På spaning efter framtidens mobilitet. Ett mer hållbart Göteborg innebär att fler måste cykla och åka kollektivt i framtiden.

Vad?

Göteborg måste kunna möta resebehovet hos en fortsatt växande befolkning samtidigt som resandet, liksom godstransporterna, måste bli betydligt mer hållbara.  

Målet i Göteborg Stads miljö- och klimatprogram är att de klimatpåverkande koldioxidutsläppen från vägtransporterna i Göteborg ska minska med 90 procent till 2030 jämfört med 2010. Parallellt ska bullernivåerna och utsläppen av andra luftföroreningar också minska.

En av de största utmaningarna är att få till stånd ett minskat behov av resor. Samtidigt behöver kollektivtrafiken få och klara av betydligt fler resenärer och även andelen resor till fots och med cykel måste öka.

Enligt trafikstrategin ska minst  minst 55 procent av de motoriserade resorna i Göteborg ske med kollektivtrafik år 2035, och minst 35 procent av det totala antalet resor ske till fots eller med cykel. Biltrafikens andel ska minska. Fortsatt elektrifiering ac fordonsflottan är viktigt för att få ned utsläppen, men problem med trängsel kvarstår. 

Hur?

För att möta en växande skara trafikanter måste kapaciteten öka genom ny och utbyggd infrastruktur, med fokus på de hållbara trafikslagen. Läs mer om detta under Infrastruktur och kollektivtrafik. Stora insatser görs för att öka cyklingen i Göteborg. Därtill pågår ett stort antal utvecklingsprojekt inom bland annat elektrifiering och digitalisering för att hitta helt nya lösningar som skapar bättre trafikflöden, minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet. Vi kallar det Smart Trafik.  

Varför?

Göteborg växer och förtätas. Det gör att  framkomligheten för yteffektiva trafikslag som cykel och kollektivtrafik ska prioriteras i stadsplaneringen. Annars riskerar trängseln i trafiken öka. En lägre andel biltrafik leder dessutom till minskade bullernivåer och utsläpp, vilket skapar hälsosammare och mer attraktiva stadsmiljöer. Minskad miljöpåverkan från trafiken gör i sin tur att vi kan bygga bostäder, skolor m m närmare gator och vägar. 

Transporterna står för en betydande del av utsläppen av koldioxid i Göteborg.  Därför arbetar Göteborgs Stad för att påskynda omställningen till fossilfria transportmedel. Det handla bland annat om att bygga ut laddinfrastrukturen för att möta en ökad mängd elfordon. 

Kontakt

  • Peter Wannding
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 9 februari 2022)