Ulrika Lundquist, processledare.

Ulrika Lundquist, processledare.

”Fokus långsiktighet för att minska skillnader i livsvillkor”

I Göteborgs Stads budget finns målet att Göteborg ska vara en jämlik stad. Jämlikt Göteborg heter arbetet som görs för att uppnå målet. Det är långsiktigt och görs i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

– Jämlikhet bidrar till att människor mår bättre, till ökad sammanhållning, ökad trygghet och leder till en hållbar utveckling, säger Ulrika Lundquist, som är arkitekt på stadsbyggnadskontoret och processledare för fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer.

Göteborgs Stad arbetar varje dag med att på olika sätt förbättra livsvillkoren för invånarna i form av stöd, omsorg, skola och hållbar stadsutveckling. Trots detta växer klyftorna mellan olika grupper. Även om Göteborgs Stad inte har full rådighet över de komplexa samhällsproblem som ligger bakom denna trend, så är avsikten med arbetet att kraftsamla kring viktiga områden som olika aktörer i Göteborg kan påverka.

För att minska skillnaderna arbetar Göteborgs Stad med utvalda fokusområden. De handlar om en god start i livet, goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete och hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer.

– Vi har jobbat för social hållbarhet under många år och mycket bra har gjorts. Ändå var det något som behövde förändras, bli bättre, eftersom skillnaderna ökade. Det visade statistiken tydligt, säger Ulrika Lundquist.

Det var år 2014 som rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg togs fram. Rapporten presenterade kunskap och statistik men också ett antal åtgärdsförslag.

– Forskningen visar tydligt att det tar tid att minska skillnader. I rapporten fanns ett antal åtgärdsförslag som handlar om hållbara och jämlika livsmiljöer. För att ta oss an dessa har vi tagit fram en arbetsmodell och mer långsiktiga tankesätt i förändringsarbetet som utgår från vilka effekter som ska uppnås snarare än snabba lösningar, säger Ulrika Lundquist.

Att arbeta kunskapsbaserat är en viktig del i Göteborgs jämlikhetsarbete. Det innebär att ha grund i bästa tillgängliga kunskap. Det betyder delvis forskning men också erfarenheter hos professionen och hos göteborgarna själva.

Jämlikt Göteborg innebär i första hand att göra mer och göra bättre. Vi behöver fortsätta arbeta på många olika håll samtidigt i våra fokusområden. Med barnens uppväxtvillkor, med förutsättningar för arbete och med den fysiska miljön, allt hör ihop. Och vi måste vara noga med långsiktigheten och att de åtgärder vi tar fram verkligen leder dit vi vill. Det är ett arbete som fortgår, säger Ulrika Lundquist.

Det handlar om att prioritera och göra rätt saker men också om att skruva på det som redan görs. Ett förändringsarbete kräver en intern kulturförändring och mycket samverkan. Och det är ett arbete som måste ske i dialog med de som bor och lever i Göteborg.

Avsikten är att skapa mer jämlika förutsättningar, att satsa på de generella åtgärder som gör bäst nytta, men prioritera i delar av staden där behoven är störst. Genom att motverka boendesegregation och främja goda livsmiljöer i hela staden skapas förutsättningar för mer jämlika livsvillkor.

Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 10 december 2019)