Flunsåsstråket

Flunsåsstråket i Lundby är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. De närmaste åren uppgraderas stråket med ny förskola, fotbollsplan med konstgräs och en stadsdelspark med plats för odling, lek, aktivitet och avkoppling.

Våren 2018 ersätts den gamla grusplanen med en konstgräsplan. Hösten 2018 börjar större delen av parken rustas upp, utifrån de önskemål som kom fram i en medborgardialog om den nya stadsdelsparken. Parken, som kommer att heta Fjärdingsparken, får bland annat nya mötesplatser, odlingslotter, lekredskap och gång- och cykelvägar.

För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Lundby ska det byggas en ny förskola i Flunsåsstråket. Under byggtiden finns en tillfällig förskola som rivs och som omvandlas till parkområde när den nya förskolan står klar.

 

Illustrationritning över området, stadsmiljö och landskap. Illustration: WSP

Delaktighet med spel och röstning. Foto: Johanna Bratthammar

Delaktighet med spel och röstning

För att låta invånarna vara delaktiga i utformningen av Fjärdingsparken använde park- och naturförvaltningen och Lundby stadsdelsförvaltning sig av en metod som kallas medborgarbudget.

I ett första steg spelade ett 70-tal personer i olika åldrar det specialdesignade Flunsåsspelet, där de kom med idéer om vad den nya parken ska innehålla. De vanligaste önskemålen sammanfattades i tre teman: den lekfulla, den aktiva och den gröna parken.

Det andra steget var en webbomröstning där 919 personer deltog. Den gröna parken fick flest röster och därmed är det grönska som kommer att genomsyra parken. Men eftersom parken ska erbjuda något för alla kommer det även att finnas inslag av både aktivitet och lekfullhet.

Spelet utgick från medborgarbudget

Nya bostäder med naturen runt knuten

Göteborgs Stad ska sträva efter för att förbli och utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare.

Visionsbild: Landskap och stadsmiljö. Illustration WSP.

Fjärdingsparken – en ny stadsdelspark i Lundby

När medborgarna fick tycka till om den nya parken önskade de en park med mycket grönska. Parkdelen som nu ska rustas upp blir en ny stadsdelspark – en lite större park som attraherar fler besökare än de som bor i kvarteren precis intill.

”Fjärdingsparken kommer att bidra till att binda ihop de olika bostadsområdena.”

Den nya parken, som får namnet Fjärdingsparken, får fler gångvägar och mötesplatser, mer belysning, nya lekredskap och upprustade odlingslotter. En välkomnande plats för såväl avkoppling, som aktivitet och umgänge.

Fjärdingsparken kommer att bidra till att binda ihop de olika bostadsområdena. Hela Flunsåsstråket binder samman Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster.

Parken byggs i två etapper. Huvuddelen under höst och vår, 2018-2019 och en mindre del runt 2022, när den tillfälliga förskolan tas bort.

Appen visar vägen till lekplatsen

Det ska vara enkelt att leka i Göteborg. I appen Lekplatsen hittar du 180 lekplatser via karta och du kan även söka utifrån lekredskap. Hitta dina favoritlekplatser och gör en upptäcksfärd till andra sidan stan!

www.lekplatsappen.se

Foto: Mathilda Ahlberg, Scandinav bildbyrå.

Snart kan du boka en fotbollsplan

Det byggs mycket i Lundby, bland annat på den tidigare naturgräsplanen Fjärdingsplan. När Flunsåsstråket rustas upp byggs därför en ny 11-spelsplan med konstgräs som ersättning för fotbollsplanen vid Fjärdingsplan.

Den nya konstgräsplanen, som anläggs intill Bjurslättsskolan, blir ett positivt tillskott både för föreningsliv, skol- och spontanidrott. Förhoppningen är att den ska öka den fysiska aktiviteten hos unga.

Fotbollsplanen beräknas bli klar maj-juni 2018. Planen får belysning och kommer kunna bokas av skolor och föreningar i Göteborgs Stads bokningssystem.

Traditionella konstgräsplaner består oftast av gummigranulat, som innehåller miljöfarliga mikroplaster. Det är väldigt positivt att Idrotts- och föreningsförvaltningen nu använder en miljövänlig fyllning av naturmaterialet kork för att bygga konstgräsplanen.

Fotbollsplanen beräknas bli klar maj-juni 2018. Planen får belysning och kommer kunna bokas av skolor och föreningar i Göteborgs Stads bokningssyst

Boka fotbollsplanen

Fotograf: Lo Birgersson

Förskolan i den gröna parken​

I en tätbebyggd stad måste det finnas många och bra utomhusmiljöer för barn i förskolan. Därför bygger Göteborgs Stad en ny och större förskola i två våningsplan, med tillagningskök och en stimulerande, naturinspirerad lekgård på Fjärdingsgatan.

”På kvällar och helger är förskolans gård tillgänglig för fler barn i området.”

Förskolans lekgård vetter mot den gröna parken och blir en kompletterande utegård för barnen. På kvällar och helger är förskolans gård tillgänglig för fler barn i området.

Fjärdingsgatans nya förskola beräknas vara klar hösten 2020. Den har plats för cirka 140 barn och är uppdelad i åtta avdelningar.