Vad?

Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Detta ska vi uppnå genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Det är utgångspunkten ny översiktsplan för Göteborg.

En utmaning är att Göteborg är attraktivt. Det kan låta bakvänt men att människor och företag vill hit betyder att staden växer med fler invånare, arbetsplatser och företag. Det är många som vill vara här och det kräver sin plats. En annan stor utmaning är att Göteborg är en delad stad. Det finns stora skillnader i livsvillkor i olika stadsdelar. Dessutom skiljer de stora trafiklederna och andra barriärer människor åt. En tredje utmaning är ett förändrat klimat som kommer att påverka Göteborg på flera sätt. Det måste vi vara förberedda för.

 I förslaget till ny översiktsplan ingår också fördjupad översiktlig planering för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda. Det betyder att den nya översiktsplanen har mer detaljerad planering för de områdena. Tidigare var de egna ärenden men nu ingår båda fördjupningarna i den övergripande översiktsplanen. 

Var?

Översiktsplanen gäller hela Göteborg men för att en långsiktig planering ska fungera så måste det också tas hänsyn till statliga riksintressen och hur grannkommunernas långsiktiga planering ser ut. Göteborg är regionens kärna och påverkar människor även utanför kommunens gränser.

Varför?

Målet med översiktsplanen är en hållbar stadsutveckling, nu och på lång sikt. För att nå dit måste vi ta i tu med de stora utmaningarna som Göteborg står inför. Tanken är att vi ska utgå från att staden ska utvecklas på ett nära, sammanhållet och robust sätt. 

När?

Byggnadsnämnden har tillstyrkte förslaget till ny översiktsplan i december 2021. Att "tillstyrka" betyder att byggnadsnämnden tycker att planen är klar och att den ska gå till kommunfullmäktige för att antas. Om allt går enligt planerna så kan den nya översiktsplanen för Göteborg antas under våren 2022.

Vem?

Tillsammans för framtidens Göteborg

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen leds av stadsbyggnadskontoret men involverar många fler, både inom och utanför Göteborgs Stad. Det finns en projektgrupp med medlemmar från fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen. En viktig del i arbetet med översiktsplanen är att samarbeta med staten genom till exempel Trafikverket och Länsstyrelsen. Det kan gälla vägar, kulturmiljöer och andra riksintressen.

HÅLLBAR STAD, ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

I framtidens Göteborg har boende och besökare jämlik tillgång till stadens resurser. Den hållbara staden ger god tillgång till stadens hela utbud och möjlighet att lösa de viktigaste vardagsbehoven i närområdet. Alla göteborgare har förutsättningar till en passande bostad och en bra livsmiljö vilket bidrar till en enklare vardag.

I Göteborg känner invånarna tillit till samhället och har inflytande över sina liv.

Göteborg är en sammanhållen stad med en struktur som håller ihop stadens olika områden och de människor som lever och verkar där. Stadens delar är ihopkopplade och det är enkelt för alla att ta sig mellan arbete, bostad, rekreation och nöjen.

Här finns mötesplatser för alla där vardagslivets behov av aktivitet och avkoppling möts, men också platser där människor kan träffas och umgås utan att behöva köpa något. Göteborg erbjuder storstadens möjligheter men har behållit närheten och personligheten från tiden när staden var mindre.

Staden har investerat i attraktiva stadsmiljöer som promenadstråk och ett stort utbud av butiker, kultur och evenemang.

Här finns en bredd av arbetsplatser och bostäder. Skolor, vårdcentraler och annan offentlig service finns nära.

Göteborg är en klimatsmart och robust stad. Det är enkelt att leva hållbart med begränsad klimatpåverkan. En genomtänkt grön stadsplanering bidrar till att möta klimatutmaningen. Grönska i den täta staden är viktigt ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv.

När regnmängderna ökar finns naturområden som kan ta emot vatten. Det grönskande och vattennära Göteborg inbjuder boende och besökare att gå och cykla. Den nära tillgången till parker, natur och vatten bidrar till ökad hälsa och människors känsla av välmående.

Göteborg är en stad som är öppen för världen. Här är tillgången till arbetsplatser stor tack vare ett mångsidigt och konkurrenskraftigt näringsliv som står stadigt i den globala ekonomin.

Verksamheter och människor har lätt att finna varandra och det finns rum för innovation och kreativitet. Göteborg är kärnan i regionen och en motor för hållbar tillväxt. Stadens blandade befolkning, akademi och mångsidiga näringsliv ger impulser till och från hela världen.

