I mars 2022 testades Hisingsbrons arkitektoniska belysning för första gången. Hisingsbron har utöver vanlig gatubelysning en spännande effektbelysning som utgörs av led-armaturer på pylonerna, lyftspannet och stålbalkarnas undersidor och kan byta färg beroende på årstid och högtid. Fotograf: Antony Sestre

Vad?

Hisingsbron är en lyftbro i stål och betong. Förutom att vara vacker är den även lägre och lättare att gå och cykla över jämfört med Götaälvbron. Från och med den 9 maj, då bron öppnades för gång, cykel och fordonstrafik, och den 16 augusti, då bron även öppnade för kollektivtrafik, har det helt enkelt blivit enklare att ta sig till andra sidan älven. Den 5 september var det dags för den avslutande invigningsceremonin! 

Var?

Hisingsbron ligger precis intill Götaälvbron, som just nu håller på att rivas, med ena brofästet i Centralenområdet och det andra mellan Ringön och Frihamnen. Längre ner på sidan finns en karta där du kan se placeringen.

Varför?

Götaälvbron, vår trotjänare som stod färdig år 1939 behöver ersättas. Nu är Hisingsbron snart helt färdig! 

När?

Nu är Hisingsbron invigd! Invigningsperioden har pågått från den 9/5 till den 5/9, och avslutades med en invigningsceremoni på Hisingsbron där Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf blev den sista att inviga bron. 

Vem?

Skanska har i ett joint venture med MT Højgaard fått i uppdrag att bygga Hisingsbron tillsammans med Göteborgs Stads trafikkontor. 

Frågor och svar

1874 byggdes den första Hisingsbron. Så hette nämligen även den första broförbindelsen mellan Hisingen och fastlandet.

När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När den står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter (lika hög som den fasta Stallbackabron i Trollhättan). De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

 

Bredden kommer att bli cirka 40 meter (Götaälvbron är 27 meter bred). Hisingsbron kommer att ha två fordonstrafikfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor. Bredden för gång- och cykeltrafik kommer att vara 4,5 meter på den östra sidan och 6,5 meter på den västra sidan. Utöver de 6,5 metrarna finns balkonger på 2,5 meter. Balkongerna kommer att göra det möjligt att slå sig ner på en bänk och titta på utsikten, ta bilder eller bara ta det lugnt en stund. Befintliga Götaälvbron har idag 2,5 meter breda fält för gång- och cykeltrafik.

 

Hisingsbron har en total brolängd på 1380 meter, om man räknar med samtliga delar på land, det vill säga ramper, kollektivtrafikbron och Stadstjänarebron inklusive Arpeggio, brodelen över Göta älv, som är 440 meter.

När det planerades för en ny förbindelse över älven jämfördes 6 olika typer av broar och tunnlar. Av dessa bestämdes att en bro av typen Hisingsbron var det bästa alternativet.

 

Valet att bygga en lägre bro än Götaälvbron beror på att man i planeringen tog hänsyn till stadsutveckling, trafik på land och trafik på vatten. En lägre bro ger mer plats på landsidorna, vilket gör att enorma ytor av staden kan utvecklas närmare älven. En lägre bro gör det dessutom enklare för fotgängare och cyklister att ta sig över bron. Att det inte blev lågbro (Hisingsbron är en mellanhög bro) beror på att sjöfarten då skulle påverkas för mycket.

Fördelen med en lyftbro är att farledsbredden kan öka från Götaälvbrons 20 meter till Hisingsbrons 30 meter samtidigt som bron kan trafikeras av spårvagnar.

 

När farledens bredd ökar blir en enkelklaff som den som finns på Götaälvbron för lång. Då skulle det behövas en dubbelklaff och det tillåter inte reglerna eftersom det ska finnas spår på bron. Med klaffbro och ökad farled hade Hisingsbron bara kunnat trafikeras av motorfordon. Ett alternativ som valdes bort i ett tidigt skede.

Hisingsbron är en så kallad lyftbro där mittendelen lyfts upp mellan fyra pyloner vid öppning. Hela öppnings- och stängningsprocessen beräknas ta cirka 8 minuter, vilket är cirka en minut längre än Götaälvbrons öppningstid idag.

