Hemlösheten fortsätter att minska i Göteborg

Göteborgs Stads årliga kartläggning av antalet hemlösa visar på en minskning med 26 procent jämfört med föregående år, från 5015 till 3733 personer. Det är andra året i rad som antalet hemlösa personer minskar i Göteborg.
Sammanlagt registrerades 2642 hushåll som hemlösa under mätveckan (30 mars – 5 april 2020), vilket innefattar 2875 vuxna och 858 barn. Jämfört med 2019 års kartläggning har antalet hushåll minskat med 426 hushåll eller 14 procent.

Kartläggningen visar att det är främst bland hushåll utan sociala problem (strukturellt hemlösa) som minskningen skett. Största minskningen i gruppen strukturellt hemlösa har skett för personer födda utanför Europa och merparten är föräldrar med barn. Antalet barnfamiljer i hemlöshet har minskat från 641 till 393. För barnfamiljer i akut hemlöshet noteras en nedgång med cirka 150 familjer, till cirka 100 barnfamiljer med cirka 220 barn.

Syftet med kartläggningen är att få en indikation på hur många hemlösa personer det finns i Göteborg och hur hemlösheten utvecklas över tid samt att kunna analysera vilken effekt olika insatser har för hemlösa personer.

– Minskningen är mycket positiv. Den har främst skett bland hushåll som är strukturellt hemlösa, alltså inte har sociala problem. Det är nu färre hemlösa barnfamiljer, och särskilt glädjande är att antalet barn i akut hemlöshet har minskat, säger Mikael Chrona utvecklingsledare på Boendeavdelningen.

Några faktorer som påverkat utvecklingen av antalet hemlösa i Göteborg under 2019


Fler hushåll har lämnat hemlösheten genom tilldelning av lägenheter
De senaste årens ökning av antalet förmedlade lägenheter till hemlösa bedöms ha bidragit till en minskning av antalet hemlösa. Fler lägenheter har under de senaste åren förmedlats till personer med missbruk eller psykisk ohälsa inom modellen Bostad först och för barnfamiljer som är bostadslösa, vilket har möjliggjort att cirka 1500 barn har fått en fast bostad.

• Ny rutin för nödbistånd till boende
Rutinen infördes 1 maj 2019. Istället för placering i en köpt boendelösning utbetalas pengar till hushållen som själva får ordna tak över huvudet. Om en barnfamilj inte bedöms kunna ordna tak över huvudet på egen hand med utbetalda pengar placeras familjen i tillfälligt boende. I rutinen ingår alltid erbjudande om boendecoachning, det vill säga praktiskt stöd i att söka bostad. Rutinen bedöms ha bidragit till att fler hushåll gått vidare till eget boende och är på så sätt en delförklaring till den minskade hemlösheten.

• Ett minskat mottagande av nyanlända
Staden har tagit emot färre nyanlända under 2019, från cirka 2400 nyanlända 2018 till cirka 1400
nyanlända 2019, en minskning med drygt 40 procent. Mottagandet är även lägre hittills i år.
Nyanlända har generellt sämre förankring och mer begrän¬sade ekonomiska resurser vilket påverkar
möjligheterna att ordna boende.

• Ett ökat bostadsbyggande
Under 2019 färdigställdes cirka 4 400 nya bostäder, vilket är det högsta antalet sedan miljon-programmet på 1970-talet. Detta bidrar till ett utökat utbud av bostäder, vilket medför en ökad rörlighet på bostadsmarknaden och att fler hushåll ges större möjlighet att ordna bostad på egen hand.

Göteborgs Stads kartläggning utgår ifrån Socialstyrelsens definition av hemlöshet som beskriver fyra hemlöshetssituationer som personer kan befinna sig i under en kortare eller längre tid.
Här ingår personer som bor i akuta boendelösningar eller utomhus/offentliga utrymmen, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, personer som bor i långsiktiga boendelösningar och personer som bor kortsiktigt hos familj, släkt eller andra privatpersoner. Definitionen är alltså bred, från personer som bor utomhus till hushåll som bor i långsiktiga boendelösningar som exempelvis vanliga lägenheter med kommunala kontrakt som kan övertas av hushållet.

Text: Nils Svensson
Publicerad 19 maj 2020 (Uppdaterad 19 maj 2020)