Utvecklingsledaren Ulf Täng med det expansiva centralenområdet i bakgrunden.

Förmodligen är Ulf Täng den på fastighetskontoret som lever allra minst med carpe diem i tankarna. Nä, han ägnar sig åt att försöka fånga morgondagen – och då gärna den som ligger mellan 30-50 år fram i tiden.

– Det gäller att på lång sikt söka skapa den goda staden som folk trivs i, som har den samhälleliga servicen och eftertraktade utbudet inom räckhåll. Då attraheras både stadens invånare och näringsliv säger Ulf Täng och betonar hur viktigt det är för Göteborg att ägna sig åt värdeskapande samhällsutveckling.

– Stockholm, Oslo och Köpenhamn får såsom huvudstäder mycket gratis då statsapparaten och många företags huvudkontor är lokaliserade dit, men Göteborg måste vara sin egen lyckas smed och skapa växtkraft och vara regionens motor. Ett tungt ansvar, säger Ulf Täng och betonar de kommunala investeringarna som en av drivkrafterna i framtidsscenariot.

Göteborg måste vara sin egen lyckas smed och skapa växtkraft och vara regionens motor. Ett tungt ansvar.

– För att skapa den trivsamma staden, oberoende om det sedan består av kvartersstad eller hus i park, behöver vi strukturerna som ger hållbara kommunikationer och klimatsmarta lösningar. Göteborg behöver en ”förplanering” som bidrar till att kommande detaljplaner blir mer förberedda både ur planerings– och genomförandeperspektiv. Detta skapar bättre förutsättningar för både bostadsbyggande och företag som är villiga att investera.

Direktkontakt med vattnet

För att beskriva sitt arbete ritar han upp en tidslinje på en whiteboard, från år 2015 till 2070. Det blir staplar som föreställer en rad beslutsdokument, både fattade och kommande beslut, utmed linjen. Han fyller dem med grön färg.

– Står jag till vänster och blickar framåt så ser det mesta grönt ut, byggandet av staden följer planerna. Men ställer jag mig till höger och blickar tillbaka utmed tidslinjen ser jag att en del av staplarna faktiskt blir röda. Det finns faktorer som vi inte räknat med eller kunnat förutse, säger Ulf Täng.

Ett näraliggande exempel är Götatunneln som invigdes för 13 år sedan. Nu pågår arbetet med att sänka ner vägen öster ut, sänkningen av 45:an, och överdäcka densamma för att bygga samman centralenområdet och Gullbergsvass med Gullbergsstrand. Därmed får både centralenområdet och Gullbergsvass direktkontakt med vattnet.

– Sannolikt hade det varit både enklare och billigare om det gjorts redan från början. Men det är lätt att vara efterklok med facit i hand. Det fanns inte ekonomiska muskler då, och vi hade inte det västsvenska paketet som innehåller både bron och överdäckningen, säger Ulf Täng och nämner ett annat exempel som ligger långt fram i tiden och som än så länge bara finns som en idé.  Det gäller en tänkbar större utbyggnad på västra Hisingen som kanske kan innebära 20 000 nya bostäder.

Det är lätt att vara efterklok med facit i hand. Det fanns inte ekonomiska muskler då, och vi hade inte det västsvenska paketet som innehåller både bron och överdäckningen.

Han visar på en karta ett stråk vid Backaplan som ingår i en exploatering inom en ganska näraliggande framtid.

– I det stråket skulle jag önska att man inte lägger några större ledningar exempelvis fjärrvärme eller vatten/avlopp. Mitt skäl är att det i framtiden kan behöva användas för framtida västra Hisingens kollektivtrafik, kanske nedgrävd i en tunnel, säger Ulf Täng som dock är lite luttrad vad gäller gehör för tänkbara framtidsscenarion:

– Ju mer kostnadseffektiva vi är idag, desto svårare är det att ha god framförhållning.

Viktigt med tur och ordning

Ulf Täng är involverad i flera olika framtidsplaner och lokaliseringsutredningar och håller i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för centrum, för fastighetskontorets räkning. Han beskriver hur det kan vara viktigt att exploatering sker i ordnade former, att det byggs i tur och ordning inte överallt på en gång.

– Gullbergsvass är ett intressant område när det nu länkas samman med övriga centrum, och därmed skapar vi mervärde. Men området måste samtidigt få ett kostsamt skydd för högvatten och skyfall. Gör man sådana investeringar innebär det också att de följs av omfattande och genomtänkt exploatering. Annars riskerar det att bli dålig ekonomi, säger Ulf Täng.

När det gäller centrala stadens sammanlänkning med Hisingen vill han se en annan struktur, mer stadsmässig norr om älven.

– Medan södra sidan ger en småskalig hemtrevlig känsla är det på Hisingssidan storskaligt med många barriärer beroende på befintlig infrastruktur. Men där vill jag ha spegelbild av södersidan. Det innebär att järnvägsanslutningen till Göteborgs stora tillgång, hamnen, bör få en annan sträckning norrut utmed norrleden, säger Ulf Täng och tillägger:

– Vi utreder om en sådan lösning kan bli generellt effektivare för godshanteringen på järnväg i Göteborg samtidigt som Hamnbanan med farligt gods inte längre blir en barriär i centrala Göteborg vid byggandet av den goda staden. En ”win-win” för både centrala stadens utveckling och den framtida utvecklingen av Nordens logistikcentrum.

En ”win-win” för både centrala stadens utveckling och den framtida utvecklingen av Nordens logistikcentrum.

Publicerad 14 augusti 2019 (Uppdaterad 22 juli 2020)