Från tomtmark till färdigt hus

Så här kan processen se ut från att marken utreds som lämplig att byggas på tills det inflyttningsklara huset står klart. Tidslinjen bygger på ungefärliga uppskattningar. Tidsåtgången för detaljplanen kan beroende på överklaganden variera från cirka 1 år till flera år.
6 månader

Staden markanvisar lämplig mark

Inför planering av ny bebyggelse på stadens mark görs markanvisningar till olika intressenter. En markanvisning innebär att ge en intressent rätt att under en viss tid och på vissa givna villkor få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom ett viss markområde som staden äger.
6 månader

Projektutveckling

Ta fram skisser och gå genom genomförandefrågorna.
2-3 år

Beslut om detaljplan

Innan beslut om detaljplan kan tas görs en noggrann genomgång med berörda kringboende, förvaltningar och myndigheter.
6 månader

Överlåtelse av mark

Marken överlåts till marknadspris till utsedd intressent.
6 månader

Projektering

Nu börjar projektering som innebär förberedelse av infrastruktur, el, vatten, vägar med mera.
2 år

Byggnation

Nu kan entreprenadbolagen börja anlägga grunden för bostäderna.
6-7 år

Inflyttning

Nycklar överlämnas till de boende.