Älvsborgsbrons gröna kopparliknande färg är ett exempel på ett visuellt uttryck i staden. Foto: Lo Birgersson.

Vad?

Det är människor som i samspel med sin miljö skapar ett områdes identitet. Det är en kollektiv upplevelse av en plats, som kan skifta över generationer. Lokala nätverk, gemensamma minnen, en sammansättning av verksamheter och estetiska uttryck kan ha lika stor betydelse för ett områdes karaktär som den byggnation som finns.

Var?

Inför vissa stadsutvecklingsprojekt genomförs undersökningar som kartlägger identiteten för olika områden i Göteborg. Under 2021 genomfördes till exempel en enkät riktad till invånare i Göteborg som handlade om upplevelsen av Linnéplatsen och området däromkring. Resultatet av 1 700 personers svar kommer att användas i det Planprogram för Linnéplatsen som leds av stadsbyggnadskontoret.

Varför?

Hur människor i en stad upplever och identifierar sig med sin omgivning kan påverka känslan av sammanhang, och viljan att bidra till och visa omsorg för sin miljö. Att inkludera göteborgarnas upplevelse och bild av sin stadsmiljö i stadsplaneringen bidrar till en utveckling där invånarna är engagerade och kan känna igen sig i sin stads förändring.

Hur?

Identitet som kulturvärde fångas genom två olika processer; dels genom att undersöka hur identiteten upplevs av de som bor och verkar på platsen med hjälp av dialog, dels genom undersökningar och beskrivningar av ett område eller en stadsdels uttryck.

Vem?

Kulturförvaltningen har i uppdrag att fånga de kulturvärden som finns på stadens platser idag, exempelvis deras identitet och roll som mötesplats. Det operativa uppdraget gällande kulturvärdet Identitet ligger på enheten Kulturstrategiska.

Kontakt

  • Kulturstrategiska enheten, kulturförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-365 00 00
Publicerad 29 oktober 2021 (Uppdaterad 21 mars 2022)