Emma Josefsson, trafikplanerare på trafikkontoret.

I samband med att politikerna i Trafiknämnden senare i december ska diskutera om Lindholmsförbindelsen ska byggas som en bro eller tunnel ska Emma Josefsson redovisa var en gång- och cykelbro skulle kunna byggas, hur den skulle kunna se ut och vad det skulle kosta att bygga den.

– Det känns som om tiden för detta är helt rätt med tanke på den kunskap vi har införskaffat oss de senaste åren och allt som är på gång vad det gäller övrig stadsutveckling, säger trafikplaneraren Emma Josefsson. 

Frågan om – och utmaningarna med – hur vi ska ta oss över älven

Frågan om förbindelser över älven är som sagt en fråga som utretts länge. Hur kommer det sig? Och vilka är egentligen utmaningarna när det gäller förbindelser över älven? Emma förklarar:

– Det som krockar, kan man säga, är att Göteborg vill bygga ihop båda sidor av staden så att Göta älv inte upplevs som en barriär. Det behövs överfarter för både kollektivtrafik, gång- och cykel om vi ska kunna ta oss fram mer hållbart i framtiden. Placeringen av överfarterna hänger ihop med stadsutvecklingen på båda sidor älven men också med existerande överfarter längs med Göta älv. Och då är vi inne på det som detta krockar med, nämligen sjöfarten på Göta älv.

"Det behövs överfarter för både kollektivtrafik, gång- och cykel om vi ska kunna ta oss fram mer hållbart i framtiden. Placeringen av överfarterna hänger ihop med stadsutvecklingen på båda sidor älven men också med existerande överfarter som finns längs med Göta älv."

– I och med Hisingsbron och nya Marieholmsbron finns nu mycket kunskap och lärdom om sjöfartens behov nu och i framtiden samt deras önskemål om hur de olika förbindelsernas öppningar måste planeras för att ge sjöfarten störst effektivitet. Sjöfartens intressenter vill ha en samlad bild av vad Göteborg planerar. Det kommer vi att visa i den fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg, där även färjetrafikens utveckling ska redovisas.

Emma Josefsson nämner miljö- och klimatfrågan, framkomlighet och behovet av bostäder med anledning av att Göteborg och regionen växer, som några av utmaningarna med att jobba med stadsutveckling i Göteborg just nu.

"Oavsett måste arbetet vi gör kunna hålla över tid och över politiska skiften för att önskade effekter ska kunna nås. Det är en av de saker som jag vill att mitt arbete ska komma fram till, så pass bra underlag att det får en bred politisk förankring."

– Det jag skulle vilja se är att Göteborgs Stad skulle bli bättre på att verkligen jobba med utmaningarna och hitta konkreta åtgärder. Ekonomin är viktig och för att få ut så mycket som möjligt ur det arbete som görs behöver vi fokusera. Givet med tanke på det här året behöver man också ta höjd för hur vår framtid kommer att se ut; hur vill människor resa? Kommer de resa och flytta till Göteborg i lika stor utsträckning som analyserna har visat hittills? Oavsett måste arbetet vi gör kunna hålla över tid och över politiska skiften för att önskade effekter ska kunna nås. Det är en av de saker som jag vill att mitt arbete ska komma fram till, så pass bra underlag att det får en bred politisk förankring.

Att jobba med både breda penseldrag och fina linjer

Emma Josefsson har studerat fysisk planering i Karlskrona och jobbat som översiktsplanerare i Trollhättan innan hon började på trafikkontoret i Göteborg

– Egentligen är det vad som är mellan husen som intresserar mig. Det stora övergripande och samtidigt människors vardag. Att få lösa utmaningarna mellan stora, breda penseldrag och den tunna, fina pennan.

Sedan hon kom till trafikkontoret i Göteborg har Emma jobbat med flera olika projekt.

– Ett av mina första projekt var förstudien för linbanor i Göteborg, det var verkligen nytt, spännande och lärorikt att få jobba med. Sedan har jag fått jobba med olika projekt kring älven som sammantaget har gett mig en bra grund för att utreda det jag gör nu. 

Vad tycker du om trafikkontoret som arbetsplats?

– Jag tycker det känns bra att vara i en stor organisation med stora möjligheter att utvecklas. Att vi arbetar i en stor stad där många utmaningar dyker upp gör också jobbet varierat. Jag tycker om att arbeta i offentliga organisationer eftersom det innebär långsiktighet och möjlighet att få jobba med det som ger nytta för människor. Att kunna påverka hur en stad ska se ut och fungera i vardagen helt enkelt.

 

Publicerad 15 december 2020 (Uppdaterad 16 december 2020)