Fotograf: Per Sundström

Hisingsbron

Hisingsbron ligger mitt i centrala Göteborg. Den nya förbindelsen knyter samman stadens centrum över vattnet och enar stadens två halvor till en grön och nära storstad. Hisingsbron är sedan söndagen den 9 maj öppen för gående, cyklister, bilar och busslinje X2.
Hisingsbron är öppen för trafik.

Hisingsbron öppnar för trafik

Hisingsbron börjar bli färdig! Hisingsbron är en lyftbro i stål och betong. Förutom att vara vacker är den även lägre och lättare att gå och cykla över jämfört med Götaälvbron. Från och med den 9 maj, då bron öppnades för gång, cykel och fordonstrafik, har det blivit enklare att ta sig till andra sidan älven helt enkelt. Dubbelriktad gång- och cykeltrafik begränsas då till en början till den östra sidan av Hisingsbron.

Busslinje X2 blir den enda bussen som trafikerar Hisingsbron fram till den 12 juni. Alla andra bussar samt spårvagnstrafiken trafikerar Götaälvbron fram till den 12 juni. Sedan, mellan den 12 juni och 16 augusti ersätts spårvagnstrafiken på Götaälvbron med bussar fram till att kollektivtrafikbron är färdigställd den 16 augusti och Hisingsbron blir helt klar. 

 

Var?

Hisingsbron ligger precis intill nuvarande Götaälvbron med ena brofästet i Centralenområdet och det andra mellan Ringön och Frihamnen. Längre ner på sidan finns en karta där du kan se placeringen.

Varför?

Götaälvbron, vår trotjänare som stod färdig år 1939 behöver ersättas. Nu är Hisingsbron snart helt färdig! Hisingsbron öppnade för trafik den 9 maj och senare till hösten släpper vi även på kollektivtrafiken. 

När?

Från och med den 9 maj är bron öppen för trafik och invigningen pågår fram till hösten! Ta med dig en vän och promenera över bron för första gången! Dela med dig på sociala medier av din upplevelse där du använder hashtaggen #MinBroinvigning

Fem snabba frågor om Hisingsbron

1874 byggdes den första Hisingsbron. Så hette nämligen även den första broförbindelsen mellan Hisingen och fastlandet.

Till hösten 2021! Kollektivtrafiken fortsätter att trafikera Götaälvbron fram till spårstoppet vid mitten av sommaren 2021. Vid spårstoppet stängs Götaälvbron för att möjliggöra färdigställandet av den del av Hisingsbron som är en kollektivtrafikbro. All spårtrafik kommer då att ersättas med bussar. Kollektivtrafikbron planeras vara färdigställd den 16 augusti. 

Hisingsbron öppnades för gång, cykel och fordonstrafik på Arpeggio, den delen av bron som går över älven, den 9 maj. Dubbelriktad gång- och cykeltrafik begränsas till en början till den östra sidan av bron. Till hösten 2021 kommer hela Hisingsbron att vara klar och då planerar vi att ha en officiell invigning av stadens nya bro.

 

När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När den står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter (lika hög som den fasta Stallbackabron i Trollhättan). De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

 

Bredden kommer att bli cirka 40 meter (Götaälvbron är 27 meter bred). Hisingsbron kommer att ha två fordonstrafikfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor. Bredden för gång- och cykeltrafik kommer att vara 4,5 meter på den östra sidan och 6,5 meter på den västra sidan. Utöver de 6,5 metrarna finns balkonger på 2,5 meter. Balkongerna kommer att göra det möjligt att slå sig ner på en bänk och titta på utsikten, ta bilder eller bara ta det lugnt en stund. Befintliga Götaälvbron har idag 2,5 meter breda fält för gång- och cykeltrafik.

 

Hisingsbron har en total brolängd på 1380 meter, om man räknar med samtliga delar på land, det vill säga ramper, kollektivtrafikbron och Stadstjänarebron inklusive Arpeggio, brodelen över Göta älv, som är 440 meter.

Rivningen av Götaälvbron inleds i samband med trafikpåsläppet i mitten av maj 2021 och ska vara klar efter sommaren 2022.

Skanska-MTH som bygger Hisingsbron har också i uppdrag att riva Götaälvbron.

