Jämlikt Göteborg

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor och hälsa för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Arbetet gör vi i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

Lunchkvartar 5-15 december

Välkommen till lunchkvartar om arbetet för ett jämlikt Göteborg. Under december bjuder vi in till miniföreläsningar kl 12:45–13:00 på 300m2 (stadsbibliotekets filial i Brunnsparken, Södra Hamngatan 57).

Tisdag 5/12
”Specifika initiativ för inkluderande i stadens framväxt – Göteborg i Minecraft”, Eric Jeansson, geodatastrateg stadsbyggnadskontoret.

Onsdag 6/12
”Vad är Jämlikt Göteborg?”, Ulrika Lundquist, processledare för hållbara och jämlika livsmiljöer inom jämlikt
Göteborg.

Torsdag 7/12
”Bostad först – ett första steg till ordnat liv”, Anna-Karin Fagerlund, samordnare social resursförvaltning.

Fredag 8/12
”Trygghet i stadens utemiljöer”, Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare.

Tisdag 12/12
”Så knyts staden ihop – förtätning som ökar tillgänglighet” Mattias Westblom, projektledare stadsbyggnadskontoret.

Onsdag 13/12
”Kortedala – inventering av lokala kulturvärden”, Vanja Larberg, utvecklingsledare, kulturförvaltningen.

Torsdag 14/12
“Selma stad växer fram vid Selma Lagerlöfs Torg”, Catrine Andersson, kommunikatör Framtiden Byggutveckling AB.

Fredag 15/12
”Hela staden – fokus Hammarkullen”, Jessica Andersson, projektledare, stadsbyggnadskontoret.

”Fokus långsiktighet för att minska skillnader i livsvillkor”

I Göteborgs Stads budget finns målet ”Göteborg ska vara en jämlik stad”. Jämlikt Göteborg heter arbetet som görs för att uppnå målet. Det är långsiktigt och görs i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle och samordnas av social resursförvaltning. ”Jämlikhet bidrar till att människor mår bättre, till ökad sammanhållning, ökad trygghet och leder väg till en hållbar utveckling”, säger Ulrika Lundquist, som är processledare för fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer.

Göteborgs Stad arbetar varje dag med att på olika sätt förbättra livsvillkoren för invånarna i form av stöd, omsorg, skola och hållbar stadsutveckling. Trots detta växer klyftorna mellan olika grupper. Även om Göteborgs Stad inte har full rådighet över de komplexa samhällsproblem som ligger bakom denna trend, så är avsikten med arbetet att kraftsamla kring viktiga områden som olika aktörer i Göteborg kan påverka. För att minska skillnaderna arbetar Göteborgs Stad med utvalda fokusområden. Fokusområdena handlar om en god start i livet, goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete och hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer.

– Vi har jobbat för social hållbarhet under många år och mycket bra har gjorts. Ändå var det något som behövde förändras, bli bättre, eftersom att skillnaderna ökade. Det visade statistiken tydligt, säger Ulrika Lundquist som är arkitekt på stadsbyggnadskontoret och processledare för fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer.

Ulrika Lundquist, processledare för fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer

Det var år 2014 som rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg togs fram. Rapporten presenterade kunskap och statistik men också ett antal åtgärdsförslag.

– Forskningen visar tydligt att det tar tid att minska skillnader. I rapporten fanns ett antal åtgärdsförslag som handlar om hållbara och jämlika livsmiljöer. För att ta oss an dessa har vi tagit fram en arbetsmodell och mer långsiktiga tankesätt i förändringsarbetet som utgår från vilka effekter som ska uppnås snarare än snabba lösningar, säger Ulrika Lundquist.

”Fokusområdena handlar om en god start i livet, goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete och hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer.”

Att arbeta kunskapsbaserat är en viktig del i Göteborgs jämlikhetsarbete. Det innebär att ha grund i bästa tillgängliga kunskap. Det betyder delvis forskning men också erfarenheter hos professionen och hos göteborgarna själva.

– Jämlikt Göteborg innebär i första hand att göra mer och göra bättre. Vi behöver fortsätta arbeta på många olika håll samtidigt i våra fokusområden. Med barnens uppväxtvillkor, med förutsättningar för arbete och med den fysiska miljön, allt hör i hop. Och vi måste vara noga med långsiktigheten och att de åtgärder vi tar fram verkligen leder dit vi vill. Det är ett arbete som fortgår, säger Ulrika Lundquist.

Det handlar om att prioritera och göra rätt saker men också om att skruva på det som redan görs. Ett förändringsarbete kräver en intern kulturförändring och mycket samverkan. Och det är ett arbete som måste ske i dialog med de som bor och lever i Göteborg.

Avsikten är att skapa mer jämlika förutsättningar, att satsa på de generella åtgärder som gör bäst nytta, men prioritera i delar av staden där behoven är störst. Genom att motverka boendesegregation och främja goda livsmiljöer i hela staden skapas förutsättningar för mer jämlika livsvillkor.

Projekt med hållbarhet i fokus

Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. En sådan utveckling kräver att vi tänker hållbart. För vi vill bygga en stad som vi kan lämna över till våra barn med stolthet.