Fördjupning av översiktsplan för Högsbo-Frölunda

Sedan 2010 har det funnits planer på att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard, en stadsgata omgiven av bostäder, kontor och service. Den framtida stadsgatan är i fokus när vi tar fram en fördjupning av översiktsplanen för området Högsbo-Frölunda.

Planerna på att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en stadsgata omgiven av bostäder, kontor och service har funnits sedan 2010. När beslutet fattades att närmare se över förutsättningarna för detta så började också arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området Högsbo-Frölunda. Det blir en inzoomning av översiktsplanen för just det här området.

Dag Hammarskjöldsleden är en av de större infarterna till centrala Göteborg och sträcker sig från Järnbrottsmotet in till Linnéplatsen. Leden byggdes under 1960-talet som en del av ett planerat system av trafikleder. Men trafikflödena har förändrats under åren och leden har idag en annan funktion än vad som tidigare var tänkt. Till exempel har trafiken på leden minskat med nästan 50 procent sedan 1970-talet.

I förslaget till fördjupning presenteras tre olika alternativ för utvecklingen av Dag Hammarskjöldsleden och den omgivande stadsbebyggelsen. Alla tre alternativ har gemensamt att leden ska bli en boulevard, att det ska vara bostäder i anslutning till den och att en ny spårvagnslinje ska dras från Marklandsgatan och ner genom området.

Alla tre alternativ har gemensamt att leden ska bli en boulevard, att det ska vara bostäder i anslutning till den och att en ny spårvagnslinje ska dras från Marklandsgatan och ner genom området.

Området ska klimatanpassas

Vad som skiljer alternativen åt är bland annat hur mycket bostäder det ska vara. Ska det bara finnas bostäder längs boulevarden eller ska Högsbo industriområde också bli en del av blandstaden? Hur tät ska bebyggelsen i den blandade staden vara? Vilken sträckning ska spårvagnen ha? Ska spårvagnen följa boulevarden till Järnbrottsmotet eller gå helt eller delvis in i de nya områdena och var ska den sluta söderut?

Det finns också olika förslag till hur boulevarden ska utformas, och vilken lösning som väljs har stor påverkan på hur trafiken utvecklas på de stora lederna som ansluter till Dag Hammarskjöldsleden.

Förutom att se över hur omvandlingen till stadsgata kan göras och hur det påverkar områdena runt omkring, ser Göteborgs Stad över vad som mer behövs för att hela området ska bli en grön och nära blandstad anpassad till framtida klimatförändringar. Det finns förslag på hur mycket parker och grönområden som behövs i området, och hur dessa ska kunna kopplas samman för fotgängare och cyklister.

Medborgardialoger i början av 2019

En annan viktig fråga i projektet är de stora trafikleder som gör att det är svårt att ta sig mellan olika områden i stadsdelen, Västerleden som är en barriär mellan Frölunda och Tynnered är ett tydligt exempel. Här vill Göteborgs Stad skapa fler gång- och cykelvägar för att det ska vara enklare att röra sig mellan områdena. Den fördjupade översiktsplanen föreslår också bättre förbindelser mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården.

”Samtidigt som stadsbyggnadskontoret tar fram fördjupningen av översiktsplanen, tar trafikkontoret fram en åtgärdsvalsstudie och fastighetskontoret en genomförandeplan. Det parallella arbetet gör att processen blir mer effektiv”, säger Erik Hansson, ansvarig för fördjupning av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda.

”Viktigt att undersöka alla konsekvenser innan man fattar beslut”

Erik Hansson på stadsbyggnadskontoret är ansvarig för fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda. Här svarar han bland annat på varför det tar så lång tid innan planer blir verklighet och vilken fråga som han tror att det blir mest diskussioner kring.

När kan vi räkna med att Dag Hammarskjöldsleden är omgjord till stadsgata med bostäder?

Planen är att fördjupningen av översiktsplanen blir antagen i kommunfullmäktige 2021. Efter det kan vi påbörja arbetet med detaljplaner. Utvecklingen kommer att ske stegvis och börja i relativt liten omfattning. Men jag tror att vi kan se början på förändringen en bit in på 2020-talet.

Varför måste det ta så lång tid?

Stadsplanering är komplext, det är många bitar som hänger ihop och påverkar varandra och därför är det viktigt att undersöka alla konsekvenser innan man fattar beslut. Det handlar också om demokrati, det måste finnas tid för invånare, näringsliv, myndigheter och organisationer att tycka till.

Vilken fråga tror du det blir mest diskussioner kring?

Förmodligen blir trafikfrågan stor. Hur kommer omvandlingen till stadsgata att påverka trafiken, framförallt trafiken på de stora lederna som finns i anslutning till Dag Hammarskjöldsleden - Söderleden och Västerleden.

Vilka är det som arbetar med fördjupningen av översiktsplanen?

Precis som med andra planer, driver vi på stadsbyggnadskontoret arbetet i nära samarbete med trafikkontoret, fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen. Men i arbetet med denna plan, har vi tagit samarbetet ett steg till. Samtidigt som stadsbyggnadskontoret tar fram fördjupningen av översiktsplanen, tar trafikkontoret fram en åtgärdsvalsstudie och fastighetskontoret en genomförandeplan. Det parallella arbetet gör att processen blir mer effektiv.

Under samrådsprocessen är det viktigt att vi får in synpunkter från allmänhet och näringsliv och det blir flera tillfällen till detta.

Hur kan man påverka fördjupningen av översiktsplanen och vem kan göra det?

Under samrådsprocessen är det viktigt att vi får in synpunkter från allmänhet och näringsliv och det blir flera tillfällen till detta. Vi har redan idag dialoger med bland annat Mölndals kommun och Trafikverket som ansvarar för statliga vägar.

Vad händer nu och vad är nästa steg?

Arbetet med denna fördjupning följer samma steg som översiktsplanen. Det blir samråd från januari till april 2019, där vi tar in synpunkter som vi bearbetar och tar med oss till det färdiga förslaget som presenteras under 2020.

Publicerad 11 december 2018 (Uppdaterad 20 juli 2020)