Landshövdingehus i stadsdelen Kungsladugård. Foto: Lo Birgersson.

Vad?

Kulturmiljöer omfattar bebyggelse, kulturlandskap och grönområden på både landsbygden och i staden. Det kan vara kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar. Staden lyfter fram, bevarar och utvecklar dessa miljöers unika kvaliteter och karaktärsdrag, utifrån Plan- och bygglagen, Kulturmiljölagen och Göteborgs Stads kulturmiljöprogram.

Var?

Kulturmiljöer finns i hela kommunen och representerar många olika tidsepoker, från stenålder till modern tid.

Göteborgs Stads kulturmiljöprogram består av ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, volym ett till tre”. Syftet med kulturmiljöprogrammet är dels att ge alla göteborgare som är intresserade av stadens miljö, dess byggnader och deras historia, ett kunskapsunderlag. Dels är det ett viktigt stöd i kommunens bygg- och planeringsarbete samt i arbetet med stadens översiktsplan.

Varför?

Göteborgs Stad är varsam med unika stadsmiljöer och kulturlandskap eftersom det är mångfalden och blandningen av kulturmiljöer som ger staden dess unika karaktärsdrag och själ. Samtidigt är kulturmiljöer en levande del av det vardagliga stadslivet som behöver tillvaratas, brukas och utvecklas i dialog med sin samtid för att kunna bibehållas.

Med bra underlag kring kulturmiljöer kan bebyggelsen och landskapet användas för att förmedla kunskaper om kulturhistoriska värden och olika skeenden och sammanhang som kan ge en förståelse för människors livsvillkor i skilda tider.

Hur?

De kulturhistoriska värdena lyfts fram, beskrivs, analyseras och värnas när staden utvecklas. Konkret kan det vara att kulturhistoriska underlag och kulturmiljörapporter tas fram för samhällsplaneringen eller att arkeologiska utgrävningar sker inför att staden ska byggas ut.

Vem?

Det är kulturmiljöenheten på Göteborgs stadsmuseum, som tillhör kulturförvaltningen, som har det operativa ansvaret gällande kulturmiljö i staden.

Kontakt

  • Kulturmiljö på Göteborgs stadsmuseum, kulturförvaltningen
Publicerad 29 oktober 2021 (Uppdaterad 11 februari 2022)