Kvarteret Barken sett från Tredje långgatan.

– Det är att det en uppskattad plats redan idag som kan bli ännu bättre. Det kommer byggas bostäder och verksamheter. Det är tänkt att bli en fortsättning på restaurangstråket men det kan även bli butiker, berättar Thomas Franzén som är projektledare på Fastighetskontoret om omvandlingen av kvarteret Barken.

De kommande åren kommer omkring 80 nya bostäder att byggas i kvarteret Barken som fick sina första moderna hus på 1870-talet på det som tidigare varit ängsmarker. Det har genom åren tillkommit bostäder i kvarteret som gett olika arkitekturstilar.

– Det är sällan det blir exploatering i den här skalan i ett sådant här centralt läge där ett gammalt område ska förädlas, konstaterar Thomas Franzén om det ovanliga projektet.  Att bygga nytt i ett gammalt område är också något som ställer krav när det byggs.

– Det är en utmaning att komma in med maskinerna och allt måste göras på ett säkert sätt. Ofta när det byggs är det byggnader som står för sig själva men med sådana här gamla hus centralt blir det trångt. Vi försöker så mycket som möjligt samordna oss men det är omöjligt att inte ta delar utav gatan i anspråk, förklarar Thomas Franzén.

De kommande åren kommer omkring 80 nya bostäder att byggas i kvarteret Barken som fick sina första moderna hus på 1870-talet.

Utvecklingen av kvarteret innebär att nya hus tillkommer men också att några fastigheter och hus kommer att rivas. Det har under arbetets gång gjorts en avvägning mellan att behålla existerande hus med kulturhistoriskt värde och att skapa fler bostäder. Efter utredningar där man bland annat tittat på kostnader och vilka insatser som krävs har det beslutats att fyra byggnader ska rivas. Övriga byggnader med kulturhistoriskt värde kommer ha rivningsförbud.

Nya bostäder i kulturhistorisk miljö

De nya bostäderna kommer uppföras i fyra olika hus.
– Det nya ska passas in i kulturmiljön men även ha moderna aspekter som planterbara bjälklag, det kommer gå att odla på terrasser. Det blir ett högre och ett lägre hus med terrass. Detaljplanen styr så att vissa takbjälklag ska vara planterbara och tillgängliga för utevistelse, berättar Thomas Franzén.  

Bland det som kommer uppföras hör ett sjuvåningshus med 30 lägenheter. Det är den tidigare smedjan som byggs om och blir bostadshus. En annan del kommer byggas om till lägenheter av Sigillet Fastighets AB . Källfelts Byggnads AB kommer att bygga ett bostadshus med verksamheter i entréplan.

Passage och påfågelmönstrat torg

Mellan Tredje och Fjärde Långgatan skapas en ny passage som kommer förbinda gatorna. Ett nytt torg kommer också att anläggas. Torget kommer utformas i gammal stil med gatsten som läggs i ett så kallat påfågelsmönster.
– Tanken är att skapa ett litet torg som kan bli ett skönt ställe att hänga på för allmänheten, berättar Thomas Franzén.

Torget kommer utformas i gammal stil med gatsten som läggs i ett så kallat påfågelsmönster.

Det ska även bli en så kallad regnträdgård som tar hand om dagvattnet. Det är en lösning med växter som tar hand om och renar dagvatten. Den över 100 år gamla kastanjen kommer också att bevaras.

Vad står närmast på tur?
– Vi har genomfört förberedande arbete och rivit skorstenarna på byggnaden mot fjärde långgatan. Själva rivningarna är tänkt att sätta igång under 2021 och även en del grundförstärkningar av befintliga byggnader. Under nästa år börjar projekteringen som är tänkt att börja innan sommaren. Vi får räkna med byggnation under fyra år, det är trångt så alla kan inte bygga samtidigt. 2026 ska allt förhoppningsvis vara klart, avslutar Thomas Franzén.

Om Kvarteret Barken

Kvarteret Barken avgränsas norrut av Tredje Långgatan, österut av Nordhemsgatan, söderut av Fjärde Långgatan och i väster av Värmlandsgatan. Bebyggelsen är varierad och består av stenhus, låga verkstadsbyggnader, bostadshus i nyrenässans och det nationalromantiska polishuset från 1913. Den nyaste byggnaden fram tills idag är ett äldreboende från 1990-talet. Fasadmaterial från husen som rivs kommer återanvändas i renoveringen av Carolus Rex. Dessutom kommer Botaniska trädgården att ta hand om tegel när de nu ska bygga om sitt stora växthus. Teglet är från slutet på 1800-talet.

Kvarteret Barken avgränsas norrut av Tredje Långgatan, österut av Nordhemsgatan, söderut av Fjärde Långgatan och i väster av Värmlandsgatan.
Kvarteret Barken avgränsas norrut av Tredje Långgatan, österut av Nordhemsgatan, söderut av Fjärde Långgatan och i väster av Värmlandsgatan.
Publicerad 21 december 2020 (Uppdaterad 21 december 2020)