Vad?

Just nu bygger vi Jubileumsparkens första permanenta etapp på land. Den består av Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer, grönskande gläntor, gångvägar, bryggor, nya omklädningsrum och toaletter. Dessutom kommer ett nytt bad att byggas i Jubileumsparken med start under 2022.

Sedan 2014 har prototyper som bad, bastu, lekberg och uteklassrum byggts på platsen för parken, tillsammans med göteborgarna. Det är ett nytt sätt att stadsutveckla Göteborg – att låta människor successivt inta området och göra det till sitt och se vad som fungerar på platsen.

Jubileumsparken är öppen året om. Vad som händer i parken och när hittar du på goteborg.se/jubileumsparken och i parkens sociala medier. 

Var?

Jubileumsparken byggs i Frihamnen – en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. 

Den första permanenta delen av Jubileumsparken byggs längs Kvillepiren i Frihamnen, vid och på vattnet.

Varför?

I Jubileumsparken och i resten av Frihamnen kommer det att hända mycket under lång tid. Planen är att hela området ska bli en inkluderande, grön och dynamisk del av innerstaden. Den framtida stadsdelen ska vara en testarena för innovativ stadsbyggnad, som präglas av nytänkande, mod och nyfikenhet.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum och inför byggandet av Älvstaden. I de medborgardialoger som genomfördes blev det tydligt att många vill ha grönområden och komma närmare vattnet. Jubileumsparken kan uppfylla båda önskemålen.

När?

Sedan i januari 2021 byggs Jubileumsparkens första permanenta etapp på land.  Göteborgs femte utflyktslekplatsen med konstnärliga lekskulpturer, omgiven av grönskande gläntor, gångvägar och bryggor längs vattnet, blir klar under sensommaren 2022 och invigs den 26 augusti.

Dessutom kommer ett nytt hamnbad, med tillhörande servicebyggnader, att byggas i Jubileumsparken med start våren 2022. Målet är att det ska stå klart och öppna lagom till jubileumsfirandet sommaren 2023, så att göteborgarna då kan bada "mitt i stan".

Vem?

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling.

Frågor och svar om Jubileumsparken

De första permanenta delarna av Jubileumsparken byggs sedan januari 2021 med Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer omgiven av grönskande gläntor för lek och rekreation, servicebyggnader med omklädningsrum, teknikutrymmen och toaletter. Den befintliga bastun ska rustas upp. Därefter ska ett nytt hamnbad byggas med planerad start under 2022. Det ska stå klart under våren 2023 för att kunna tas i bruk lagom till stadens 400-årsfirande sommaren 2023.

 

I denna första etapp ingår också sanering av marken, grundläggning och ledningsframdragning. Under våren/sommaren 2020 har förberedande arbeten genomförts, bland annat har en tryckbank anlagts längs kanten av Norra Frihamnsbassängen för att stabilisera marken så att den ska hålla för byggnation av de permanenta delarna av Jubileumsparken på land.

 

Planen är att Jubileumsparken ska fortsätta att växa även längre fram i samverkan med göteborgarna. När Jubileumsparken är fullt utbyggd, så planeras den att innehålla ett större flytande hamnbad, gröna nedsänkta gläntor och kullar för lek och lärande, urbana parkytor med plats för konst, evenemang och urban sport, samt mer öppna vilda parkytor för fri lek.

 

Det är i dagsläget svårt att ange parkens slutgiltiga utbredning och utformning men ett riktmärke är att den totalt ska omfatta cirka 8-10 hektar (80 000-100 000 kvm) år 2035.

Sedan 2014 har ett antal prototyper byggts i Frihamnen på platsen för Jubileumsparken, bland annat lekkonstverket ”Berget” och utomhusklassrummet ”Näsan i blöt”. De är resultatet av ett nytt sätt att stadsutveckla där göteborgarna är delaktiga i planeringen och där idéer och önskemål testas på plats långt innan den permanenta parken byggs, för att se vad boende och besökare önskar och vad som funkar på platsen. 