Det är enkelt att resa inom Göteborg, men också till övriga Sverige och utomlands. Göteborgs är en internationell förebild för förmågan att samarbeta i en miljö där människor utvecklas och trivs. Göteborg erbjuder goda förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt.

En nära stad

I en nära stad har göteborgarna nära till service, kultur, arbetsplatser och kollektivtrafik. Lika viktigt är närheten till parker, grönområden och möjligheten att komma nära vattnet. Det är enkelt att gå och cykla dit du ska i det nära Göteborg. 

Närhet bidrar till att göteborgarna får tillgång till stadens utbud och skapar underlag för handel och verksamheter. En blandning av funktioner skapar närhet och ökar attraktiviteten både dagtid och kvällstid. Det ger förutsättningar för  korta avstånd mellan arbetsplatser och bostäder. Behovet av att resa minskar och fler kan klara vardagen genom att gå, cykla och åka kollektivt.

Utveckla stadens tyngdpunkter: Göteborg ska gå mot en mer flerkärnig struktur med service, kultur och arbetsplatser på fler platser än i dagens centrum. Det ger förutsättningar för en bättre balans mellan olika stadsdelar och fler göteborgare får tillgång till stadens utbud på nära håll. Tyngdpunkterna har potential att få högre täthet av människor, bostäder och arbetsplatser.

Skapa fler gröna, tillgängliga offentliga rum: Det ska vara lätt för alla att ta sig till parker eller naturområden nära bostaden. De gröna offentliga rummen ska vara trygga och inkluderande. Det är särskilt viktigt för barn och unga att kunna vistas på platser utan att vara i sällskap av vuxna och utan att betala. Sammanhängande grönska främjar såväl friluftsliv som växt- och djurliv. Alléer eller skilda träd i stadens gator skapar intressanta gaturum samt ger bättre mikroklimat och luftkvalitet.

Förtäta för att höja kvaliteter och hushålla med resurser: Ett större befolkningsunderlag skapar bättre underlag för handel, service och kollektivtrafik. Förtätning drar nytta av det som finns. Befintliga resurser och redan gjorda investeringar kan nyttjas effektivt. Förtätning kan dessutom generera högre markvärden som skapar en vilja att investera. Att förtäta kräver dock förståelse och kunskap om hur vardagslivet påverkas.

Blanda för en god balans mellan olika funktioner: En blandning av bostäder, arbetsplatser, service, aktiviteter och offentliga rum ska eftersträvas i både nya och befintliga områden. Blandning kan ske inom en stadsdel, ett kvarter eller en enskild byggnad. Genom att komplettera med det som saknas kan platser användas under större del av dygnet och attrahera människor med olika preferenser, förutsättningar och behov.

Tillåt stor variation av uttryck: Variation tillåts genom en blandning av äldre och nyare bebyggelse, högre och lägre hus, breda och smala gator och olika arkitektoniska uttryck. Stadsrummets största kvaliteter ska finnas i ögonhöjd. God arkitektur och olika typer av parker och natur i hela staden kan göra göteborgarna stolta över sin stad och stadsdel.

En sammanhållen stad

I en sammanhållen stad möts människor på ett självklart sätt. Det är enkelt att ta sig fram inom och mellan stadens alla delar. Stadens barriärer är lätta att ta sig över oavsett om det är trafikleder eller bergsknallar.

Fysisk och social sammanhållning hänger tätt ihop: Om stadens delar hänger ihop skapas förutsättningar för mer jämlika livschanser. Människor möts istället för att hållas isär av fysiska, och i många fall också sociala barriärer. Större trafikleder utgör idag kraftiga barriärer i staden. Göteborgs strukturer med älven, berg och större naturområden bidrar till stadens karaktär, identitet och kvaliteter, men kan också utgöra barriärer.

Skapa ett väl fungerande nätverk av gator och gångvägar: Barriäreffekter från trafikleder och oanvända ytor ska överbryggas så att staden kopplas samman och får ett finmaskigt, sammanhängande gatunät. Orienterbara och gena kopplingar i gatunätet förbättrar tillgängligheten för alla trafikanter och gör det lättare att ta sig fram. Dessutom kan stadslivet spridas till fler platser. Gående och cyklister ska ges förtur på lokalgator och hastigheter i stadens lokalnät ska anpassas efter i första hand gående.

