Välens park kan utvecklas med bostäder, skola och idrottsanläggning.

Välens park kan utvecklas med bostäder, skola och idrottsanläggning.

Så kan Välens park utvecklas

Välens park vid Näsetvägen kan utvecklas med bostäder och verksamheter. Det beslutade byggnadsnämnden den 17 mars och nu kan en detaljplan tas fram för området.

Byggnadsnämnden beslutade på sitt senaste möte den 17 mars att ge planbesked för utveckling av Välens park, vilket betyder att en detaljplan kan tas fram för området.

Förslaget innebär att det kan byggas 550 – 750 bostäder, ett parkeringshus med 500 platser, en ny skola för ungefär 400 elever samt en förskola med 4 – 6 avdelningar.

Utemiljön för skolan skulle kunna samutnyttjas med idrotten

Det kan också byggas en ny förenings- och idrottsanläggning i närheten av skolan och bostäderna vilket skulle gynna platsen och stadslivet. Utemiljön för skolan skulle i så fall kunna samutnyttjas med idrotten, men det är något som behöver undersökas närmare.

Den samlade bedömningen är att utvecklingen skulle stärka Välen som rekreationsområde. Det är dock många frågor som behöver utredas och undersökas, som till exempel frågor om framtida vägar, kollektivtrafik, högt vatten och naturmiljöfrågor.

Arbetet med att ta fram en detaljplan kan påbörjas tidigast 2022. 

Publicerad 25 mars 2020 (Uppdaterad 25 mars 2020)