befintliga förskola samt bygge av en helt ny skola.

Smörgatan / Kallebäcks terrasser

Ett nytt bostadsområde uppförs vid Smörgatan i Kallebäck  Kallebäcks terrasser. Kallebäcks terrasser ska bli ett levande och nyskapande område med ungefär 1500 lägenheter, 20 000 kvadratmeter verksamhetslokaler samt ny förskola och skola. En första del av det nya området ingår i BoStad2021.

Smörgatan / Kallebäcks terrasser

Smörslottsgatan

550 bostäder byggs på Smörslottsgatan i Björkekärr. Husen varierar i höjd för att komplettera den befintliga bebyggelsen med  gröna innergårdar och yteffektiva, moderna lägenheter. Inflyttning under våren 2020.

Tunnlandsgatan

I mitten av 1960-talet växte Kaverös fram. Stadsdelen har ett högt, lite avskilt läge med Ruddalens fritidsområde som närmaste granne. Nu ska fler få möjlighet att bo här – cirka 180 nya bostäder ska skapas genom påbyggnad av de befintliga husen på Tunnlandsgatan.

Valskvarnsgatan

Omvandlingen av Juvelkvarnsområdet på Eriksberg har pågått sedan början av 2000-talet.  Nu fylls platsen med 250 nya lägenheter i tre bostadshus, varav ett blir den 80 meter höga Kronjuvelen.

Valskvarnsgatan

Volrat Thamsgatan

Ett stenkast från Chalmers och Campus Näckrosen stod 63 studentbostäder klara våren 2019.

Ättehögsgatan

Nu blir det fler bostäder nära service och kollektivtrafik vid Munkebäckstorget. På Ättehögsgatan byggs 91 nya lägenheter med start 2019.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 11 september 2021)