Brunnsparken har rustats upp och blivit ljusare.

Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019/2020 har parken rustats upp och blivit en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Arbetet har skett i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.
Parken öppnades i februari 2020 och i juli var upprustningen helt klar.
Digital invigning av Brunnsparken - Lång version

Digital invigning av Brunnsparken - Lång version

Upprustning av Brunnsparken för ökad trygghet och trivsel

De senaste åren har Brunnsparken rustats upp på olika sätt, exempelvis genom förbättrad belysning, beskärning av träd, ny toalettbyggnad, underhåll av markytor och renovering av fontänen med statyn Johanna. För att parken skulle kunna bli ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum krävdes mer omfattande upprustning.

På uppdrag av park- och naturnämnden tog park- och naturförvaltningen fram en förstudie med förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt. Förstudien godkändes i park- och naturnämnden i september 2017 och den har legat till grund för upprustningen och gestaltning av platsen.

För att parken ska bli ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum krävs även andra åtgärder.

För att komma till rätta med de sociala problemen på platsen krävs, förutom en fysisk upprustning av platsen, andra typer av åtgärder. Därför har park- och naturförvaltningen samverkat med andra förvaltningar i staden och med externa aktörer i uppdraget.

Det gäller även arbetet med att ta fram förstudien där park- och naturförvaltningen haft workshoppar med andra förvaltningar i staden, med fastighetsägare och polis samt hämtat in synpunkter från göteborgare och besökare, både på plats i parken men också via en enkät här på webbplatsen.

Förslag från förstudien – åtgärder på kort sikt

I förstudien beskrivs både vad som kan göras på kort och på lång sikt. Där framgår också att åtgärderna även omfattar områden utanför Brunnsparken.

Förslag från förstudien – åtgärder på kort sikt (2018-2021):

 • Förtydliga stråk och funktioner
 • Förbättra tillgängligheten och ljudmiljön
 • Skapa mer ljus
 • Utveckla samspelet mellan park och hållplats så att platsen upplevs mer välkomnande
 • Eventuellt även upprustning av kanalmuren i samverkan med trafikkontoret. Det innebär bland annat ny markbeläggning och möblering samt förändring av grönska och belysning. Kostnaden, som också omfattar gestaltningsuppdrag men inte en eventuell upprustning av kanalmuren, beräknas till 20 miljoner kronor.

Förslag från förstudien – åtgärder på längre sikt

 • Göra cykelbana eller gångbana längs Norra Hamngatan
 • Skapa möjligheter att sitta vid vattnet vid kanalen
 • Underlätta att ta sig till och från parken genom att bredda Brunnsparksbron.

Dessa åtgärder omfattar även områden utanför Brunnsparken och därmed inte bara park- och naturförvaltningen utan även andra aktörer i och utanför Göteborgs Stad. Brunnsparken sträcker sig från fontänen ”Johanna” i väster till Palace-huset i öster.

Upprustningen under 2019/2020

Upphandlingen av gestaltning och projektering blev klar i början av februari 2018. Uppdraget gick till White arkitekter. Den 25 juni 2018 presenterades gestaltningsförslaget som ligger till grund för upprustningen. 

Under första halvåret av 2019 förberedde park- och naturförvaltningen på plats i parken, till exempel genom att flytta träd, inför byggstarten den 5 augusti 2019.

I februari 2020 öppnades parken åter efter upprustningen och under försommaren kom kandelaberbelysningen tillbaka efter renovering och planteringarna färdigställdes.   

Kontakt

 • Johan Blomqvist
 • Projektledare park- och naturförvaltningen
 • Ylva Offerman
 • Biträdande projektledare park- och naturförvaltningen
 • Angelique Rooth
 • Kommunikationsstrateg park- och naturförvaltningen
Uppdaterad 14 juni 2021