Göteborg – modig förebild inom arkitektur

Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna. För att detta ska resultera i en stad vi kan vara stolta över, och ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus. Därför har staden nu tagit fram en arkitekturpolicy.

Välkommen på samtal

Snart inleds en samtalsserie om vår nya arkitekturpolicy. Stadsarkitekten Björn Siesjö berättar om policyn och om gestaltningen av framtidens Göteborg. Det blir nedslag på bland annat stadsbibliotekets 300m2, Röhsska museet och i Älvrummet.
- Arkitekturpolicyn ska visa vår viljeinriktning, den ska tala om hur vi vill bygga staden, säger Björn Siesjö.

Välkomna till:

Röhsska museet 2 maj kl 18:30-19:30 (Fika serveras från 18:00)

Evenemanget är kostnadsfritt, ingen föranmälan behövs. Om utställningarna på Röhsska ska besökas avläggs entréavgiften i receptionen.

Medarrangörer: Älvrummet, Röhsska museet, Stadsbiblioteket

Arkitekturpolicy (kort version).mp4

Björn Siesjö berättar om arkitekturpolicyn.

Arkitektur är viktigt!

Ett arkitekturstrategiskt arbete har pågått under ett par års tid. Arbetet har bland annat omfattat workshoppar, samtal, remisser till fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar, bolag och andra aktörer. Under våren 2017 togs det också fram en illustrerad skrift: 30 teser om hur vi bygger Göteborg. Samtidigt har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och rekommendationer för stadsbyggandet.

En del av arbetet är att formulera en arkitekturpolicy som visar viljeinriktningen i staden kring arkitekturfrågorna. Policyn är ett verktyg för fortsatta samtal om arkitektur och stadsbyggnad, internt och externt, med stadsbyggnadsaktörer och medborgare.

Arkitekturpolicyn godkändes av byggnadsnämnden den 11 december 2018.

Arkitekturpolicyn innebär att Göteborg utvecklas till:

  • En attraktiv stad med stark identitet
  • En stad för människor
  • En modig förebild inom arkitektur

Policyn visar Göteborgs Stads ambitioner om hur arkitektur kan bevaras, stärkas och utvecklas och bidra till en stad som hänger samman, är attraktiv, med närhet till service, grönområden och kollektivtrafik. En stad som är jämlik och välkomnande. Syftet är att hjälpa stadsbyggnadskontoret och stadens planerande förvaltningar att kanalisera och strukturera kunskap, erfarenheter och diskussioner om arkitektur.

Arkitektur och gestaltning – en självklar del i beslut
Arkitekturpolicyn ska ha sin plats bredvid andra styrande dokument som Utbyggnadsplaneringen, Trafikstrategin och Grönstrategin och ska på sikt bli en del av Översiktsplanen (ÖP). Som en del av ÖP beskriver den ett gemensamt synsätt på arkitekturen och att Göteborgs Stad arbetar tillsammans för en god livsmiljö och en hållbar utveckling. När det gäller frågor som berör stadsutveckling så ska arkitektur och gestaltning vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och verksamheter i stadens regi. Det arkitekturstrategiska arbetet är förankrat med både bredd och spets inom allmänhet, förvaltning, politik och akademi.

Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 22 mars 2019)