Anna Olsson, projektledare för Göteborgs nya översiktsplan.

Anna Olsson, projektledare för Göteborgs nya översiktsplan.

Så kan du påverka nya översiktsplanen

Anna Olsson på stadsbyggnadskontoret är projektledare för den nya översiktsplanen. Här svarar hon bland annat på frågor om varför vi behöver en ny översiktsplan, hur du som göteborgare påverkas av planen och hur du själv kan påverka innehållet i den.

Nuvarande översiktsplan är från 2009, varför behövs en ny plan?

Göteborg ska växa, och vi behöver se över vad som krävs för att staden ska klara det på ett bra sätt. Vi vill också att planen ska bli mer konkret och tydlig, då fungerar den bättre som stöd när man till exempel tar fram detaljplaner. Dessutom kommer det synas i planen att vi på senare år lärt oss mer om social hållbarhet och klimatanpassning. Men det blir egentligen inga dramatiska skillnader jämfört med dagens plan, målsättningen är fortfarande att Göteborg ska vara en grön och nära storstad som är hållbar och öppen för världen.

Social hållbarhet och klimatanpassning, vad menas med det?

En översiktsplan handlar inte bara om byggnation och vägar. Med social hållbarhet menar vi en stad som innebär ett bra vardagsliv för alla invånare och klimatanpassning kan exempelvis handla om olika åtgärder för att hindra översvämningar i framtiden.

Vilka är det som arbetar med att ta fram den nya översiktsplanen?

Under det år som vi arbetat med planen har nästan alla förvaltningar inom staden bidragit. Arbetsgruppen leds från stadsbyggnadskontoret, men består även av representanter från trafikkontoret, fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen. Vi har löpande avstämningar med exempelvis länsstyrelsen och Trafikverket, och under samrådet tar vi in synpunkter från flera olika organisationer.

Hur påverkas man som invånare i Göteborg av översiktsplanen?

Innehållet i översiktsplanen har inflytande på vilka möjligheter det finns att bo och transportera sig och hur nära man har till grönområden och mötesplatser. Den är vägledande för hur detaljplanerna utformas, och detaljplanerna styr i sin tur de bedömningar som görs vid bygglovsansökningar. Planen påverkar också hur både förvaltningar och näringsliv väljer att utveckla sin verksamhet, översiktsplanen är exempelvis väldigt central för bostadsbolagen.

Vilka tycker du har varit och är de största utmaningarna?

Hur vi ska planera för att anpassa staden för framtida klimatförändringar är en stor utmaning. En annan utmaning är att skapa en stad som är mer jämlik geografiskt, med mindre skillnader mellan olika stadsdelar. Det som genomsyrar det mesta i översiktsplanen är hur vi ska anpassa Göteborg till att bli en större stad.

Hur har den nya översiktsplanen förändrat Göteborg om 10–20 år?

Jag tror att Göteborg mer tydligt har tagit klivet mot en riktig storstad, med det utbud och den variation i form av bostäder, handel, transporter som en storstad erbjuder. Vi har en stad där vardagslivet är enklare, eftersom det är mer nära till allt.

Kan man som boende och verksamhet i Göteborg påverka innehållet i översiktsplanen?

Ja, förslaget ska gå ut på samråd mellan januari och april 2019. Då har både invånare i staden och organisationer som näringsliv och myndigheter möjlighet att tycka till i olika sammanhang. Vi kommer att ha förslaget utställt på flera bibliotek och kulturhus i Göteborg och dessutom hålls flera öppna möten där allmänheten kan träffa oss som arbetar med planen och lämna synpunkter. Det går också att lämna synpunkter digitalt.

Vad händer nu?

Samrådet pågår från januari till april 2019. Under resten av året arbetar vi om förslaget utifrån de synpunkter som kommit in. I början av 2020 har vi material klart till det som kallas granskningsutställning. Det blir än en gång möjligt att ha synpunkter på förslaget, fast inte riktigt i samma utsträckning som under samrådet. Efter granskningsutställningen tar vi fram de handlingar som ska ligga till grund för beslut i kommunfullmäktige, vilket troligen sker i slutet av 2020 eller början av 2021. Under den här tiden ska översiktsplanen även bli digital, som innebär att den inte är i dokumentform utan ungefär som en klickbar digital karta med fördjupad information.

Läs handlingarna och lämna synpunkter

Nu pågår samrådet för ny översiktsplan. Via knappen nedan kan du läsa samrådshandlingen och lämna synpunkter digitalt.

Lämna synpunkter
Publicerad 12 december 2018 (Uppdaterad 13 maj 2019)