Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer i framtiden att ha fördubblat sitt invånarantal.

Vad händer just nu?

Gamlestaden på väg in i framtiden

Gamlestadens stora utvecklingspotential ligger i dess läge som porten mot hela nordöstra Göteborg. Genom att knyta ihop city och Gamlestaden utvecklas stadsdelen som en del av Göteborgs framtida utökade innerstad. Med spårvagn tar det bara ca 7 minuter in till city.

Här planeras för en folktät och attraktiv stadsdel med nya bostäder, cityhandel och service. Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla. I framtiden kommer det att bo dubbelt så många invånare här som idag.

Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla. I framtiden kommer det att bo dubbelt så många invånare här som idag.

Gamlestads torg kommer att bli mötesplatsen dit du enkelt tar dig till fots, med cykel eller kollektivtrafik för att byta färdmedel, utföra ärenden eller umgås med vänner. Vid resecentrum kommer det i framtiden att passera lika många människor som det gör vid Korsvägen idag.

Gamlestaden är den äldsta delen av det vi idag kallar Göteborg och har en stark egen identitet. Den senmedeltida staden Nya Lödöse, som var en av Göteborgs föregångare, grävs nu fram vid Gamlestadens nya pendeltågsstation och är norra Europas största stadsarkeologiska undersökning.

Dagens stora trafikleder för fordonstrafik görs om i grunden. Viadukten över Gamlestads torg rivs och det blir fler nya broar över Säveån med bland annat en trafiklänk direkt till Munkebäck. Säveåns vatten och grönska bidrar i hög grad till stadsdelens attraktivitet.

Mattias Westblom, projektledare

”SKF:s tidigare verkstäder ska bli köpcentrum och bostäder”


Hur kommer Gamlestadens fabriker att utvecklas?
– I Gamlestadens fabriker kommer flera av de befintliga byggnaderna att bevaras men det kommer också finnas plats för nya byggnader innehållande bostäder och olika verksamheter.

Hur kommer Slakthusmotet att utvecklas?
– Vad gäller Slakthusmotet är det högsta prioritet att förbättra trafiksituationen och målet är att leda ut genomfartstrafik från nordost till E45. På sikt ska det även byggas kontor och restauranger som man har gjort i till exempel New York och Köpenhamn.

Det industriella arvet gör Gamlestaden extra intressant och ska värnas för eftervärlden.

3000

Under de närmaste 20 åren kan det byggas 3000 nya lägenheter i Gamlestaden.

17

Det nya resecentret vid Gamlestads torg ska vara klart 2018. Den högsta byggnaden är 17 våningar hög.

15000

personer kliver av och på i Gamlestaden varje dag via sex spårvagnslinjer, flertal busslinjer och pendeltåg.

Nya Lödöse – staden under Gamlestaden

Den senmedeltida föregångaren till Göteborg, Nya Lödöse, grävs fram med bland annat intressanta begravningsplatser och vardagliga ting.

Brunnslocken blir diskret markör för historisk mark

I Gamlestaden ersätts de vanliga brunnslocken med specialutformade brunnslock prydda med Nya Lödöses sigill. Ett sätt att föra in den urgamla staden som en gång låg här i den nya moderna stadsdel som nu växer fram.

– Jag hoppas att brunnslocken ska lysa upp novembermörkret för den som går med näsan mot marken en regnig dag, säger Mattias Westblom, stadsbyggnadskontorets projektledare för stadsutvecklingen i Gamlestaden.

– Och att de skall väcka nyfikenhet på områdets historia. Det blir en ovanligt konkret påminnelse om dåtiden mitt i det hypermoderna område Gamlestaden håller på att bli.

”Jag hoppas att brunnslocken ska lysa upp novembermörkret för den som går med näsan mot marken en regnig dag”

De arkeologiska undersökningarna har gett de som ska utforma den nya stadsdelen många idéer att välja bland.

– Vi pratade mycket om hur det som grävts fram i samband med den arkeologiska utgrävningen skulle kunna användas. Vi ville få med arvet från Nya Lödöse, säger Mattias Westblom .

Blickarna riktades mot den gamla stadens sigill. Runt och kraftigt utmejslat var det som gjort att sätta på brunnslocken i den nya stadsdelen.

Några har redan kommit på plats. Trafikkontoret har beställt uppemot 100 stycken som skall placeras ut efterhand, bara inom det område där Nya Lödöse låg. Som en diskret markör att du kommit in på historisk mark.

Se filmen från 1600-talets Göteborg

Utvecklingen av Göteborg har pågått ända sedan staden grundades 1621. Och nu finns en digital modell över hur staden såg ut på 1600-talet. Välkommen att känna historiens vingslag.

1600-talets Göteborg

Många utmaningar när Gamlestads torg byggs

Bygget vid Gamlestads torg har inte bara varit byggtekniskt avancerat med relativt svåra markförhållanden utan har också haft flera andra utmaningar. Säveån med sitt rika djur- och växtliv flyter rakt igenom byggområdet. Det har ställt mycket höga krav på hanteringen av schaktmassor och spillvatten.

Själva byggplatsen ligger ovanpå det som fram tills början av 1600-talet var Nya Lödöse stad och som har blivit norra Europas största stadsarkeologiska utgrävning. Projektet påverkar också många kollektivresenärer som får ta andra resvägar.

– Det gäller att planera smart och hela tiden vara närvarande för att allt ska flyta på. Här finns många olika aspekter såsom varsamhet, arkeologi, trafiksäkerhet och stadsutveckling som ska samspela, säger Hamid Irany, projektledare på trafikkontoret.

En del av Västsvenska paketet

Det här projektet är en del av Västsvenska paketet – en satsning för ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. Paketet innehåller stora satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik.

Västsvenska paketet

Barnen visar hur staden kan bli bättre

Fler projekt i historisk miljö

Här kan du läsa om fler projekt som har en spännande historia att berätta.