Hållbar mobilitet

Resandet föll 17 procent 2020 – men cyklandet ökade

Pandemin har satt sina spår även i vårt resande. År 2020 minskade det totala resandet med 17 procent jämfört med 2019. Den största minskningen, 31 procent, står resorna med kollektivtrafik för. Det visar trafikkontorets statistik över resandet i staden.

När år 2020 summeras står det klart hur mycket den pågående pandemin har påverkat resandet i Göteborg. Det totala resandet har minskat kraftigt och framför allt är det resorna med kollektivtrafik som sticker ut. Resorna med cykel är det enda färdsättet som har ökat under året.

"Cykelresorna har ökat med ungefär 8 procent och kollektivtrafikresorna har minskat med omkring 31 procent"

– Cykelresorna har ökat med ungefär 8 procent och kollektivtrafikresorna har minskat med omkring 31 procent, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Minskningen kommer efter en lång period av kraftigt ökat resande med kollektivtrafiken. Antalet resor är nu tillbaka på 2011 års nivå. Bilresorna har minskat med 8 procent och resorna till fots bedöms ha minskat med cirka 24 procent.

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka och även om det senaste året sticker ut från statistiken, med en fördelning mellan olika färdmedel som ger en lägre andel hållbara resor, har det minskade resandet haft en positiv nettoeffekt.

"För att det hållbara resandet ska fortsätta sin positiva utveckling behöver göteborgarna återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Samtidigt måste de som valt att cykla uppmuntras att fortsätta att göra det"

– Det är stora skillnader mot resandet under de senaste åren, men eftersom 2020 har varit ett speciellt år och det totala resandet minskade så mycket har effekterna på trängsel och utsläpp varit positiva, säger Annika Nilsson.

– För att det hållbara resandet ska fortsätta sin positiva utveckling behöver göteborgarna återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Samtidigt måste de som valt att cykla uppmuntras att fortsätta att göra det, säger Annika Nilsson.

Publicerad 12 februari 2021 (Uppdaterad 17 februari 2021)