Lånecyklarna Styr&Ställ är en viktigt tjänst för att främja en mer hållbar stad.

Hållbar mobilitet

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga, attraktiva och trygga.

Cykelstaden

I Göteborg görs nu över 100 000 cykelresor - varje dygn. Vi arbetar för att cyklandet ska öka ännu snabbare än i dag och att betydligt fler ska uppleva Göteborg som en cykelvänlig stad. En cykelstad helt enkelt.

Göteborg som cykelstad har helt klart en del utmaningar. Göteborg är en utspridd stad, med många backar och en hel del barriärer mellan och inom stadsdelarna, bland annat i form av trafikleder. Samtidigt upplevs kanske avstånden längre än de faktiskt är. Nästan hälften av göteborgarna har faktiskt mindre än 30 minuters cykelresa till jobbet, visar en undersökning.

Cykelresorna fler och fler

Cykelresorna i Göteborg ökar för varje år, 2019 med 8 procent. Det senaste decenniet har cykelflödena ökat med nästan 50 procent och idag görs över 100 000 cykelresor dagligen i Göteborg. Elcyklarnas intåg har bidragit till utvecklingen, och utgjorde hösten 2019 en femtedel av cykelflödet under morgontrafiken. Och för den som inte har eller vill använda en egen cykel finns Styr&Ställ, lånecykeltjänsten som nu omfattar ett större område av Göteborg.

Över 100 000 cykelresor görs dagligen i Göteborg

Avgörande för en hållbar stad

Att få fler och fler att cykla är avgörande för att få till stånd ett mer hållbart Göteborg, med minskade utsläpp från trafiken, lägre bullernivåer och mindre trängsel på gatorna. Om tjugo år beräknas Göteborg ha 150 000 fler invånare än idag och ännu fler trafikanter, då regionen också väntas växa och därmed inpendlingen.

Och även om kollektivtrafiken nu byggs ut kommer den inte klara av att möta den ökade mängden resenärer. Därför måste cyklandet öka i ännu snabbare takt än idag. Målet, enligt trafikstrategin, är att 1 av 8 resor i Göteborg år 2035 görs med cykel.

Förkorta avstånden

Göteborgs Stads övergripande stadsutvecklingsstrategi är att förtäta och knyta ihop staden, för att minska avstånden till arbetsplatser, skolor, handel och service. Minskade avstånd gynnar cyklandet. Även i planering och byggnation av enskilda områden och knutpunkter i staden är det fokus på att skapa cykelvänligare miljöer.

I visionen för cykelstaden Göteborg har stadsdelar och stora målpunkter knutits samman av ett sammanhängande pendlingscykelnät med god framkomlighet och trafiksäkerhet. Cyklister och fotgängare ska vara väl separerade från varandra och vid behov från biltrafiken. Korsningarna görs enklare och tydligare.

Över 80 mils cykelnät

Cykelnätet i staden byggs löpande ut. Flera nya sträckor har kommit på plats i östra Göteborg, delfinansierat av Västsvenska Paketet. Cykelnätet är nu över 80 mil, bestående av separerad cykelbana och av fartsäkrade (max 30 km/h) blandtrafikgator. Fram till 2025 byggs ett stort antal pendlingscykelbanor i Göteborg, delfinansierat av den så kallade Sverigeförhandlingen.

Underhållet av redan befintliga cykelbanor i Göteborg har länge varit eftersatt.  Trafikkontorets budget för beläggningsarbete har nu fördubblats till 10 miljoner kronor.

Göteborgs första cykelgarage

I centrala Göteborg finns över 11 500 cykelparkeringsplatser där du kan låsa fast ramen vid cykelstället. Varje år byggs 500 – 1 000  nya cykelparkeringar på torg och gator samt vid hållplatser.

En nyckel till att både få fler som cyklar och fler som åker kollektivt (när Coronapandemin väl klingat av) är att bättre knyta ihop de båda färdsätten. I augusti 2020 öppnandes det första cykelgaraget i Göteborg. Cykelgaraget i Gamlestaden vid Resecentrum rymmer 600 cyklar.

Cykelgaraget i Gamlestaden vid Resecentrum rymmer 600 cyklar

Ytterligare cykelgarage planeras att byggas vid Västlänkens tre framtida stationer: Centralen, Haga och Korsvägen.

En cykelvänlig stad

Idag är det bara ungefär hälften av alla göteborgare som tycker att Göteborg är en cykelvänlig stad. Det är vi inte nöjda med. Redan till 2025 har vi som mål att tre av fyra göteborgare ska tycka att Göteborg är cykelvänligt. För det är trots allt du som lever, vistas och färdas i Göteborg som ska uppleva att vi är en cykelstad – på riktigt.

Video-screenshot-Hållbar-stad-öppen-för världen-1920x1080.png

Cykelstaden 2018

Vad händer med trafiken i Göteborg under byggtiden?

Vad händer med trafiken i Göteborg under byggtiden?

Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 25 februari 2021)