Flunsåsstråket

Flunsåsstråket i Lundby är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. De närmaste åren uppgraderas stråket med ny förskola, fotbollsplan med konstgräs och en stadsdelspark med plats för odling, lek, aktivitet och avkoppling.

Illustrationsritning över området, stadsmiljö och landskap.

Flunsåsstråket

Våren 2018 ersätts den gamla grusplanen med en konstgräsplan. Därefter rustas större delen av parken upp utifrån de önskemål som kom fram i en medborgardialog om den nya stadsdelsparken. Parken, som kommer att heta Fjärdingsparken, får bland annat nya mötesplatser, odlingslotter, lekredskap och gång- och cykelvägar.

För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Lundby ska det byggas en ny förskola i Flunsåsstråket. Under byggtiden finns en tillfällig förskola som rivs och som omvandlas till parkområde när den nya förskolan står klar.

Så påverkas trafiken i byggtid

På www.trafiken.nu kan du se trafikläget just nu. Trafiken.nu är en trafikportal med samlad information om trafiken i Göteborgsområdet. Syftet är att göra ditt resande så smidigt som möjligt.

www.trafiken.nu

När kommer parken vara klar?

Frågor och svar

Nya bostäder med naturen runt knuten

Göteborgs Stad ska sträva efter för att förbli och utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare.

Publicerad 1 december 2017 (Uppdaterad 22 februari 2018)