Utsikt från ett pågående bostadsbygge på Hisingen.

Vad?

Kommunen har det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för alla medborgare att leva i goda bostäder. För att kunna erbjuda bostäder åt alla behöver vi bygga olika typer av bostäder. Under 2021 var ungefär 60 procent av de nybyggda bostäderna hyresrätter. Resterande var bostadsrätter eller äganderätter (småhus), studentbostäder och specialbostäder. Specialbostäder är till exempel boende med särskild service eller äldreboenden.

Var?

Bostäder byggs över hela staden. Här kan du hitta exempel på bostadsprojekt som byggs just nu:

Varför?

Göteborg växer snabbt. Befolkningen ökar och vi har brist på bostäder. Det behöver byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 i Göteborg för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

När?

Bostadsbyggandet pågår hela tiden. Under 2021 färdigställdes över 5350 bostäder, vilket är den största volymen sedan mitten av 1970-talet. 

Vem?

I Göteborgs Stad hanterar fastighetsnämnden och fastighetskontoret stadens bostadsförsörjningsuppdrag. Fastighetskontoret anvisar mark till olika byggaktörer för att bygga bostäder. Där det byggs bostäder behöver det också byggas service till medborgarna såsom förskolor, skolor, kollektivtrafik, äldreboenden, idrotts- och simhallar och bibliotek.

Hur många och vilken typ av bostäder byggs?

Bostadsbyggandet i Göteborg har ökat under de senaste åren. Just nu byggs det bostäder i samma volymer som under 1970-talets miljonprogram.


Antal färdigställda bostäder de senaste tre åren:

2019: 4 357
2020: 4 494
2021: 5 365

För att kunna erbjuda bostäder åt alla behöver vi bygga olika typer av bostäder. Under 2021 var ungefär hälften av de nybyggda bostäderna hyresrätter. Resterande var bostadsrätter, studentbostäder, småhus och specialbostäder. Specialbostäder är till exempel boende med särskild service eller äldreboenden.

Frågor och svar om bostadsmarknaden

Att vi har bostadsbrist i Göteborg har flera orsaker. Behovet av bostäder ändras över tid och även vilka typer av bostäder som behövs.

 

Staden växer

Att staden växer har blivit något av en självklarhet. Under tioårsperioden 1998-2007 var folkökningen i genomsnitt 3500 personer per år. De senaste 10 åren har staden växt dubbelt så fort, med i genomsnitt 7 000 personer per år. Vid slutet av 2017 var antalet göteborgare 564 000. Den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten förväntas framåt vara 7 400 personer. Det innebär att folkmängden förväntas vara cirka 700 000 år 2035.

 

Befolkningens sammansättning ändras

 

Hur befolkningen ser ut avgör behovet av bostäder. Fler göteborgare blir äldre tack vare att vi lever längre. Ju äldre vi blir, desto mer ökar behovet av specialbostad, till exempel äldreboende eller trygghetsbostad. En annan förändring är att andelen ensamstående föräldrar ökar, och många gånger bor barnen hos sina föräldrar växelvis. Det påverkar hur behovet av olika boendeformer ser ut.

Tillsammans bygger vi staden

 

Det är många som är med när stadens ska byggas. Förutom flera förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad är fastighetsägare, byggaktörer, idéburna organisationer och göteborgarna också med i processen.

 

Konjunkturen påverkar byggandet

 

Efter att vi i Göteborgs Stad har anvisat mark för bostadsbyggande och detaljplanearbetet är klart är det byggaktörerna som avgör när de ska sätta spadarna i marken och börja bygga. Byggaktörerna styrs bland annat av marknaden och det ekonomiska läget. Är det inte lönsamt att börja bygga vid en viss tidpunkt kanske man avvaktar med byggstarten. Bostäder som är planerade blir då försenade.

 

Att bygga stad är ett långsiktigt arbete

 

Planeringen för bostäder sker först övergripande i olika steg där man behöver titta på hela stadens och göteborgarnas behov på lång sikt. Hänsyn tas för att skapa plats för olika behov som staden har av bostäder, parker, infrastruktur, handel, kontor, industri, skolor, sjukhus och mer. Göteborgs Stad äger cirka hälften av all mark i kommunen vilket ger oss möjlighet att planera för vad som ska byggas och var.

 

Här byggs det bostäder just nu

Göteborg växer med över 7000 invånare om året och många nya bostäder behövs. Nedan ser du några av alla bostadsprojekt som byggs just nu. Alla projekt hittar du i listan över alla projekt.

Kontakt

  • Göteborgs Stads exploateringsförvaltning
Publicerad 15 februari 2018 (Uppdaterad 9 februari 2022)