Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Infrastruktur

De infrastrukturprojekt som genomförs eller planeras i Göteborgsregionen har fokus på att främja kollektivtrafiken och annat hållbart resande.

Det handlar också om att knyta ihop Göteborg med nya älvförbindelser och att utforma trafiknätet så att människor med olika behov och möjligheter på ett enkelt sätt ska kunna förflytta sig mellan stadens olika delar. Därtill måste vi säkerställa att varor, gods och avfall kan distribueras på ett smidigt sätt för att försörja alla verksamheter i staden.

Västsvenska paketet

Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen via Västsvenska paketet. Merparten av finansieringen i Västsvenska paketet utgörs av statliga medel, där en del i sin tur kommer från trängselskatten.

I paketet ingår:

  • Västlänken
  • Marieholmstunneln
  • Hisingsbron
  • Nya busskörfält
  • Nya eller förstärkta knutpunkter för kollektivtrafiken
  • Längre plattformar för pendeltåg
  • Nya pendelparkeringar för cykel och bil
  • Gång- och cykelbanor
  • Utvecklad trafikinformation
  • Buller och trafiksäkerhetsåtgärder

För Göteborgs del möjliggör Västsvenska paketet en livskraftig, attraktiv, grön och tät nära storstad. Göteborg är nav och tillväxtmotor i Västsverige. Det blir allt fler människor som rör sig in och ut ur staden och då behövs ett effektivt och miljövänligt transportsystem där alla kan ta sig fram så smidigt som möjligt.

För Göteborgs del möjliggör Västsvenska paketet en livskraftig, attraktiv, grön och tät nära storstad

Målbild koll 2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet

Målbild Koll 2035 antogs av kommunfullmäktige våren 2018 och anger hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, då både antalet invånare  och antalet arbetsplatser väntas ha ökat kraftigt.  Redan idag börjar det bli trångt på bussar, tåg och spårvagnar och trångt på stadens vägar och gator. Målbildens trafikkoncept och struktur skapar en kostym att växa i, även efter 2035. I arbetet med Koll 2035  fördes en omfattande medborgardialog och flera instanser fick tycka till.


Läs mer om Målbild koll 2035 här.

Sverigeförhandlingen gav ytterligare finansiering

Tack vare resultatet av den så kallade Sverigeförhandlingen med staten har Göteborg möjligheten att snabbare genomföra flera av de planerade stasningarna i Målbild Koll 2025. Avtalet med staten innebär att Göteborgs Stad ska se till att det 2035 finns totalt 45 680 färdigställda bostäder, i närheten av kollektivtrafiksatsningar. Det innebär att Göteborg fått delfinansiering för investeringar i cykelinfrastruktur och fyra kollektivtrafikstråk; Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen, Citybuss Älvstranden – Biskopsgården, Citybuss Backastråket och Linbana.

Investeringsvolymen för kollektivtrafikobjekten är drygt 7 miljarder kronor varav 3,22 miljarder är statlig medfinansiering, resterande kostnader delar Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen på. Till detta kommer 241 miljoner kronor i nya cykelstråk, där staten medfinansierar cirka 60 miljoner kronor. (Siffrorna är återgivna i 2016-års prisnivå.)

Göteborgs Stads kommunfullmäktige har gett trafiknämnden i uppgift att ansvara för fortsatt planering och genomförande av de avtalade objekten.

Läs mer om Sverigeförhandlingen här

Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 9 mars 2020)