Martin Öbo, fastighetsdirektör

Martin Öbo, fastighetsdirektör

”Nu byggs det lika många bostäder som under miljonprogrammet”

”Göteborg befinner sig i en stark utveckling. I Göteborg byggs det idag lika många bostäder som under miljonprogrammets tid. Samtidigt är bostadsbristen i Göteborg fortfarande besvärande stor. Göteborgs stads markägande får i denna utveckling stor betydelse”, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör.

”Nu byggs det lika många bostäder som under miljonprogrammet”

Hej, Martin Öbo! Varför behövs det en markanvisningsplan?

– Den markanvisningsplan som tas fram varje år av fastighetskontoret och som beslutas i fastighetsnämnden, används för att planera kommunens exploaterings- och utbyggnadsverksamhet.

– Den används, tillsammans med den Startplan (se fotnot) som byggnadsnämnden beslutar om, för att samordna planeringen av stadsutvecklingen under kommande år. Den ger också marknadens aktörer besked om var stadens mark inom kort kommer att säljas för bostadsproduktion. Av de båda planerna får göteborgarna reda på hur staden ska utvecklas.

Hur ser det ut för framtiden med stadens marköverlåtelser?

– Göteborg befinner sig i en stark utveckling. Arbetslösheten bland göteborgarna är lägre än i övriga storstadsregioner, investeringsviljan är mycket stark och inflyttningstrycket är stort.

– Göteborgs stad är en stor markägare; hälften av den markareal som ligger inom Göteborgs kommuns geografiska område, ägs av göteborgarna. Stadens mark används för många ändamål; gator och parker, skog och kustområden, idrott och kultur, skolor med mera. En stor del av stadens markinnehav utgör göteborgarnas så kallade utbyggnadsreserv eller med ett annat uttryck: stadens markexploateringsreserv.

– I Göteborg byggs det idag lika många bostäder som under miljonprogrammets tid (1960-70-talen). Samtidigt är bostadsbristen i Göteborg fortfarande besvärande stor. Göteborgs stads markägande får i denna utveckling stor betydelse.

Händer det att ni inte kan göra någon markanvisning, och vad beror det i så fall på?

– Den markanvisningsplan som tas fram varje år är resultatet av ett samarbete mellan stadens planerande förvaltningar. Varje plats/projekt har översiktligt bedömts som möjlig och lämplig för bebyggelse och stadsutveckling. I denna översiktliga bedömning, beaktas och värderas bland annat befintlig och planerad infrastruktur, kulturvärden, miljövärden och områdets övriga bebyggelse och markanvändning.

– De områden som markanvisas för bebyggelse är alltså initialt bedömda som möjliga för bebyggelse. Det stora intresset från marknadens aktörer för att bygga och utveckla Göteborg idag leder till att det i princip vid varje markanvisning är ett stort antal utvecklings- och byggaktörer som visar intresse och vilja att köpa den kommunägda marken som markanvisas. Samtliga de markanvisningar som i modern tid har annonserats ut/lämnats har antingen redan genomförts (bostäderna har byggts) eller är i någon form av planerings- projekterings- eller byggfas.

Kan fastighetskontoret styra inriktningen på vad som ska byggas på marken som överlåtes?

– Genom markanvisning av kommunägd mark kan staden styra både var byggnation kommer till stånd, vad som byggs och vilket innehåll den planerade byggnationen kommer att hålla. Det kanske tydligaste exemplet på vad som kan styras genom stadens markinnehav och därför i förlängningen genom kommunala markanvisningar är fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter i nyproduktionen.

Hur säkerställer ni att det blir marknadsmässiga priser på marken. Finns det undantag från detta?

– Kommunen har både ett egenintresse och en laglig skyldighet att överlåta kommunägd mark till marknadspris. Egenintresset ligger i att stadens markexploateringsreserv skall användas på ett så klokt sätt som möjligt, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Överskottet av marköverlåtelserna används för att vidareutveckla och förbättra staden för oss alla.

– Att marknadsvärdera exploateringsmark och mark för stadsutveckling är ingen enkel uppgift. Samtidigt har staden både stor erfarenhet och kompetens för denna uppgift. Staden nyttjar såväl egen kompetens som externa värderingsmän vid markanvisningar.

– Några undantag från att kommunägd mark ska överlåtas till marknadspris finns inte. Samtidigt kan i bedömningen kring ett markområdes marknadsvärde flera faktorer spela roll och flera pusselbitar samverkar parallellt och intimt under hela resan från utvecklingsdelen till inflyttningsfärdigt hus.

Fotnot:
I startplanen förbereds de detaljplaner som är tänkta att påbörjas under året.

Markanvisningsplan 2018

Startplan för 2018

Publicerad 1 juni 2017 (Uppdaterad 13 maj 2019)