Fördjupning av översiktsplan för centrala Göteborg

Fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg tar framför allt utgångspunkt i Göteborgs möjlighet att växa inifrån – när hamnområden i centrum omvandlas till innerstad. Det är en komplex miljö där många vill och behöver tillgång till mark och det gör att det är viktigt att tänka efter hur vi bäst utnyttjar de möjligheter vi har. Speciellt eftersom det pågår mycket planering här redan i dag. Det betyder också att den struktur vi tar för given idag kanske inte är den som gäller i framtiden.

Med fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg står vi inför vägval i den fortsatta planeringen. Ska till exempel innerstaden i huvudsak stanna söder om älven eller kan innerstaden växa norrut, så som visionen för Älvstaden Göteborg beskriver det?

När vi tagit ställning till huvudfrågeställningarna kan vi gå ännu mer på djupet i den långsiktiga planeringen av centrala Göteborg.

Ett alternativ är att innerstaden stannar söder om älven och det innebär att tyngdpunkten i staden blir kvar där den är idag och vi har ett geografiskt centrum som utgår från centralstationen. Vi tar stor hänsyn till behovet av effektiva transporter i hela regionen, både vad gäller gods och arbetskraft. Norra Älvstranden kommer att räknas som innerstad, men eftersom Lundbyleden och Hamnbanan är så stora barriärer, hindrar dessa att innerstaden växer norrut.

Klimatanpassningar och självkörande fordon

I det andra alternativet växer innerstaden norrut och vi får vi en större innerstad där en stor del av södra Hisingen ingår. Det innebär att Hamnbanan och Lundbyleden måste hanteras så att deras barriäreffekt minskas. Det kan till exempel göras genom att de leds en annan väg eller att de grävs ner så att vi kan skapa en mer sammanhållen stad med kortare avstånd och mer stadsliv. Det finns fortfarande många frågetecken runt hur det här ska lösas på bästa sätt.

Det finns flera andra frågor som vi måste ta hänsyn till och de ser likadana ut oavsett vilket alternativ vi väljer. Till exempel så kräver framtida klimatförändringar både älvkantskydd och en rad åtgärder för att förhindra översvämningar.

Sedan behöver vi undersöka hur självkörande fordon påverkar stadsplaneringen och hur vi kan få en kollektivtrafik som tar mindre plats, till exempel genom att gå under jord eller över gator. I en växande stad är framkomlighet en viktig framtidsfråga precis som var de bästa lägena för handel finns och hur vi ska klara försörjningen av exempelvis el och avfallshantering.

I en växande stad är framkomlighet en viktig framtidsfråga precis som var de bästa lägena för handel finns och hur vi ska klara försörjningen av exempelvis el och avfallshantering.

Medborgardialog i början av 2019

I det förslag var ute på samråd i början av 2019 var frågeställningarna öppna för att kunna få in så mycket ny kunskap som möjligt. Samråd handlade om de övergripande frågorna.

Fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg är en del av översiktsplanen och fördjupar sig i de centrala delarna av Göteborg. 

”Den största anledningen till att det behövs en fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg är att innerstaden behöver bli större”, säger Monica Wincentson, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

”Balansen mellan stadens, regions och statens behov är en utmaning”

Monica Wincentson, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret, är projektledare för fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg. Här svarar hon på frågor om vad som är den största utmaningen med planen och vad som händer härnäst.

Vilken är den största anledningen till att det nu behövs en fördjupning av av översiktsplanen för centrala Göteborg?

Det är trångt om yta i stadskärnan och därför behöver stadskärnan, eller innerstaden, bli större. Vi har också specifika utmaningar när det gäller klimatanpassning, med tanke på att vi har en älv mitt i centrum av Göteborg.

Vilka är det som arbetar med planen?

Stadsbyggnadskontoret arbetar nära tillsammans med trafikkontoret, fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen. Vi har också täta avstämningar med andra myndigheter, främst Trafikverket.

För alternativet "innerstaden växer norrut" krävs en förändring eller flytt av Lundbyleden och Hamnbanan. Det är väldigt stora och kostsamma förändringar, är det överhuvudtaget möjligt?

Vi talar inte om förändringar i närtid utan snarare om vilken inriktning vi ska ha på lång sikt i vår planering. Diskussioner mellan staden och staten i dessa frågor är och kommer att bli väldigt viktiga.

När kommer göteborgarna att märka av konsekvenser av fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg?

Den är på väldigt lång sikt, men kan ha betydelse för de byggnationer och projekt som planeras eftersom vi inte vill omöjliggöra, bygga bort, en utveckling på längre sikt. Det som är mest konkret är älvkantskydden som vi behöver ha på plats till 2040.

”Det som är mest konkret är älvkantskydden som vi behöver ha på plats till 2040.”

Vad är den största utmaningen?

Det lär bli att hitta en balans mellan stadens, regions och statens behov. Behovet av exempelvis effektiva transporter i regionen ska vägas emot vad som behövs för att Göteborg ska bli och känns som en nära och sammanhållen stad.

Vad är nästa steg och vad händer nu?

Det här förslaget är väldigt öppet och går ut på samråd i ett tidigt skede och har utgångspunkt i de två alternativen för hur stadskärnan kan växa. Till att börja med följer vi samma samrådsprocess som översiktsplanen, men det kommer troligtvis att ta lite längre tid att gå i mål med denna fördjupning.

Publicerad 11 december 2018 (Uppdaterad 25 februari 2021)