Ett bostadshus på sex våningsplan med plats för cirka 78 studentlägenheter kan byggas vid Viktor Rydbergsgatan. Bild: Kanozi

Byggnadsnämnden beslutade på sitt senaste möte att detaljplanen för studentbostäder vid Viktor Rydbergsgatan, Johanneberg ska ut på granskning. Planen gör det möjligt att bygga ett nytt bostadshus med ca 78 studentbostäder samt lokal i bottenvåningen i ett centralt, attraktivt läge med god kollektivtrafik, god service och med närhet till flera lärosäten. Detaljplanen medger en ny byggnad med ett källarplan i suterräng, sex våningsplan och vind.

 – Utformningen av den nya byggnaden är viktig med tanke på den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Johanneberg. Byggnaden ska därför knyta an till omgivningen utan att ta för mycket fokus från helheten, förklarar Sirpa Antti-Hilli, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

I samrådsförslaget fanns också en förskola i bottenplan men stadsbyggnadskontoret bedömer att det blir svårt att få till en förskola med önskvärd kvalitet och acceptabel påverkan på befintliga förhållanden och Johannebergsparken. Förskolan utgår därför ur planen och ingen parkmark tas i anspråk.

Nu går detaljplanen ut på granskning. Därefter ska planen upp i byggnadsnämnden igen för att antas.

Publicerad 16 februari 2021 (Uppdaterad 16 februari 2021)