Nya skalor på Mandolingatan

I BoStad2021-projektet på Mandolingatan skapas fem kvarter med stadskaraktär. Totalt blir det ett tillskott på 527 lägenheter. Genom att fläta samman gammalt skapas ett levande bostadsområde.

Ansvariga för utformningen längs med Mandolingatan i Västra Frölunda är Liljewall arkitekter på uppdrag av Framtiden Byggutveckling och Bostads AB Poseidon. Ann Tolly på Liljewall arkitekter berättar att Mandolingatans detaljplaneprocess för BoStad2021 startade redan 2014.

– Vår idé har varit att fläta samman den befintliga bebyggelsen med det nya Mandolin. De nya kvarteren med husen och dess gårdar och torg bildar sammantaget en upplevelserik sekvens av rum längs det nya Mandolinstråket.

Nya Mandolin får en sammanhängande kvartersstruktur med en måttfull skala, trygga bostadsgårdar och tydliga offentliga rum. Höjdmässigt trappar volymerna ner mot sydväst och Mandolinstråket medan det mot nordost och spårvägen bildar en högre rygg. Rätt förutsättningar skapas genom en blandning av olika bostadstyper och storlekar där många kan bo med närhet till levande handel och god service. Därför kommer också entrévåningarna mot stråket och gårdarna befolkas med boende och verksamheter. Rummen mellan husen – Mandolingatans allrum – kräver extra omsorg i gestaltningen.

Nya gång- och cykelstråk kommer att länka samman hela området. Området ska vara en öppen, användbar och tillgänglig mötes- och boplats för alla – och en tillgång för hela Västra Frölunda.


Nya gång- och cykelstråk kommer att länka samman hela området. Området ska vara en öppen, användbar och tillgänglig mötes- och boplats för alla – och en tillgång för hela Västra Frölunda. En viktig del i hållbarhetstänket är hanteringen av grönytefaktorer och dagvatten. Vattenrännor, regnträdgårdar, gröna tak och naturlika planteringar med mycket gräs och blommande perenner bidrar till en biologisk mångfald och dessutom även till god fysisk och psykisk hälsa.

Ur barnperspektivet har gårdarna fått olika teman för att ge fina, lekfulla miljöer. I närområdet finns även Positivparken med bl a Positivet, en av Göteborgs fyra utflyktslekplatser.

Fantasi och romantiska tankar bakom levande område
När arkitekterna skapar ett nytt kvarter krävs fantasi och en förmåga att tänka sig in i livet på platsen och skapa förutsättningarna. Arbetet har skapat en detaljplan där det förutom bostäder är möjligt att ha verksamheter i bottenplan, t.ex. skomakare, fik, cykelverkstad eller kontor och lokala butiker. Vid Orgelgatan, mitt i området, har också ett litet torg ritats in.

Publicerad 5 april 2019 (Uppdaterad 5 april 2019)