På spaning efter framtidens mobilitet. Ett mer hållbart Göteborg innebär att fler måste cykla och åka kollektivt i framtiden.

Hållbar mobilitet

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga, attraktiva och trygga.

 

Trafiksäkerhet

I linje med nollvisionen arbetar Göteborg Stad mot det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Göteborg. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny plan för trafiksäkerhetsarbetet. 

Antalet dödade och svårt skadade i trafiken i Göteborg har minskat markant de senaste decennierna, trots att det totala antalet trafikanter blivit betydligt fler. En viktig anledning till detta en rad hastighetsbegränsande åtgärder i stadens trafikmiljöer, såsom en mängd vägbulor, säkrare passager vid spårvagnshållplatser och fler rondeller.

De senaste åren har dock den positiva utvecklingen stannat av. Målet i Göteborg Stads trafiksäkerhetsprogram för perioden 2010 till 2020 var att halvera antalet omkomna samt måttligt och allvarligt skadade i trafiken till 2015, och sedan ytterligare en halvering till 2020. Med facit i hand kan vi konstatera att det målet inte har uppnåtts. Olyckstalen är på samma nivåer som för 10 år sedan. Mellan 2010 och 2020 omkom 51 personer på det kommunala vägnätet och fortfarande skadas årligen runt 400 personer måttligt eller allvarligt i vägtrafiken. Lägger vi till antalet fotgängare i fallolyckor, blir antalet det dubbla.

Fler singelolyckor med cykel

Det som sticker ut i olycksstatistiken det senaste decenniet är ökningen av antalet fallolyckor och antalet singelolyckor med cykel.

- Vi har varit framgångsrika med hastighetsdämpning där gående och cyklister möter fordon, men vi måste göra mera för att förebygga singelolyckor. Fyra gånger fler cyklister skadas i singelolyckor än i konflikt med andra fordon trafikslag, säger Suzanne Andersson, trafiksäkerhetsexpert på trafikkontoret.

Trafiksäkerhetsarbetet framöver

Att förebygga singelolyckor till fots och på cykel står i fokus när trafikkontoret nu ska arbeta fram en ny plan för trafiksäkerhetsarbetet. I den externa utvärderingen som gjorts av det nuvarande arbetet föreslås en rad åtgärder, bland annat ett större fokus på trafiksäkerhet i arbetet med drift- och underhåll och en än högre prioritering av trafiksäkerhetsfrågorna i trafik- och stadsplaneringen.

Det behövs också nya verktyg för att begränsa hastigheten på våra gator och vägar. Digitala trafikregler, där uppkopplade fordon automatiskt anpassar sig till hastighetsbegränsningarna, är ett spännande utvecklingsspår som staden arbetar i.

Kampanjen ZHERO

Nollvisionen bygger på det delade ansvaret, inte bara på säkra vägar och gator, utan också säkra fordon och säkra användare. Vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, gator, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt. I den nya kampanjen ZHERO, som Trafikverket leder och Göteborgs Stad deltar i, är det just användarna som är i centrum. Zhero är en kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor

Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 29 mars 2021)