Vad?

Göteborgs Stad kartlägger årligen antalet hemlösa i kommunen. I april 2021 var totalt 2405 hushåll hemlösa i Göteborg. Antalet personer var 2564 vuxna och 597 barn. Jämfört med 2020 års kartläggning har antalet personer minskat med 15 procent (572 personer) och antalet hushåll har minskat med 9 procent, 237 hushåll. Antalet barnfamiljer i hemlöshet har minskat från 393 till 282 familjer.

Hur

Kartläggningen visar att den största minskningen av antalet hemlösa har skett för hushåll i akut hemlöshet, vilka har minskat med 90 hushåll. För barnfamiljer i akut hemlöshet noteras en nedgång med 47 familjer och 79 barn, från 103 till 56 barnfamiljer och från 217 till 138 barn. Det är framför allt en minskning av antalet föräldrar födda utanför Europa. Merparten av dessa är ensamstående kvinnor med barn. Övrig minskning i akut hemlöshet beror främst på att förekomsten av missbruk eller psykisk ohälsa varit mindre i ensamhushåll i årets kartläggning, jämfört med 2020 års kartläggning.

Drygt hälften av hushållen bodde i en vanlig lägenhet med kommunala kontrakt.

Kommunala kontrakt är andrahandskontrakt med Göteborgs Stad som mellanhyresvärd, men om boendet fungerar väl överlåts kontraktet och blir ett förstahandskontrakt för den boende.

Cirka en femtedel av hushållen i den senaste kartläggningen befann sig i akut hemlöshet. För hushåll med enbart vuxna personer innebär akut hemlöshet att personerna är hänvisade till tillfälliga boendelösningar eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen.

Cirka 40 vuxna sover utomhus eller i offentliga utrymmen i Göteborg.

 

Varför?

Missbruk- och beroendeproblem eller psykisk ohälsa är de främsta orsakerna till hemlöshet. Majoriteten är ensamhushåll och män. För nästan vart femte hushåll är vräkning en bidragande orsak till att hushållet befinner sig i hemlöshet. Våld i nära relation är en bidragande orsak till hemlöshet för ca 400 hushåll.

För akuta hemlösa barnfamiljer som saknar social problematik ordnar staden nödbiståndsboende. Inga barnfamiljer sover utomhus eller i offentliga utrymmen. Av hushållen i akut hemlöshet var det i den senaste kartläggningen (april 2021) 56 barnfamiljer med 138 barn.

En av anledningarna till att personer utan social problematik blir hemlösa är bostadsbristen i Göteborg.

Definition av hemlöshet

Göteborgs Stad utgår i sin statistik från Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Den beskriver fyra situationer som personer kan befinna sig i under en kortare eller längre tid och i princip alla hemlösa har kontakt med socialtjänsten:

  • Personer som bor i akuta boendelösningar
  • Personer som saknar boende efter institutionsvistelse
  • Personer som bor i långsiktiga boendelösningar
  • Personer som bor kortsiktigt hos familj, släkt eller andra privatpersoner.

Ingår inte i kartläggningen: till exempel ingår inte utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd och personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring här.

Om bostadsförsörjning i Göteborg

Vad gör staden kring hemlöshet

Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020–2022 antogs av kommunfullmäktige 16 april 2020. Hemlöshetsplanen omfattar ett övergripande mål, fem övriga mål, fyra fokusområden och 15 åtgärder för att minska hemlösheten. I planen understrykes att stadens arbete mot hemlöshet också behöver kompletteras med åtgärder vad gäller den generella bostadsförsörjningen. Barnperspektivet har förtydligats och förstärkts för att trygga barns uppväxtvillkor.

När en person bor med kommunalt kontrakt räknas den ändå som hemlös. De flesta hemlösa bor i lägenhet med andrahandskontrakt, kommunalt kontrakt. Då står Göteborgs Stad som mellanhyresvärd, men om boendet fungerar väl överlåts kontraktet till ett förstahandskontrakt för den boende. Lägenheterna finns utspridda i hela staden, inom de allmännyttiga och privata bostadsföretagens bestånd. Kommunala kontrakt handläggs för den hemlöse via socialtjänsten som skickar remissförfrågan till fastighetskontoret i Göteborgs Stad.

Cirka 500 remisser per år inkommer till fastighetskontoret och ca 80 procent av dessa godkänns.

Under perioden 2015–2020 har ca 1800 hushåll med kommunala kontrakt övertagit hyresavtalet och lämnat hemlösheten.

Barnfamiljer kan i vissa fall få förtur till bostäder med kommunala kontrakt. Under perioden 2016–2019 har ca 700 barnfamiljer och ca 1300 barn fått lägenhet med eget hyreskontrakt inom allmännyttans satsning till bostadslösa barnfamiljer.

Både regeringen och kommunstyrelsen i Göteborg har tydligt uttalat en ambition att förhindra att barnfamiljer vräks från sitt boende. Det görs genom aktivt förebyggande och uppsökande arbete till hushåll som inte betalat hyran eller stört närboende.

Göteborgs Stad förebyggande insatser för att barnfamiljer ska kunna bo kvar när de är på väg att vräkas är ett samarbete med bland andra: socialtjänsten i stadsdelarna, Bostadsföretag, Störningsjouren i Göteborg, Kronofogden och fastighetskontoret.

För hemlösa som står längst ifrån bostadsmarknaden fortsätter Göteborg att satsa på modellen Bostad först. Metoden innebär att hemlösa ska få en lägenhet först och sedan hjälp att ta tag i olika problem, exempelvis drogmissbruk eller psykisk ohälsa. Satsning genomförs i samverkan mellan socialtjänsten, social resursförvaltning, idéburna organisationer, allmännyttan och fastighetskontoret.

Fastighetsägare (främst allmännyttan) i Göteborg har lämnat ca 250 lägenheter sedan starten 2013. Av alla de som fått en lägenhet genom Bostad först bor 72 procent kvar med kommunalt kontrakt eller har tagit över kontraktet.

 

 

För dig som är i behov av olika typer av stöd

Då ska du kontakta socialjouren

 

Du kan vända dig till socialjouren om du far illa och behöver hjälp med råd och stöd, eller skyddat boende, eller är i akut behov av boende med stöd. Socialjouren kan även hjälpa dig som är på tillfälligt besök i Göteborg från en annan kommun eller ett annat land.

Telefon: 031-365 87 00

Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 9 februari 2022)