Vad?

Under hösten 2021 görs en förstudie för att se hur Olof Palmes plats kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig. Och du kan bidra med dina synpunkter. Förstudien ska innehålla en beskrivning av platsens förutsättningar och funktion i staden, behov kopplade till platsen samt förslag på möjlig utveckling.

Var?

Olof Palmes plats gränsar i väster till Masthuggskajen som nu byggs ut för att bli en del av centrum, när staden växer och kommer närmare vattnet. I öster ansluter Pustervik och Haga och i söder finns Järntorget och Linnégatan. Vid torget ligger Folkets hus och intill byggs hotell Draken, som ska stå klart 2023 och ha sin entré mot Olof Palmes plats.

Varför?

Omkring Olof Palmes plats pågår omfattande stadsutveckling med utbyggnaden av Masthuggskajen och Västlänkens station Haga. Platsen är en viktig knutpunkt för olika trafikslag och trafikmiljön genomgår stora förändringar. För stadens nöjes- och kulturliven är torget central mötesplats.

För att även framöver vara en plats som knyter ihop stads- och trafikutvecklingen och en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats behöver Olof Palmes plats förändras och utvecklas. Under de senaste tio åren har tillfälliga åtgärder gjorts på platsen, till exempel en konstgräsmatta med studsmatta, och platsen är i behov av underhåll och upprustning.

Även ur klimathänseende är Olof Palmes plats viktig. Tillsammans med Järntorget är torget en del av avrinningssystemet för Linnéstaden och Slottsskogen vid stora regnmängder och platsens träd bidrar med viktiga ekosystemtjänster.

När?

Olof Palmes plats har byggts om flera gånger, senast år 2000. 

Under hösten 2021 tar park- och naturförvaltningen fram en förstudie för att se hur platsen kan bli mer tillgänglig, trygg och trivsam.

Du bidra med dina synpunkter på Olof Palmes plats, antingen via en digital enkät till och med 26 september eller på plats på torget den 13 september mellan klockan 11.30 och 13.30 och den 16 september mellan klockan 16.00 och 18.00.

Förstudien ska vara klar under slutet av 2021. 

Tyck till om Olof Palmes plats

Hur upplever du Olof Palmes plats? Park- och naturförvaltningen gör nu en förstudie för att ta reda på hur Olof Palmes plats kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig. Var med och bidra med dina synpunkter till och med den 26 september. Klicka på knappen så kommer du till enkäten.

Till enkäten

Kontakt

  • Johanna Axelsson
  • Projektledare
  • Ylva Offerman
  • Projektledare
  • Angelique Rooth
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 13 september 2021