Vasabron

Sedan 1907 har Vasabron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Nu har den fått sprickor och behöver ersättas med en ny och starkare konstruktion. Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende.
Status: Renovering påbörjas i juni 2017.
Beräknas klart: April 2018.

Vad händer just nu?

Arbetet med att rekonstruera Vasabron är i full gång. Just nu pågår rivning och tillvaratagande av viktiga detaljer, så som räcken, master och stålbalkar. I oktober börjar arbetet med att återskapa bron med modern byggteknik så att den klarar kollektivtrafik och varutransporter till Göteborgs innerstad – i hundra år till. Arbetet beräknas pågå till april 2018.

Stora och tunga maskiner kräver trafikomläggning

Den 23 juli påbörjas grundläggningsarbeten som pålning och spontning för den nya bron. De arbetena kräver något större och tyngre maskiner. Av säkerhetsskäl kommer vi därför under en period att leda om trafiken via Magasinsgatan istället för via Sahlgrensgatan. Se karta i Trafiknytt, som du kan ladda ner nedan. 

För att kunna hålla trafiken öppen i alla riktningar behövs några av p-platserna på Grönsakstorget tas i anspråk. Pålningen kommer också att medföra en del buller. Det arbetet sker dagtid mellan kl 07.00-19.00.

Trafiknytt om Vasabron 5 juli 2017 (pdf)

Vasabron byts ut för att klara hundra år till

Vasabron byggdes 1906–1907 i jugendstil och är idag en av Göteborgs paradbroar. Sedan Vasabron byggdes har den varit en viktig länk mellan Vasastaden och Göteborgs innerstad. Den har varit tungt belastad med spårvagnar, bussar och andra fordon som färdats över vallgraven. Med åren har den blivit sliten och behöver ersättas med en ny och starkare konstruktion.

Även om den bärande konstruktionen blir ny så ska så mycket som möjligt av brons nuvarande utseende och originaldetaljer bevaras.

Även om den bärande konstruktionen blir ny så ska så mycket som möjligt av brons nuvarande utseende och originaldetaljer bevaras.

– Tillsammans med en antikvarie har vi tagit reda på vilka specifika värden bron har och hur vi kan ta till vara dessa. Räcket från 1907 kommer exempelvis att sättas tillbaka och den karaktäristiska stålbalken på brons sidor får behålla sitt utseende, säger Johan Landgren, projektledare på trafikkontoret.

Arbetet med att byta ut Vasabron över Vallgraven i centrala Göteborg kommer att pågå till april 2018. Den nya bron kommer bli något bredare för att alla trafikslag ska kunna färdas på ett säkert sätt över bron.

I samband med att bron byts ut och kollektivtrafiken leds om genomförs också nödvändiga spårarbeten i anslutning till bron.

Sveriges mest bevarade jugenbro

• Sveriges mest bevarade jugendbro och en av Göteborgs paradbroar. Byggdes 1906-1907.
• Ritades av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen – som även ritat Vasakyrkan i Göteborg.
• Är en fast balkbro av järn i två spann, 18 meter bred och en segelfri höjd om 2,10 meter.
• Har förändrats och förstärkts vid flera tillfällen under åren för att klara den tunga trafiken.

Det är fortsatt enkelt att ta sig fram i innerstaden

Trafiken som tidigare körde över Vasabron leds om över Viktoriabron. Gående och cyklister kan också använda Basarbron.

Det finns skyltar på plats som visar vad som gäller.

Spårvagn 2 och buss 19 leds om via Kungsportsplatsen och buss 16 och 25 över Viktoriabron. Aktuell information om kollektivtrafiken hittar du på Västtrafiks webbplats. 

www.vasttrafik.se

1907

stod Vasabron färdig. Den byggdes i samband med Vasastadens tillkomst och befolkningsökningen kring förra sekelskiftet.

18

meter är den totala bredden på Vasabron.

10

månader kommer Vasabron att vara avstängd för renovering. Arbetet beräknas vara klart i april 2018.

Du kommer att känna igen dig efter rekonstruktionen

Den nya bron kommer vara bredare men ha kvar samma utseende med karaktäristiska stålbalkar på sidorna. Dessutom ska bland annat broräcket monteras ner och sparas till den nya bron, som konstrueras för att stå pall för dagens tunga trafik.

Vasabron före renoveringen.

Vasabron efter renoveringen.

Projekt för bättre kollektivtrafik

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Till 2035 ska vi göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. För att vardagslivet ska fungera krävs mer och bättre kollektivtrafik.