Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

För liv och rörelse

Göteborg har stora problem med luftföroreningar. Cirka 90 procent av de luftföroreningar vi utsätts för kommer från trafiken, framförallt bilar och lastbilar. Förutom att påverka luftkvaliteten och klimatet, skapar bilarna i staden buller och trängsel. I en enkätundersökning från Västtrafik (hösten 2018) svarar över hälften av de tillfrågade att de vill prioritera kollektivtrafiken i första hand. Enbart var femte person tycker att bilen bör prioriteras i första hand.

Fler behöver välja alternativa sätt att resa när så är möjligt

Göteborgs Stad verkar för att öka det hållbara resandet . Fler behöver välja alternativa sätt att resa när så är möjligt. Konkreta sätt att minska miljöpåverkan är till exempel att dela bil med andra i en bilpool. Ta kollektivtrafiken eller cykla någon dag i veckan. Då har du bidragit till bättre miljö, mindre trängsel och kanske också en större välbefinnande. Vill du ha fler tips på hur du kan verka för en mer hållbar stad, be din arbetsgivare boka ett besök av vår företagskommunikatör. 

Vad händer med trafiken i Göteborg under byggtiden?

Vad händer med trafiken i Göteborg under byggtiden?

År 2025 ska tre av fyra göteborgare tycka att Göteborg är cykelvänligt.
En cykelstad helt enkelt.
Man kan fråga sig varför. Varför ska Göteborg bli just en cykelstad och
inte en självkörande bil-stad eller häststad? Vän av ordning kanske
invänder att det verkar bakåtsträvande att satsa på en innovation från
1800-talet. Men låt oss kika i spåkulan.
Om tjugo år beräknas Göteborg ha 150 000 fler boende. För att klara
resandeökningen räcker det inte att vi börjar åka kollektivt. Först och
främst skulle inte alla få plats på våra bussar och vagnar. Med fler turer
och större hållplatser skulle bullret dessutom öka i stadsmiljön.
Istället kommer cykling ofta vara det snabbaste sättet att ta sig fram i den
täta storstaden. Men cyklingen har också många andra positiva effekter.
Som cyklist bidrar du till ett levande närområde eftersom du enkelt kan
stanna till och tjöta eller handla. Det blir också tryggare när vi har
ögonkontakt med varandra istället för att resa bakom fönsterglas. Cykeln
är yteffektiv, vilket ökar framkomligheten på vägarna när vi verkligen
behöver bilen. Men inte minst är cykeln en riktig boost för folkhälsan och
miljön – varje cyklad kilometer innebär rent utav en samhällsekonomisk
vinst.
I cykelstaden Göteborg har stadsdelar och stora målpunkter knutits
samman av ett pendlingscykelnät. Även de övergripande cykelbanorna är
breda, jämna och – ja, helt enkelt mindre röriga. Trafikslagen är också
bättre separerade så att fotgängare och bilister slipper irritera sig på
cyklister och tvärtom.
Men än är vi inte där. Bara sju procent av alla resor i Göteborg görs med
cykel idag. Motsvarande andel i Köpenhamn är 28 procent. Och det
beror inte på att danskarna föddes med en sadel mellan benen, vilket
många misstänker. Den danska cykelkulturen är framförallt resultatet av
att man har fattat små och stora politiska beslut som gynnat cyklister.
Att bygga en cykelstad tar tid och det är därför vi måste börja redan nu. I
alla fall om vi vill att morsningar och vardagslunk ska fortsätta att berika
stadskärnan. Cykelstaden är alltså en angelägenhet för alla, oavsett om du
föredrar fotkrafter eller hästkrafter. Och statistiken ger dig knappast några
ursäkter: 45 procent av göteborgarna har högst en halvtimmes cykelväg
till jobbet.
Klara, färdiga, trampa!

 

Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en trivsam stad 

Distribution av gods

Distribution av gods är en viktig del av trafiken i Göteborg. Lastbilar ska samsas med kollektivtrafik, gående, cyklar och privatbilar på stadens gator. För att det hela ska fungera behövs en genomtänkt struktur och regelverk, så att allt fungerar väl och att trängsel och miljöpåverkan minimeras. Göteborgs roll som Nordens logistikcentrum betonas i flera viktiga styrdokument för staden, bland annat i trafikstrategin. Strategin för att nå dit bygger på tre områden: säkerställa god framkomlighet med minimala miljökonsekvenser, regional samverkan och stimulering av innovationer.

 

Video-screenshot-Hållbar-stad-öppen-för världen-1920x1080.png

Cykelstaden 2018

Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 9 mars 2020)