Nybyggda Långedragsskolan F-6 på Patrullgatan i Långedrag. Foto: Hannah Björk

Vad?

Göteborgs Stad har ambitionen att erbjuda barn, elever och personal inom barnomsorg och utbildning ändamålsenliga lokaler. Flera av stadens nämnder och förvaltningar är delaktiga i att ta fram beslutsunderlag för politikerna i ansvariga nämnder.

När beslut om investering har tagits, kan byggprocessen dra i gång på riktigt.

Var?

Vi bygger lokaler för barnomsorg och undervisning där behovet finns – över hela Göteborg. Det kan vara i bostadsområden som förtätas och behovet av samhällsservice ökar, eller i helt nya områden där staden växer med nya bostäder. Äldre lokaler behöver rustas upp och kanske byggas om eller till.

Varför?

När Göteborgs Stad följer upp befolkningsstatistiken, visar den att antalet barn, ungdomar och äldre ökar i ett område och att vi därför behöver bygga ut lokalerna för barnomsorg eller utbildning. Det kan också vara så att den tidigare byggnaden är för gammal och vi står inför valet mellan att lägga pengar på att rusta upp den, eller bygga nytt. Äldre lokaler kan behöva byggas om för att bättre möta dagens krav på ändamålsenliga lokaler som stödjer personalens arbetssätt och förbättrar arbetsmiljön.

Därför börjar planeringen för utbyggnad av förskolor och grundskolor på en stadsövergripande nivå, på stadsledningskontoret - inte minst i områden som utvecklas med nya bostäder där samhällsservice som barnomsorg och skola behövs i närområdet.

När?

Staden försöker att ligga steget före genom att titta på befolkningsprognoser och vilka som flyttar till staden. Det pågår ständigt planering för nya förskolor och skolor, och hur dessa kan anpassas efter behoven i närområdena. Varje år investeras flera miljarder i att rusta upp och bygga nya lokaler för barnomsorg och undervisning.

Stadsledningskontoret ger lokalförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie där en lösning för att möta verksamhetens behov studeras. Det kan handla om att bygga nytt eller bygga om, beroende på hur förstudiens uppdrag ser ut. Lokalförvaltningen låter arkitekter ta fram ett första enkelt skissförslag på en ny eller ombyggd lokal.

När förstudien är klar skickas beslutsunderlaget tillsammans med stadsledningskontorets yttrande till den berörda nämnden för beslut.

Vem?

Dessa deltar i planerings- och byggprocessen:

  • Den förvaltning som behöver lokalerna samt dess nämnd
  • Kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret
  • De stadsutvecklande förvaltningarna och respektive nämnd

När verksamhetsnämnden, alltså politikerna i nämnden som ansvarar för verksamheten, fattat ett investeringsbeslut om att förskolan eller skolan ska byggas, handlar lokalförvaltningen upp konsulter som förbereder och planerar byggnationen i detalj. Det kallas projektering.

När alla ritningar och underlag är klara söker lokalförvaltningen bygglov och handlar upp en entreprenör som ska genomföra bygget enligt dessa detaljritningar.

När huset är färdigt blir det slutbesiktigat och verksamheten kan flytta in. Lokalförvaltningen förvaltar sedan den nya byggnaden åt staden. Verksamhetsnämnden blir hyresgäst i fastigheten.

 

Publicerad 29 oktober 2021 (Uppdaterad 7 september 2022)