När nya fastigheter ska bildas är det lantmäterimyndighetens uppgift att se till att allt blir riktigt och att gränser och funktioner fungerar för fastighetsägaren och omkringliggande fastigheter. Det finns också funktioner som till exempel ledningar och utfarter att ta hänsyn till.

Martin Carlbring som är förrättningslantmätare på Lantmäteriet på Stadsbyggnadskontoret berättar här mer om sitt och kollegornas arbete i BoStad2021.

Vad gör Lantmäteriet i BoStad2021?

– Lantmäteri handlar mycket om fastighetsjuridik och genomförande av detaljplaner innebär mycket juridik. Det handlar om att vara en medlande part i fastighetsfrågor, allt som rör fastighetsjuridik och förhållandet mellan olika fastigheter. Vi är spindeln i nätet som ska bevaka alla enskilda och allmänna intressen, berättar Martin.

– I BoStad2021 har vi haft en lite bredare roll än annars. Redan innan detaljplanen har vunnit laga kraft har vi haft en ganska stor roll där vi haft arbetsmöten med berörda parter och försökt att så långt som möjligt förbereda allting så att det är klart för beslut så snart planen har vunnit laga kraft.

Det som är speciellt är att förrättningen startar tidigt och att den pågår parallellt med plan- och bygglovsprocessen. Lantmäterimyndigheten kan kommentera ansökta lantmäteriåtgärder redan mot planer som är på granskning och då kan ändringar göras för att nå det tänkta slutresultatet.

– Det vi har gjort är att tidigt i processen kika på de fastighetsrättsliga frågor och genomförbarheten. Vi har fått insyn i vad exploatören vill göra med planen och vilka frågor som behöver hanteras. Detta sker annars ofta senare, när planen är klubbad och klar. Det finns många fördelar med att processer pågår parallellt, man får förståelse för andras frågeställningar och problem och kan korrigera i god tid istället för att senare behöva göra om kommenterar Martin arbetet.

– Vi får se utkast på avtal mellan byggaktör och Fastighetskontoret och redan då kan vi se vad som är genomförbart eller inte. Vi kan komma med förslag och se vad man kan ändra för att det ska bli genomförbart. I BoStad2021 har det handlat mycket om att reglera marken mellan kommunens allmänna plats och aktörernas mark för att uppnå planenliga fastigheter, vilket är ett krav för att man ska kunna få bygglov. Vi flyttar markområden och bildar servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar mellan olika fastigheter.

Vad har varit annorlunda i BoStad2021?

– Det har varit väldigt inspirerade att få mer av exploatörsperspektivet, lyfta blicken och se hela exploateringsprocessen och vad som är viktigt för exploatören. Man vet vart de vill och förstår vad som är viktigt – deadlines och färdigställande. Det handlar om att förbereda så mycket som möjligt innan laga kraft. Man behöver vara standby när planen kan antas vinna laga kraft, och blir planen överklagad får vi vara beredda  på att göra förändringar, för att åter igen vara redo när domstolen har sagt sitt. Vår mer aktiva roll i BoStad2021 har gjort att  förrättningskostnaden har blivit högre, men oftast tycker aktörerna att tidsvinsten gör att det är värt det.

Hur lång tar det att göra en förrättning?

– Generellt sett så kan det ta allt från en månad till flera år, det beror helt på om ansökan är genomförbar från början och hur många olika parter som behöver vara med. Det beror också på hur mycket de inblandade parterna är överens. Är man inte överens så behöver vi väga olika intressen med lagen som stöd. Är man överens så kan det gå ganska fort. Vi vill aldrig sinka processen. I BoStad2021 har vi varit förberedda och det har varit blåslampa på oss så fort planen vunnit laga kraft, och det har också gett resultat. Cirka 25 % av BoStad2021-förrättningarna har varit klara inom 2 veckor från planens laga kraft, och cirka 70 % har varit klara inom 10 veckor. Har alla avtal kommit in och allt är klart kan det gå på några dagar, om vi hunnit förbereda våra kartor, handlingar och handläggningssystem är ett beslut bara några knapptryck bort.

Fakta: Lantmäteri

Lantmäteri handlar förenklat om två delar: kartläggning och fastighetsregistrering. Det är en av de äldsta myndighetsutövningar i Sverige och sträcker sig tillbaka till medeltiden.

I Sverige styrs lantmäteriverksamheten  i de flesta orter av den statliga myndigheten Lantmäteriet. Göteborg och 38 andra kommuner har dock egna lantmäterimyndigheter, som ansvarar för lantmäteriverksamhet inom den egna kommunen.

I Göteborgs Stad finns det cirka 72 000 fastigheter. Lantmäterimyndighetens uppgift är att ansvara för en effektiv och rättssäker fastighetsindelning. Göteborgs Stads lantmäteri har cirka 50 medarbetare: förrättningslantmätare, chefer, förrättningsassistenter och administratörer.

Göteborgs stads lantmäteris webbplats

Publicerad 6 september 2019 (Uppdaterad 21 juli 2020)