Ulf Moback, landskapsarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Ulf Moback, landskapsarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Klimatfrågor är ständigt aktuella i stadsutvecklingen. Det enskilt största hotet är intensiva skyfall, som kan leda till översvämningar, och det landar häftiga skyfall i Sverige varje år.

– Vi har inte drabbats lika hårt i Göteborg som på många andra platser. Det är tur eftersom vi inte har skydd för stora vattenmängder överallt än, säger Ulf Moback.

Göteborgs Stad arbetar förebyggande för att skapa skydd för vattenmassorna. Bland annat kartläggs regnets påverkan för att kunna bygga smart i framtiden och bygga om befintliga problemområden.

Bland annat kartläggs regnets påverkan för att kunna bygga smart i framtiden och bygga om befintliga problemområden.

– Steg ett har varit att vi har gjort skyfallsmoduleringar, som visar hur vattnet rör sig vid häftiga skyfall. Steg två har varit strukturplaner, att vi ser över möjligheterna till magasinering, det vill säga tillfällig förvaring, avledning och genomsläpp av vatten. Det tredje steget är åtgärdsplaner där vi agerar aktivt för att lösa utmaningarna i konkreta projekt. Stormbarriärer mot havet, vattenpumpar vid älvens utlopp och förhöjning av älvkanten är några av åtgärderna, säger Ulf Moback.

Skeppsbron är ett exempel där vi vid byggnationen har höjt landnivån med en halv meter som en åtgärd mot framtida högre vattennivåer i älven.

En framgångsfaktor är om åtgärderna för översvämning kan göras som multifunktionella ytor som kan användas för vattenavledning eller magasinering under vissa perioder, men som resten av året används till annat. Det är ett effektivt sätt att lösa det på. Nedsänkta fotbollsplaner och skateboardparker är exempel på potentiella platser för magasinering. En annan konkret åtgärd är att bygga rätt direkt och att framtidssäkra platser som kan bli utsatta vid extrema situationer.

– Vi arbetar bland mycket annat med att höja marknivåer vid Göta älv och Mölndalsån, för att minska risken för översvämningar när det är höga vattenflöden, säger Ulf Moback.

– Skeppsbron är ett exempel där vi vid byggnationen har höjt landnivån med en halv meter som en åtgärd mot framtida högre vattennivåer i älven. Om vi fortsätter att arbeta medvetet med smarta lösningar kommer Göteborg i framtiden att ha ett bra skydd mot häftiga skyfall och liknande vattenrelaterade problem som kommer av förändringarna i klimatet.

Vi arbetar bland mycket annat med att höja marknivåer vid Göta älv och Mölndalsån, för att minska risken för översvämningar när det är höga vattenflöden.

Tre utmaningar om Göteborg drabbas av stora vattenmängder: 

1. Hav: Älvkanten behöver höjas på flera ställen och på sikt måste det tillkomma stormbarriärer utanför älvens mynning. 
2. Höga flöden: För att förebygga översvämningar behöver kanten vid vattnet höjas, exempelvis som det har gjorts på flera ställen vid Mölndalsån. 
3. Skyfall: Det arbetas med planer för att skapa plats för stora plötsliga mängder vatten.

Publicerad 12 februari 2020 (Uppdaterad 9 februari 2022)