Gårda

Gårda är en stadsdel som har blivit lite avskuren från resten av staden. Den innehåller såväl bostäder och kontor som gammal bebyggelse. Nu är det dags att titta på Gårdas utveckling och se hur stadsdelen både kan utvecklas och vårdas.

Vad händer just nu?

  • Planen för Ullevigatan är nu godkänd av byggnadsnämden. Den ska nu skickas till kommunfullmäktige för antagande.
  • Detaljplanen för Venusgatan förbereds för antagande i kommunfullmäktige.
  • Stadsbyggnadskontoret arbetar med ett program för hela stadsdelen. Planeras samråd under slutet av 2017.

Nybyggen och kulturminnen sida vid sida

Kulturminnesmärkta gamla fabriker, kontorskomplex, nybyggda bostadsrätter och klassiska landshövdingehus. Gårda är på många sätt en blandstad med såväl kontor som bostäder och en levande kultur- och föreningsverksamhet.

Men det är också en stadsdel som över tiden allt mer har skurits av från den omgivande staden och där miljön kraftigt har påverkats av E6:ans utbyggnad.

Det finns många planer för hur stadsdelen ska utvecklas.

Det finns bara delar kvar av landshövdingehusen, och det är nu beslutat att dessa ska bevaras. En tanke är att komplettera landshövdingehusen med ny bebyggelse som ett skydd mot leden.

I den norra delen, vid Venusgatan och Ullevigatan, tas detaljplaner fram för nya kontorshus och inom Evenemangsområdet, som ligger granne med Gårda, tittar staden på möjligheter för en ny arena.

Det finns också ett fint stråk längs med Mölndalsån som har goda möjligheter att utvecklas och kan kopplas till Evenemangsområdet och därmed resten av staden.

Andra viktiga frågor är hur service – som till exempel förskolor – kan utvecklas och hur kollektivtrafiken till området kan stärkas.

Arbetet med Gårda behöver ett helhetsperspektiv. Därför har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att ta fram ett program som ska undersöka Gårdas utvecklingsmöjligheter och hur vi på bästa sätt kan förtäta stadsdelen och knyta den närmare resten av staden, utveckla grönområden och bevara den unika kulturmiljö som redan finns.

En stadsdel med många minnen

Äldre industribyggnader och de för Göteborg så karakteristiska landshövdingehusen visar tillsammans med senare tiders kontorskomplex på Gårdas intressanta utveckling. Området har helt klart en egen identitet, och för en gammal göteborgare är det självklart att man säger att något finns ”på” Gårda.

Av kvarteren med landshövdingehus finns bara delar kvar och efter flera års osäkerhet har det nu beslutats att dessa ska bevaras. Landshövdingehus började byggas på 1800-talet och är vanliga i flera gamla stadsdelar i Göteborg. De kännetecknas av att den understa våningen är av sten och de övre av trä.

Av de gamla fabrikerna är bland annat Hästskosömfabriken och Remfabriken byggnadsminnen vilket betyder att även de byggnaderna måste bevaras.

– Gårdas kulturhistoria ska definieras vad gäller strukturen, skalan och funktionerna. Givetvis ska den tas tillvara i utvecklingen av stadsdelen, säger Nathalie Mair, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

40km

Mölndalsån som går genom Gårda är ungefär 40 km lång och löper genom tre kommuner.

25våningar

Högsta kontorshuset vid Venusgatan kommer att bli 25 våningar högt, övriga kontorsbyggnader blir 5, 14 och 16 våningar höga.

1900talet

Göteborgs Remfabrik som i dag är museum har inte förändrats sedan sekelskiftet 1900.

Gårdas nya höghus förändrar stadens skyline

Göteborgs skyline kommer att förändras på mer än ett ställe i staden.

I Norra Gårda, i kvarteren vid Ullevigatan och Venusgatan planeras för höghus som kan börja byggas redan under 2018. Det högsta huset kan bli upp till 40 våningar. Höghusen kommer främst att innehålla kontor och andra verksamheter men det ska också kunna bli hotell.

 Det är ett bra läge för arbetsplatser, säger Per Osvalds, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

I kombination med bostäder kan höghusen bidra med underlag för en utbyggd kollektivtrafik och stadsdelen kan också utvecklas med torg och grönytor. Det gröna gång- och cykelstråket längs Mölndalsån kan bli en viktig koppling till omgivande stadsdelar och Evenemangsområdet.

Projekt i närheten

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035.