Stadsplaneringen leds av stadsbyggnadskontoret där Henrik Kant är direktör.

När framtidens Göteborg växer fram handlar mycket om att göra staden tätare, grön och blandad. Men det är komplext att bygga där det redan finns bebyggelse.

– Det är mycket som måste fungera för att förtätningen ska göra stadsdelen mer attraktiv att leva och verka i. En förtätad stad innebär nya möjligheter som fler bostäder och verksamheter, men också utmaningar som att park- och naturområden måste få ta plats, säger stadsbyggnadsdirektören Henrik Kant.

Stadsutveckling tar tid och arbetet startar redan långt innan de faktiska och ofta omfattande byggena sätter igång. Stadsplaneringen leds av stadsbyggnadskontoret. Flera kommunala förvaltningar och bolag arbetar tillsammans och utreder möjligheterna för ett område och det är många beslut som måste fattas på vägen. Stadsutvecklingen sker också tillsammans med byggaktörer som vill exploatera eller utveckla egen mark eller mark där kommunen äger eller är sakägare.

 ”En förtätad stad innebär nya möjligheter som fler bostäder och verksamheter, men också utmaningar som att park- och naturområden måste få ta plats.”

En så kallad översiktsplan beslutas av kommunfullmäktige. Den är inte juridiskt bindande men visar den politiska viljan i hur kommunen vill använda mark och vatten på sikt. Med en så kallad detaljplan – som är juridiskt bindande – reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut mer i detalj.

Den gigantiska golvkartan över staden är en visuell upplevelse för såväl ung som gammal. Ta en promenad hem till dig själv eller varför inte till en annan del av Göteborg där du aldrig varit förut. Golvkartan är öppen för allmänheten, vardagar 8-16.30 på Köpmansgatan 20, utställningshallen, plan 1.

”Platsskapande aktiviteter är ett exempel där göteborgarna själva kan aktivera en ny plats. Platsskapande aktiviteter kan vara tillfälliga eller kontinuerliga och genomförs på ställen där ny utveckling ska ske.”

Staden byggs på många sätt tillsammans med göteborgarna. Medborgardialog och samråd är en del i demokratiprocessen där invånarna och andra intressenter själva får vara med och tycka till om de olika planerna för deras område. I detaljplaneprocessen ingår exempelvis samråds- och granskningsskeden där man som sakägare får tycka till.

Henrik Kant nämner också platsskapande aktiviteter som ett exempel där göteborgarna själva kan aktivera en ny plats. Platsskapande aktiviteter kan vara tillfälliga eller kontinuerliga och genomförs på ställen där ny utveckling ska ske.

– Det kan vara aktiviteter i en ny stadsdel där medborgarna får känna på och uppleva platsen genom olika aktiviteter. Ett bra exempel är den nya stadsdelen Frihamnen, som är en före detta industrihamn. Där har de platsskapande aktiviteterna varit omfattande – med allt från en temporär jubileumspark till allmän bastu och ett bad som är öppet för alla. Dialogen med göteborgarna är jätteviktig, så att vi bygger och gör plats för saker som intresserar människor och som skapar möten.

Text: Marcus Olsson

I Jubileumsparken och i resten av Frihamnen ska det hända mycket under lång tid. Genom att redan nu låta göteborgarna testa olika aktiviteter, bland annat bastu och segling, sätter vi platsen på kartan innan det börjar byggas under 2019.

Tre saker som Henrik Kant tycker är viktiga för Göteborgs stadsutveckling

Samarbete med näringslivet

Vi gör ett stort språng med nästan 150 000 nya invånare fram till år 2035. Vi måste leverera mer bostäder, arbetsplatser och offentlig service. Det är en väldigt stor utmaning att hantera på en och samma gång därför måste vi arbeta tillsammans med näringslivet så att vi går i hand i hand när vi ska utveckla staden.

Jämlik stad

Jag vill se att det vi gör också innebär förbättringar för alla, som en jämlik tillgång till bibliotek, sjukvård och allt annat i det offentliga. Det ska vara lättillgängligt oavsett var man bor. Jag hoppas på en utveckling där vi skapar jämlik tillgång och där några av de nya områdena blir områden som också är till för alla göteborgare.

Stadsrummet viktigare än byggnaderna

Det är vad vi fyller våra gator och torg med som spelar störst roll. Vi måste skapa stadsdelar och områden där människor möts på ett naturligt och enkelt sätt. Att vi bygger nya byggnader med plats för bostäder och kontor är en viktig sak, men det är helheten – hela stadsrummet och gestaltningen av detta och hur det kopplas till övriga staden – som är det viktigaste.

Lediga jobb inom stadsutveckling i Göteborgs Stad

Varje dag gör över 55 000 medarbetare hållbara vardagar. I Göteborgs Stad finns cirka 100 olika yrken och omkring tusen olika befattningar. Vi behöver dig som är ingenjör, planarkitekt, karttekniker, landskapsarkitekt, markspecialist, CAD-ritare, geotekniker. Bland annat. Vill du bli en av oss?

Lediga jobb
Publicerad 13 december 2018 (Uppdaterad 22 juli 2020)