Bind ihop staden med snabb och pålitlig kollektivtrafik: Kollektivtrafik är ett kapacitetsstarkt och effektivt sätt att resa och ökar tillgången till hela staden för fler. Satsning på kollektivtrafiken ska korta restiderna, öka kapaciteten och höja pålitligheten, framförallt i ett snabbt nät mellan stadens tyngdpunkter och till viktiga målpunkter.

Planera för ett varierat utbud av bostäder: En variation upplåtelseformer,bostadstyper och prisbilder bidrar till att möta göteborgarnas behov och efterfrågan samt motverkar segregation och polarisering. Det gäller inom staden som helhet men även inom olika stadsdelar och områden. Det ger förutsättningar för en blandad befolkningssammansättning och ett socialt blandat boende.

Bevara och skapa nya intressanta målpunkter: Tillgång till offentliga rum och platser är en förutsättning för att mötas på jämlika villkor. Människor från olika sociala grupper kan då se varandra i det dagliga livet. Parker, torg, utsiktsplatser, badplatser, idrottsanläggningar, lekplatser och kulturhus är exempel på värdefulla offentliga platser som ska värnas och skapas.

En robust stad

En robust stad är trygg, klarar klimatpåverkan och oförutsedda förändringar nu och i framtiden. Det är också en plats där invånarna har förtroende för varandra och för samhällets funktioner.

Ett robust samhälle är tryggt och tål att det oförutsedda händer. Det har motståndskraft och anpassningsförmåga för att möta utmaningar som klimatförändringar och andra risker. Det har också hälsosam luftkvalitet, goda ljudmiljöer, och robust vattenförsörjning. I ett socialt robust samhälle har invånarna förtroende för varandra och för samhällets funktioner. Ett socialt robust samhälle har också förmåga att hantera förändring och kriser.

Planera för flexibilitet: Göteborg ska kunna anpassas till ändrade förutsättningar över tid. För att klara detta behövs ödmjukhet inför omvärldsfaktorer vi idag till fullo inte kan förutse. Det kan till exempel handla om svängningar i konjunkturen, klimatförändringar eller strukturella förändringar. Flexibilitet kan bland annat innebära att planera för multifunktionell användning och ibland ha marginaler för olika typer av risker.

Hantera klimatförändringarna: Göteborg ska anpassas till framtida högre havsnivåer och extrema vädersituationer genom att ge plats för vatten i staden. Göteborg bidrar till att begränsa klimatförändringarna genom ett resurseffektivt transportsystem och energieffektiva byggnader. Fler ska ha tillgång till stadens utbud med transportslag med liten miljöpåverkan.

Bevara och utveckla ekosystemtjänster: Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn på de tjänster och produkter människan får av naturen som exempelvis mat, vatten, vattenrening, temperaturutjämning, friluftsliv, återhämtning och biologisk mångfald. Befintliga ekosystemtjänster ska så långt som möjligt bevaras och utvecklas vid planering och byggande. När grönytor anläggs ska ekosystemtjänster skapas i mesta möjliga mån.

Planera för ett mångsidigt och diversifierat näringsliv: Ett diversifierat näringsliv säkrar arbetstillfällen över tid och genom konjunktursvängningar. Att förtäta med blandat innehåll i den redan byggda staden stärker Göteborg som regionens tillväxtmotor.

Delaktighet och öppenhet ska prägla planeringsprocesserna: Förutsättning för invånarnas delaktighet kan ge positiva effekter både på individ- och samhällsnivå. Invånare bör bjudas in att delta i hela processen, från problemformulering till genomförande, för att känna tillhörighet och för att deras erfarenheter ska tas tillvara. I arbetet med översiktsplanen ingår två nya fördjupningar. En för centrala Göteborg och en för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden.

Fakta: Översiktsplan

  • Alla kommuner ska ha en översiktsplan, det är reglerat i plan- och bygglagens tredje kapitel. En översiktsplan är en kommuns långsiktiga planering för mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska använda, utvecklas och bevaras.
  • Planen är inte juridiskt bindande, men är vägledande för beslut som fattas i kommunen och hos andra myndigheter, till exempel när det gäller detaljplaner och bygglov.
  • I Göteborg är det byggnadsnämnden som ansvarar för arbetet med en ny översiktsplanen. När byggnadsnämnden har godkänt ett förslag är det kommunfullmäktige som slutligen fattar beslut om en ny översiktsplanen för hela staden.

Kontakt

  • Anna Olsson
  • projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Monica Wincentson
  • biträdande projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Charlotte Ohlsson
  • kommunikationsstrateg, stadsbyggnadskontoret
Publicerad 11 december 2018 (Uppdaterad 14 december 2021)