 

Götaälvbrons bärande huvudbalkar av stål har åldrats och blivit spröda. All belastning på bron, även belastning från gångtrafik, vindar och temperaturförändringar, kan ge upphov till spröda brott. Därför bygger vi nu Hisingsbron, som ska ersätta Götaälvbron under år 2021.

 

I dag övervakas Götaälvbron dygnet runt för att snabbt upptäcka eventuella förändringar i konstruktionen. En eventuell ombyggnad av Götaälvbron skulle i princip innebära att hela bron behöver bytas ut, med stora kostnader för såväl ombyggnad som drift som följd.

Skanska har i ett joint venture med MT Højgaard fått i uppdrag att bygga Hisingsbron tillsammans. De har också i uppdrag att riva Göteborgs gamla trotjänare Götaälvbron, som ska vara nedmonterad efter sommaren 2022.

Brobygget kommer att kosta 3,5 miljarder kronor enligt 2009 års prisnivå. Hisingsbron finansieras av Göteborgs Stad och Västsvenska Paketet.

En arkitekttävling utlystes 2013 för att ge alla världens arkitektkontor möjlighet att komma med förslag på utformningen av Göteborgs nya bro. Av alla förslag som kom in valdes fem förslag ut efter att man bedömt dem utifrån kategorierna landmärke, gestaltning, skönhet, funktion, byggbarhet och ekonomi. Av de fem förslagen valdes Arpeggio av en professionell jurygrupp som vinnare.

 

De som designat Arpeggio är DISSING+WEITLING Architecture, LjusArkitektur, ELU och Leonhardt Andrä und Partner.

 

Juryn bestod av: Stadsarkitekt och planarkitekt från Stadsbyggnadskontoret, projektledare planering och projektchef från Trafikkontoret, stadsträdgårdsmästare från Park och Natur, brokonstruktör. Konstnär, landskapsarkitekt och sekreterare utsedda av Sveriges Arkitekter.

Ja, bron har ett avancerat ljussättningssystem som gör att den kan belysas på ett mycket fint sätt. Ljussättningen kan även anpassas till olika evenemang som arrangeras i Göteborg.

När det planerades för en ny förbindelse över älven jämfördes 6 olika typer av broar och tunnlar. Av dessa bestämdes att en bro av typen Hisingsbron var det bästa alternativet.

 

Valet att bygga en lägre bro än Götaälvbron beror på att man i planeringen tog hänsyn till stadsutveckling, trafik på land och trafik på vatten. En lägre bro ger mer plats på landsidorna, vilket gör att enorma ytor av staden kan utvecklas närmare älven. En lägre bro gör det dessutom enklare för fotgängare och cyklister att ta sig över bron. Att det inte blev lågbro (Hisingsbron är en mellanhög bro) beror på att sjöfarten då skulle påverkas för mycket.

Alla ritningar, utredningar, rapporter och andra handlingar från planeringsarbetet finns i Göteborgs Stads e-tjänst ”Plan- och byggprojekt”.

Stålet är upphandlat i Tyskland. Vid upphandlingen år 2016 ställdes de gängse krav som Göteborgs Stad hade då vilket bland annat handlade om krav på produktion och kvalitét. Av det inköpta stålet har sedan brodelarna tillverkats på tre orter i Spanien, Bilbao, Vittoria och Sevilla. I Sverige finns ingen tillverkare med resurser för så stora stålkonstruktioner. Göteborgs Stad följde vid upphandlingen EU-lagstiftningen som innebär att det ska vara fri konkurrens. Detta gjorde att Göteborgs Stad inte kunde ställa krav på att entreprenören skulle välja en viss leverantör. Det hade också begränsat möjligheten för entreprenören att hitta den bästa lösningen när det gäller bland annat pris, kvalitet, miljö och hållbarhet.

Fördelen med en lyftbro är att farledsbredden kan öka från Götaälvbrons 20 meter till Hisingsbrons 30 meter samtidigt som bron kan trafikeras av spårvagnar.

 

När farledens bredd ökar blir en enkelklaff som den som finns på Götaälvbron för lång. Då skulle det behövas en dubbelklaff och det tillåter inte reglerna eftersom det ska finnas spår på bron. Med klaffbro och ökad farled hade Hisingsbron bara kunnat trafikeras av motorfordon. Ett alternativ som valdes bort i ett tidigt skede.

Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna ta sig upp på Hisingsbron via dubbelriktade gång- och cykelbanor på brons östra och västra sida. Dessutom blir det möjligt att gå upp och ner på Hisingsbron via fyra breda trapphus som är placerade vid kajkanterna. De två västra trapptornen har även hiss, en på södra älvstranden och en på norra älvstranden.

Hisingsbron är en så kallad lyftbro där mittendelen lyfts upp mellan fyra pyloner vid öppning. Hela öppnings- och stängningsprocessen beräknas ta cirka 8 minuter, vilket är cirka en minut längre än Götaälvbrons öppningstid idag.

 

Hisingsbron kommer att ha samma spärrtider för broöppningar som Götaälvbron har i dag. Det innebär att bron inte öppnas under högtrafik på helgfria vardagar mellan klockan 6 och 9 på morgonen och mellan klockan 15 och 18 på eftermiddagar. Utöver det ska broöppning för fartyg kunna ske hela dygnet hela året, efter anrop i god tid.

 

För segelbåtar föreslås att Hisingsbron öppnas vid minst fem fasta tillfällen varje dygn, varav minst fyra tillfällen dagtid, mellan klockan 9 och 19. Förslaget är också att försöka samordna passagerna för segelbåtar vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna.

 

Det är Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad som tillsammans tar fram samverkansregler för alla trafikslag på och över Göta älv genom Göteborg.

Hisingsbron får en segelfri höjd på 12 meter vilket innebär att båtar med lägre segelfri höjd än 12 meter kan passera.

Tillgängligheten på farleden Göta älv påverkas av ett antal broar och slussar på hela sträckan mellan Vänern och havet.

 

Hisingsbron får en segelfri höjd på 12 meter, vilket är lägre än Götaälvbrons segelfria höjd på 18,3 meter. Det innebär att samtliga lastfartyg och majoriteten av segelbåtarna kommer att behöva en broöppning.

 

Nu arbetar Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad med att tillsammans ta fram samverkansregler för alla trafikslag på och över Göta älv genom Göteborg. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för samtliga trafikslag.

Götaälvbron öppnas i stort som vanligt under byggnationen av Hisingsbron. Det innebär att bron inte öppnas under högtrafik på helgfria vardagar mellan klockan 6 och 9 på morgonen och mellan klockan 15 och 18 på eftermiddagar. På helger öppnas Götaälvbron vid behov.

 

Under en del faser av byggnationen behöver farleden i Göta älv stängas. De avstängningarna aviseras i Underrättelse för sjöfarare (UFS) på Sjöfartsverkets hemsida.

Ja. Under våren 2020 har vi färdigställt förtöjningsplatser för fritidsbåtar på båda sidor om arbetsområdet och Götaälvbron, dels utanför Göteborgsoperan och dels utanför Ringön. Här går det bra att lägga till i väntan på att farleden öppnas, däremot finns det ingen möjlighet att gå i land. Vid väntplatsen vid Operan finns belysning. Det finns ingen service i form av exempelvis toaletter eller vatten på väntplatserna.

När jubileumsfestligheterna pågår i juni 2021 kommer man inte att kunna genomföra aktiviteter på vare sig Hisingsbron eller på Götaälvbron eftersom området då fortfarande är en stor byggarbetsplats. Därför planerar vi att på något sätt manifestera brobygget utanför arbetsområdet ihop med Stadstriennalen. När Hisingsbron är helt klar och lämnas över till broförvaltaren under hösten 2021 ska vi såklart fira.

Projektet dokumenterar löpande Hisingsbrons framväxt genom text, foto och film och detta redovisas här på https://stadsutveckling.goteborg.se/hisingsbron och i sociala medier. Vår webb tv-serie Brobyggarna är ett exempel på hur projekt Hisingsbron framväxt har dokumenterats. Inom kort kommer det en ny serie filmer som visar brobyggets framväxt

Kontakt

  • Charlotte Falke
  • Kommunikationsansvarig
  • Alexandra Wattvil
  • Pressansvarig

Här ligger Hisingsbron.

Projekt runt Centralstationen

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Just nu byggs bland annat Hisingsbron och Västlänken i området.

Uppdaterad 28 juni 2021