Lånecyklar och elbussarna viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Lånecyklar och elbussarna viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Smart trafik

Eldrivna, självkörande, uppkopplade och delade fordon, i kombination med en alltmer digitaliserad infrastruktur, har potential att revolutionera resorna och transporterna i Göteborg och andra städer. Förhoppningen är att de nya lösningarna ska bidra till bättre miljö, ökad trafiksäkerhet samt mer tillgängliga och attraktiva stadsmiljöer.

Göteborgs Stad samarbetar allt intensivare med näringslivet, akademin, trafikoperatörer och andra för att bygga kunskap och få fram lösningar för ett mer hållbart trafiksystem. Samarbetet är också en del av den särskilda satsningen Smart Trafik inför och under Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Genom att Göteborgs Stad driver och deltar i innova­tionsprojekt kring hållbart resande och transporter, och upplåter stadens miljöer för att testa nya innovationer, bidrar vi till att skapa förutsättningar för en mer hållbar stad med ett fossilfritt transportsystem. De nya lösningarna blir gradvis vardag för alla som bor, vistas och verkar i Göteborg.

I Göteborgs Stads budget för 2019 står det att systemet med el-bussar ska fortsätta att byggas ut med fler linjer och andelen hybridbussar i ordinarie trafik ska öka

Elfordon skapar nya möjligheter

Ett exempel på samverkan är ElectriCity,  en demoarena för olika projekt med fokus på el-fordon, trafiksäkerhet, trafikledning och energiförsörjning. Inom ramen för ElectriCity trafikeras busslinje 55 och delar av linje 16 i Göteborg av eldrivna bussar och elhybridsbussar. Även inom annan tung trafik är elfordonen på frammarsch i Göteborg, exempelvis finns idag en elsopbil i bruk.

I Göteborgs Stads budget för 2019 står det att systemet med el-bussar ska fortsätta att byggas ut med fler linjer och andelen hybridbussar i ordinarie trafik ska öka.

En tystare och utsläppsfri kollektivtrafik, som elbussarna möjliggör, ger tydliga miljö- och hälsofördelar för göteborgarna och innebär helt nya möjligheter för stadsutvecklingen. Närheten till kollektivtrafiken kan förbättras utan att inverka på stadsmiljön.

Digitala trafikzoner

Inom ElectriCity utreder trafikkontoret bullernivåerna i staden och är involverat i frågor som rör infrastruktur och trafiksäkerhet på platser där gående, cyklister och buss delar yta.

Trafikkontoret har byggt hållplatserna för el-bussarna på linje 55 och deltar i utvecklingen av ett system med s k geofencingteknik. Geofencing är en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt.  Systemet bestämmer bland annat vilken hastighet bussarna ska ha längs körsträckan och när elhybridbussarna ska köra på eldrift.

Göteborgs Stad är drivande i utvecklingen av geofencing och har tillsammans med Trafikverket och andra aktörer tagit fram en handlingsplan för att införa geofencing i större skala i våra städer.

En tystare och utsläppsfri kollektivtrafik, som elbussarna möjliggör, ger tydliga miljö- och hälsofördelar för göteborgarna och innebär helt nya möjligheter för stadsutvecklingen

Självkörande fordon

I framtidens transportsystem med nya mobilitetslösningar är sannolikt uppkopplade och självkörande fordon en naturlig del av trafiksystemet.  Även om utvecklingen är i sin linda måste Göteborg och andra städer redan nu titta på hur självkörande fordon kan komma att påverka förutsättningarna för framtidens stads- och trafikplanering. Inom projektet CoExist studeras bland annat hur vägnäten kan utformas för att klara både automatiserade fordon och befintliga transportmedel.

Inom projektet S3 - Shared Shuttle Services, testas eldrivna och självkörande mini-bussar på olika ställen i Göteborg. Syftet är att testa hur nya, delade transportlösningar kan integreras i trafiksystemet och bidra till hållbar stadsutveckling. 

Smart Trafik

Resan mot ett smartare Göteborg

Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 14 oktober 2020)