Den nya 7–9-skolan för 540 elever är tänkt att byggas vid korsningen Kastellgatan-Risåsgatan. Tanken är en byggnad i olika nivåer som binder samman de olika delarna av tomten. Via huvudentrén vid Risåsgatan kan man nå skolgården högre upp på berget. Stadsodlingen som idag finns på de gamla terrasserna kan behöva flyttas men skulle kunna återuppstå på en annan plats och bli en del i skolans utemiljö.  

Södra Skansberget ingår som en viktig del i ett större arbete för att lösa förskole- och skolbehoven i området. 

Tomten ligger i en kulturmiljö nära Skansen Kronan och utformningen av skolgårdsområdet anpassas till platsen för att fungera både som skolgård på dagtid och som rekreationsyta för övriga staden när skolan är stängd. Bland annat är ambitionen att behålla murarna och ramperna som är karaktäristiska för området.

Stort behov av fler skolor

Södra Skansberget ingår som en viktig del i ett större arbete för att lösa förskole- och skolbehoven i området. En ny större förskola vid Seminariegatan möjliggör för fler avdelningar och ersätter då också nuvarande förskolor på Skansberget. Vid Annedalsskolan planeras en ny idrottshall som kommer att bli en resurs både för skolorna och för allmänhetens fritidsaktiviteter.
– Detta pussel en viktig del i att skapa en stad för alla och för att möta upp behoven som finns. Det behövs grundskolor och förskolor när allt fler barnfamiljer bor i centrala Göteborg.

Bakgrund

Bakgrunden till den nya skolan är det stora behovet av skolor och förskolor i centrala Göteborg. Arbetet sker i en bred samverkan mellan fastighetskontoret, lokalförvaltningen, grundskole- och förskoleförvaltningen och andra kommunala förvaltningar.

2019 gav fastighetsnämnden uppdraget till fastighetskontoret att ta fram en plan för att möta upp behovet av skolor, förskolor och Boenden med särskild service (BmSS). Under 2021 togs förslag på lämpliga platser i centrala staden fram.

Södra Skansberget har tidigare varit bebyggt och fram till 1970-talet fanns landshövdingehus här. Efter det har diskussioner kommit och gått om att åter bebygga platsen. Idag finns både en permanent förskola och en tidsbegränsad förskola på platsen.

 

 

Publicerad 22 juni 2022 (Uppdaterad 22 juni 2022)