 

Även Passalens erfarenheter har tagits tillvara. Passalen ansvarar för driften av parken, genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med staden. De har sedan 2014 anordnat en rad aktiviteter för barn i parken med fokus på tillgänglighet för alla.

 

Sedan 2014 har synpunkter kontinuerligt tagits tillvara från parkbesökare som använt den temporära parken. Även det tiotal så kallade Open calls som vi anordnat med olika syften har gett underlag till planeringen, t ex testplaneringarna 2017 tillsammans med trädgårdsintresserade och studenter på olika utbildningar inom trädgård, landskap och arkitektur.

 

Erfarenheter från Bygglekplatsen har också använts i planeringen. På Bygglekplatsen får barn och unga skapa och bygga utifrån sin egen fantasi och kreativitet, tillsammans med pedagoger som kan inspirera och instruera. 

 

Detta sammantaget ligger till grund för planeringen och utformning av utflyktslekplatsen och de grönskande gläntorna och även för den kommande byggnation av bad och fortsatt utveckling av parken.

Den första etappen på land kostar cirka 162 miljoner kronor. I den etappen ingår kostnader för nybyggnation av tryckbank, parkutbyggnad med utflyktslekplats och grönskande gläntor (inklusive sanering och ledningar), två servicebyggnader, byggnation av ny identisk bastu samt övergripande kostnader för konsultarbete, myndighetsbeslut och ledningsanslutningar. 

 

Jubileumsparken kommer byggas ut i etapper över lång tid. Omfattning av senare etapper är ännu inte fastlagd.

Jubileumsparken är öppen och tillgänglig i delar under hela byggtiden. 

 

Skaterampen finns kvar och odlingsmöjlighet via Jubileumsodlarna. Uteklassrummet ”Näsan i blöt” är tillgängligt. Dessutom genomförs olika tillfälliga aktiviteter i parken, till exempel under skollov, plus digitala aktiviteter.

 

 Information om alla aktuella aktiviteter i parken och digitalt finns på Jubileumsparkens webbplats goteborg.se/jubileumsparken och på Jubileumsparkens sociala kanaler på instagram och facebook.

Ja, det kommer att bli ett nytt hamnbad i Jubileumsparken. Planen är att det börjar byggas våren 2022. Målet är att det ska stå klart under våren 2023, för att tas i bruk lagom till 400-årsfirandet sommaren 2023.

 

Under 2021 upphandlas entreprenör som ska bygga badet och det ska vara klart under fjärde kvartalet. Detaljutformning av badanläggningen kommer att ske tillsammans med entreprenören. Klart är att det ska vara ett flytande landskap för bad och vistelse och omfatta det befintliga ”Allmänna badet”, vattenlek för små barn samt utökade möjligheter till simning, simträning och hopp.

Badet beräknas kosta cirka 75 miljoner kronor. I den kostnaden ingår, förutom själva badanläggningen, till exempel kostnader för konsultarbete, myndighetsbeslut och ledningsanslutningar.

Roller derby-bana fanns som en tillfällig aktivitet som testades på platsen för Jubileumsparken innan den permanenta parken började byggas. Det var en uppskattad aktivitet och det finns det långt gångna planer på att anlägga en ny roller derby-bana framför Magasin 113. Utvecklingen av den delen av parken har blivit försenad på grund av den är beroende av  detaljplaneprocessen/exploateringen av Frihamnen i stort och den har dragit ut på tiden. Därför kan vi i dagsläget inte säga mer om planerna för roller derby-bana.  

Kontakt

  • Malin Gustafsson
  • Projektledare byggnation utflyktslekplats Jubileumsparken, park- och naturförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-365 57 23
  • Amelie Sandow
  • Projektledare byggnation bad Jubileumsparken, park- och naturförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-365 57 81
  • Angélique Rooth
  • Kommunikationsstrateg, park- och naturförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-365 57 21

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 30 juni 2022