 

Hisingsbron kommer att ha samma spärrtider för broöppningar som Götaälvbron har i dag. Det innebär att bron inte öppnas under högtrafik på helgfria vardagar mellan klockan 6 och 9 på morgonen och mellan klockan 15 och 18 på eftermiddagar. Utöver det ska broöppning för fartyg kunna ske hela dygnet hela året, efter anrop i god tid.

 

För segelbåtar föreslås att Hisingsbron öppnas vid minst fem fasta tillfällen varje dygn, varav minst fyra tillfällen dagtid, mellan klockan 9 och 19. Förslaget är också att försöka samordna passagerna för segelbåtar vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna.

 

Det är Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad som tillsammans tar fram samverkansregler för alla trafikslag på och över Göta älv genom Göteborg.

Hisingsbron öppnades för gång, cykel och fordonstrafik på Arpeggio, den delen av bron som går över älven, den 9/5. Nu är Hisingsbrons invigning avslutad, i och med den avslutande invigningsceremonin på Hisingsbron där Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf blev den sista att inviga bron. Ceremonin sändes live bland annat här på stadsutveckling.goteborg.se/broinvigning och via Göteborgs Stads Facebook. 

 

Rivningen av Götaälvbron inleddes i samband med trafikpåsläppet i mitten av maj 2021 och förväntas pågå fram till våren 2022. Det innebär att området runt broarna fortsatt är en byggarbetsplats och att det kan förekomma tillfälliga omledningar och avstängningar.

Skanska-MTH som bygger Hisingsbron har också i uppdrag att riva Götaälvbron.

 

Götaälvbrons bärande huvudbalkar av stål har åldrats och blivit spröda. All belastning på bron, även belastning från gångtrafik, vindar och temperaturförändringar, kan ge upphov till spröda brott. Därför bygger vi nu Hisingsbron, som ska ersätta Götaälvbron under år 2021.

 

I dag övervakas Götaälvbron dygnet runt för att snabbt upptäcka eventuella förändringar i konstruktionen. En eventuell ombyggnad av Götaälvbron skulle i princip innebära att hela bron behöver bytas ut, med stora kostnader för såväl ombyggnad som drift som följd.

Skanska har i ett joint venture med MT Højgaard fått i uppdrag att bygga Hisingsbron tillsammans. De har också i uppdrag att riva Göteborgs gamla trotjänare Götaälvbron, som ska vara nedmonterad efter sommaren 2022.

Brobygget kommer att kosta 3,5 miljarder kronor enligt 2009 års prisnivå. Hisingsbron finansieras av Göteborgs Stad och Västsvenska Paketet.

En arkitekttävling utlystes 2013 för att ge alla världens arkitektkontor möjlighet att komma med förslag på utformningen av Göteborgs nya bro. Av alla förslag som kom in valdes fem förslag ut efter att man bedömt dem utifrån kategorierna landmärke, gestaltning, skönhet, funktion, byggbarhet och ekonomi. Av de fem förslagen valdes Arpeggio av en professionell jurygrupp som vinnare.

 

De som designat Arpeggio är DISSING+WEITLING Architecture, LjusArkitektur, ELU och Leonhardt Andrä und Partner.

 

Juryn bestod av: Stadsarkitekt och planarkitekt från Stadsbyggnadskontoret, projektledare planering och projektchef från Trafikkontoret, stadsträdgårdsmästare från Park och Natur, brokonstruktör. Konstnär, landskapsarkitekt och sekreterare utsedda av Sveriges Arkitekter.

Ja, bron har ett avancerat ljussättningssystem som gör att den kan belysas på ett mycket fint sätt. Ljussättningen kan även anpassas till olika evenemang som arrangeras i Göteborg.

Alla ritningar, utredningar, rapporter och andra handlingar från planeringsarbetet finns i Göteborgs Stads e-tjänst ”Plan- och byggprojekt”.

Stålet är upphandlat i Tyskland. Vid upphandlingen år 2016 ställdes de gängse krav som Göteborgs Stad hade då vilket bland annat handlade om krav på produktion och kvalitét. Av det inköpta stålet har sedan brodelarna tillverkats på tre orter i Spanien, Bilbao, Vittoria och Sevilla. I Sverige finns ingen tillverkare med resurser för så stora stålkonstruktioner. Göteborgs Stad följde vid upphandlingen EU-lagstiftningen som innebär att det ska vara fri konkurrens. Detta gjorde att Göteborgs Stad inte kunde ställa krav på att entreprenören skulle välja en viss leverantör. Det hade också begränsat möjligheten för entreprenören att hitta den bästa lösningen när det gäller bland annat pris, kvalitet, miljö och hållbarhet.

Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna ta sig upp på Hisingsbron via dubbelriktade gång- och cykelbanor på brons östra och västra sida. Dessutom blir det möjligt att gå upp och ner på Hisingsbron via fyra breda trapphus som är placerade vid kajkanterna. De två västra trapptornen har även hiss, en på södra älvstranden och en på norra älvstranden.

Inför öppning tas kontakt med broförare på VHF kanal 9 eller via telefon på 0730-27 72 72. Fritidsbåtar som är högre än 18,3 m kontaktar broförare minst 60 minuter innan, om vilken av de fasta öppningstiderna de önskar öppning (gäller GÄB till slutet av juni 2021). Bron öppnas för fritidsbåtar enligt fasta öppningstider och efter kontakt med broförare.

Hisingsbron får en segelfri höjd på 12 meter vilket innebär att båtar med lägre segelfri höjd än 12 meter kan passera.

Tillgängligheten på farleden Göta älv påverkas av ett antal broar och slussar på hela sträckan mellan Vänern och havet.

 

Hisingsbron får en segelfri höjd på 12 meter, vilket är lägre än Götaälvbrons segelfria höjd på 18,3 meter. Det innebär att samtliga lastfartyg och majoriteten av segelbåtarna kommer att behöva en broöppning.

 

Nu arbetar Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret i Göteborgs Stad med att tillsammans ta fram samverkansregler för alla trafikslag på och över Göta älv genom Göteborg. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för samtliga trafikslag.

Götaälvbron öppnas i stort som vanligt under byggnationen av Hisingsbron. Det innebär att bron inte öppnas under högtrafik på helgfria vardagar mellan klockan 6 och 9 på morgonen och mellan klockan 15 och 18 på eftermiddagar. På helger öppnas Götaälvbron vid behov.

 

Under en del faser av byggnationen behöver farleden i Göta älv stängas. De avstängningarna aviseras i Underrättelse för sjöfarare (UFS) på Sjöfartsverkets hemsida.

Ja. Under våren 2020 har vi färdigställt förtöjningsplatser för fritidsbåtar på båda sidor om arbetsområdet och Götaälvbron, dels utanför Göteborgsoperan och dels utanför Ringön. Här går det bra att lägga till i väntan på att farleden öppnas, däremot finns det ingen möjlighet att gå i land. Vid väntplatsen vid Operan finns belysning. Det finns ingen service i form av exempelvis toaletter eller vatten på väntplatserna.

När jubileumsfestligheterna pågår i juni 2021 kommer man inte att kunna genomföra aktiviteter på vare sig Hisingsbron eller på Götaälvbron eftersom området då fortfarande är en stor byggarbetsplats. Därför planerar vi att på något sätt manifestera brobygget utanför arbetsområdet ihop med Stadstriennalen. När Hisingsbron är helt klar och lämnas över till broförvaltaren under hösten 2021 ska vi såklart fira.

Projektet dokumenterar löpande Hisingsbrons framväxt genom text, foto och film och detta redovisas här på https://stadsutveckling.goteborg.se/hisingsbron och i sociala medier. Vår webb tv-serie Brobyggarna är ett exempel på hur projekt Hisingsbron framväxt har dokumenterats. Inom kort kommer det en ny serie filmer som visar brobyggets framväxt

Hisingsbrons-invigning-brobyggare-jerusalema-challange-Göteborgs-Stad-Spoon-210509.jpg

Söndagen den 9/5 släppte vi på fotgängare, cyklister och fordonstrafik över Hisingsbron för första gången. Det var en glädjens dag som bland annat firades med dans uppe på brons lyftspann. Här kan ni se hur #JerusalemaChallenge fick några av våra Brobyggare att dansa!

Kontakt

  • Charlotte Falke
  • Kommunikationsansvarig
  • Alexandra Wattwil
  • Pressansvarig

Här ligger Hisingsbron.

Projekt i Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetsplatser, rum för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. 

Uppdaterad 30 juni 2022