Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

För liv och rörelse

Göteborg har stora problem med luftföroreningar. Cirka 90 procent av de luftföroreningar vi utsätts för kommer från trafiken, framförallt bilar och lastbilar. Förutom att påverka luftkvaliteten och klimatet, skapar bilarna i staden buller och trängsel. I en enkätundersökning från Västtrafik (hösten 2018) svarar över hälften av de tillfrågade att de vill prioritera kollektivtrafiken i första hand. Enbart var femte person tycker att bilen bör prioriteras i första hand.

Fler behöver välja alternativa sätt att resa när så är möjligt

Göteborgs Stad verkar för att öka det hållbara resandet . Fler behöver välja alternativa sätt att resa när så är möjligt. Konkreta sätt att minska miljöpåverkan är till exempel att dela bil med andra i en bilpool. Ta kollektivtrafiken eller cykla någon dag i veckan. Då har du bidragit till bättre miljö, mindre trängsel och kanske också en större välbefinnande. Vill du ha fler tips på hur du kan verka för en mer hållbar stad, be din arbetsgivare boka ett besök av vår företagskommunikatör. 

Vad händer med trafiken i Göteborg under byggtiden?

Vad händer med trafiken i Göteborg under byggtiden?

I Göteborg görs i genomsnitt cirka 100 000 cykelresor varje vardag, vilket motsvarar ungefär 7 procent av alla resor i staden. Göteborgs stad har som mål att cykelns andel ska öka till 12 procent till år 2035. 

Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. I en allt tätare stad är cykeln inte sällan det snabbaste sättet att förflytta sig. När fler väljer cykel för sina resor minskar belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken, vilket gynnar alla trafikanter.

Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en attraktiv stadsmiljö

I Göteborg sker idag cirka en femtedel av alla resor till fots. De flesta är under två kilometer. Staden vill att det ska bli fler!

Distribution av gods

Distribution av gods är en viktig del av trafiken i Göteborg. Lastbilar ska samsas med kollektivtrafik, gående, cyklar och privatbilar på stadens gator. För att det hela ska fungera behövs en genomtänkt struktur och regelverk, så att allt fungerar väl och att trängsel och miljöpåverkan minimeras. Göteborgs roll som Nordens logistikcentrum betonas i flera viktiga styrdokument för staden, bland annat i trafikstrategin. Strategin för att nå dit bygger på tre områden: säkerställa god framkomlighet med minimala miljökonsekvenser, regional samverkan och stimulering av innovationer.

 

Video-screenshot-Hållbar-stad-öppen-för världen-1920x1080.png

Cykelstaden 2018

Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 9 april 2019)