Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

För liv och rörelse

Göteborg har stora problem med luftföroreningar. Cirka 90 procent av de luftföroreningar vi utsätts för kommer från trafiken, framförallt bilar och lastbilar. Förutom att påverka luftkvaliteten och klimatet, skapar bilarna i staden buller och trängsel.

I en enkätundersökning från Västtrafik hösten 2018 svarar över hälften av de tillfrågade att de vill prioritera kollektivtrafiken i första hand. Enbart var femte person tycker att bilen bör prioriteras i första hand.

Fler behöver välja alternativa sätt att resa när så är möjligt.

Göteborgs Stad verkar för att öka det hållbara resandet. Fler behöver välja alternativa sätt att resa när så är möjligt. Konkreta sätt att minska miljöpåverkan är till exempel att dela bil med andra i en bilpool. Ta kollektivtrafiken eller cykla någon dag i veckan. Då har du bidragit till bättre miljö, mindre trängsel och kanske också en större välbefinnande.

Vill du ha fler tips på hur du kan verka för en mer hållbar stad, be din arbetsgivare boka ett besök av vår företagskommunikatör. 

Vad händer med trafiken i Göteborg under byggtiden?

Vad händer med trafiken i Göteborg under byggtiden?

År 2025 ska tre av fyra göteborgare tycka att Göteborg är cykelvänligt. En cykelstad helt enkelt.

Man kan fråga sig varför. Varför ska Göteborg bli just en cykelstad och inte en självkörande bil-stad eller häststad?

Vän av ordning kanske invänder att det verkar bakåtsträvande att satsa på en innovation från
1800-talet. Men låt oss kika i spåkulan.

Om tjugo år beräknas Göteborg ha 150 000 fler boende. För att klara resandeökningen räcker det inte att vi börjar åka kollektivt. Först och främst skulle inte alla få plats på våra bussar och vagnar. Med fler turer och större hållplatser skulle bullret dessutom öka i stadsmiljön.

Istället kommer cykling ofta vara det snabbaste sättet att ta sig fram i den täta storstaden. Men cyklingen har också många andra positiva effekter. Som cyklist bidrar du till ett levande närområde eftersom du enkelt kan stanna till och tjöta eller handla. Det blir också tryggare när vi har ögonkontakt med varandra istället för att resa bakom fönsterglas.

Som cyklist bidrar du till ett levande närområde eftersom du enkelt kan stanna till och tjöta eller handla. Det blir också tryggare när vi har ögonkontakt med varandra istället för att resa bakom fönsterglas.

Cykeln är yteffektiv, vilket ökar framkomligheten på vägarna när vi verkligen behöver bilen. Men inte minst är cykeln en riktig boost för folkhälsan och miljön – varje cyklad kilometer innebär rent utav en samhällsekonomisk vinst.

I cykelstaden Göteborg har stadsdelar och stora målpunkter knutits samman av ett pendlingscykelnät. Även de övergripande cykelbanorna är breda, jämna och – ja, helt enkelt mindre röriga. Trafikslagen är också bättre separerade så att fotgängare och bilister slipper irritera sig på cyklister och tvärtom.

Men än är vi inte där. Bara sju procent av alla resor i Göteborg görs med cykel idag. Motsvarande andel i Köpenhamn är 28 procent. Och det beror inte på att danskarna föddes med en sadel mellan benen, vilket många misstänker. Den danska cykelkulturen är framförallt resultatet av att man har fattat små och stora politiska beslut som gynnat cyklister.

Att bygga en cykelstad tar tid och det är därför vi måste börja redan nu. I alla fall om vi vill att morsningar och vardagslunk ska fortsätta att berika stadskärnan. Cykelstaden är alltså en angelägenhet för alla, oavsett om du föredrar fotkrafter eller hästkrafter. Och statistiken ger dig knappast några ursäkter: 45 procent av göteborgarna har högst en halvtimmes cykelväg till jobbet.

Klara, färdiga, trampa!

Cykelstaden är alltså en angelägenhet för alla, oavsett om du föredrar fotkrafter eller hästkrafter. Och statistiken ger dig knappast några ursäkter: 45 procent av göteborgarna har högst en halvtimmes cykelväg till jobbet.

Video-screenshot-Hållbar-stad-öppen-för världen-1920x1080.png

Cykelstaden 2018

Distribution av gods

Distribution av gods är en viktig del av trafiken i Göteborg. Lastbilar ska samsas med kollektivtrafik, gående, cyklar och privatbilar på stadens gator.

För att det hela ska fungera behövs en genomtänkt struktur och regelverk, så att allt fungerar väl och att trängsel och miljöpåverkan minimeras.

Göteborgs roll som Nordens logistikcentrum betonas i flera viktiga styrdokument för staden, bland annat i trafikstrategin. Strategin för att nå dit bygger på tre områden: säkerställa god framkomlighet med minimala miljökonsekvenser, regional samverkan och stimulering av innovationer.

Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 6 augusti 2020)